Hotărârea nr. 1/2014

Hotărârea 1/2014 - Achiziţionarea unor mijloace de transport public de călători.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind achiziționarea unor mijloace de transport public de călători

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind achiziționarea unor mijloace de transport public de călători - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 21579/445/20.01.2014 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea achiziționării unor mijloace de transport public de călători;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă achiziționarea, prin procedurile reglementate de O.U.G. nr.34/2006, a 40 de autobuze articulate pentru transportul public de călători, în valoare totală estimată de 50.720.000 lei fără T.V.A.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și S.C.Compania de Transport Public de Călători S.A.Nr. 1 din 27 ianuarie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi)