Hotărârea nr. 104/2014

Hotărârea 104/2014 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare strada Antonio Gaudi nr. 1-45, în municipiul Cluj-Napoca”.


CONSILIUL LQCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:

“Modernizare strada ANTONIO GAUDI nr. 1-45, în municipiul Cluj-Napoca“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare strada ANTONIO GAUDI nr. 1-45, în municipiul Cluj-Napoca“ - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 45396/441/06.02.2014 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare strada ANTONIO GAUDI nr. 1-45, în taunicipiul Cluj-Napoca“;                       •

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare strada ANTONIO GAUDI nr. 1-45, în municipiul Cluj-Napoca“, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, corelat cu prevederile Ăcordului-cadru de lucrări nr. 302534 din data de 13.12.2010 pentru “Lucrări de reparare, întreținere, construire de drumuri și proiectare pentru aceste lucrări pe raza municipiului Cluj-Napoca”, încheiat cu asocierea între S.C. Diferit SRL și S.C. Kiat Group Construct S.R.L, liderul asocierii fiind S.C. Diferit S.R.L.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Nr. 104 din 20 martie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Consiliul local al, municipiului Cluj-Napoca     ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 104/2014

Direcția Tehnică

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: “Modernizare strada ANATONIO GAUDI nr. 1-45, în municipiul Cluj-Napoca“

TITULAR:

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

• Capacități:

-STRADA

Lungime stradă:

L =  522,97 ml

Suprafață carosabilă cu sistem rutier nou:

S = 3.725,00 mp ,

Suprafață trotuar:

S = 1.035,00 mp

Suprafață construită (carosabil +trotuar):

S = 4.760,00 mp

• Valoarea totală a investiției, fără TVA

(prețuri ofertă)

- 1.939,654 mii RON


- 1.909,278 mii RON


din care, construcții-montaj:

I

• Durata de realizare: 5 luni.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului se face din fondurile bugetului local și alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.


SC DIFERIT SRL, J12-590/2001 ,C UI: RO13845570, Capital social: 2004-00 lei IBAN: RO11 BTR.L 0130 1202 7589 23XX Banca Transilvania Cluj-Napoca (BAN: R.O.37 RZBR 0000 0600 0312 1828 RaitTeisen Bank Cluj-Napoca


DEVIZ GENERAL


privind cheltuielile necesare realizării investiției “Modernizare strada Antonio Gaudi, Nr. 1-45”


in mii lei/mil euro la cursul BNR 4.4935 lei/euro din data de 03.02.2014

Nr. ort.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

si aducerea la starea inițiala

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obie

^tivului

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri

2.500

0.556

0.600

3.100

0.690

si autorizații

3.3

Proiectare si inginerie

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanta

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.7

Asistenta tehnica - dirigintie de șantier

3.055

0.680

0.733

3.788

0.843

TOTAL CAPITOL 3

5.555

1.236

1.333

6.888

1.533

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1909.278

424.898

458.227

2,367.505

526.873

4.2

Montaj utilaj tehnologic

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si

funcționale de montaj

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de

transport

4.5

Dotări

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

1909.278

424.898

458.227

2,367.505

526.873

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1 .Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.2.Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane,taxe,cote legale,costul creditului

5.2.1

Controlul calitatii prin inspecția de stat in construcții

15.274

3.399

0.000

15.274

3.399

5.2.2

Casa constructorului

9.546

2.124

0.000

9.546

2.124

5.2.3

Costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

24.821

5.524

0.000

24.821

5.524

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predar

3 la benefici;

r

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste .

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

\431.658

459.560

2,399.214

533.930

Din care C+M                             /"

3 T90S271

< X4-898

458.227

2,367.505

526.873

NOTA: Devizul general este intocmit cu preturi conforn/od^frt