Hotărârea nr. 103/2014

Hotărârea 103/2014 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare strada Daniil P. Bărceanu, în municipiul Cluj-Napoca”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare strada Daniil P. Bărceanu, în municipiul Cluj-Napoca“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada Daniil P. Bărceanu, în municipiul Cluj-Napoca“ - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 82657/441/07.03.2014 al Direcției tehnice, prin care se propune indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada Daniil P. Bărceanu, în municipiul Cluj-Napoca“, indicatorii tehnico-economici ai obiectivului:

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

H O TĂ R Ă Ș T E :

Art.l, Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada Daniil P. Bărceanu, în municipiul Cluj-Napoca“, cu caracteristicile principale, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, corelat cu prevederile Acordul ui-cadru de lucrări nr. 302534 din data de 13.12.2010 pentru “Lucrări de reparare, întreținere, construire de drumuri și proiectare pentru aceste lucrări pe raza municipiului Cluj-Napoca”, încheiat cu asocierea între S.C. Diferit SRL și S.C. Kiat Group Construct S.R.L, liderul asocierii fiind S.C. Diferit S.R.L.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.Nr. 103 din 20 manie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca ^VNEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 103/2014 Direcția Tehnică

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: “

Modernizare strada Danii! P. Bărceanu, în municipiul Cluj-Napoca“

TITULAR:         Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:     Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

• Capacități:

-STRADA

Lungime stradă:

L =  201,41

ml

Suprafață carosabilă cu sistem rutier

>

ranforsat:

S = 2.240,60

mp

Suprafață carosabilă cu sistem rutier

nou (casete/accese):

S= 1.103,40

mp

Suprafață trotuar:

S= 900,50

mp

Suprafață construită (carosabil +trotuar):

S = 4.244,50

mp

• Valoarea totală a investiției, fără TVA

(prețuri ofertă)

- 922,080 mii RON


din care, construcții-montaj:

- 906,347 mii RON

• Durata de realizare: 3 luni.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:


Finanțarea' obiectivului se face din fondurile bugetului local și constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate p


SC DIFERIT SRL, J12/590/2001.CUI: RO13845570, Capital social: 200400 lei IBAN: RO11 BTRL 0130 1202 7589 23XX Banca Transilvania Cluj-Napoca IBAN: RO37 RZBR 0000 0600 0812 1828 Ralffelsen Bank Cluj-NapocacoDEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului "Modernizare strada Daniil P. Barceanu”


in mii lei/mii euro la cursul BNR

4.4916 lei/euro din data de 19.02.2014

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mll lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Construirea de rețele exterioare pentru conectarea la UtUttati (energie electrica, telecomunicații)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avizeacorduri sl autorizații

2.500

0.557

0.600

3.100

0.690

3.3

Proiectare sl inginerie

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanta

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.7

Asistenta tehnica - dlriglntie de șantier 0.16%(C+M)

1.450

0.323

0.348

1.798

0.400

TOTAL CAPITOL 3

3.950

0.879

0.948

4.89B

1.091

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții sl Instalații

906.347

201.787

217.523

1,123.870

250.216

4.2

Montaj utilaj tehnologic

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice sl funcționale de montaj

4.4

Utilaje tara montaj sl echipamente de transport

4.5

Dotări

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

906.347

201.787

217.523

1,123.870

250.216

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1 .Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane,taxe,cote legale,costul creditului

5.2.1

Controlul calltatil prin inspecția de stat In c-tii 0,8%(C+M)

7.251

1.614

0.000

7.251

1.614

5.2.2

Casa constructorului 0,5%(C+M)

4.532

1.009

0.000

4.532

1.009

5.2.3

Costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.3

Cheltuieli diverse sl neprevăzute

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

11.783

2.623

0.000

11.783

2.623

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la benef

clar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice sl teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

92Z080

205.290

218.471

1,140.551

253.930

Din care C+M

906jJ4»

217.523

1,123.870

250.216

NOTA: Devizul general este intocmltcu preturf conform oferta

iP-


Bd. Muncii nr.1B, 400641 Cluj-Napoca: Tel: Fax: +40(0)264452312; E-mall: Office