CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Încheiat azi, 29 iunie 2010, cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează consilierii locali: Steluța Gustica Cătăniciu, Csoma Botond, Florin Valentin Gliga, Laszlo Attila, Molnos Lajos, Liviu Popa și Gheorghe Ioan Vușcan.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate. Se intonează Imnul de Stat al României.

În absența motivată a președintelui de ședință, președintele de vârstă, domnul Petru Iacob Pântea se oferă să conducă ședința. Supune la vot și se obține unanimitate.

Președintele de vârstă - supune atenției consilierilor locali următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 93/2009 (aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 192/2010.

Se supune la vot ordinea de zi și se obține unanimitate.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

I.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 93/2009 (aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 192/2010.

Dl. primar - prezintă și susține proiectul.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - „amendamentul constă în precizarea exactă a numărului minimal de 2.300 de unități locative și în paragraful al doilea, după un procent de 40% din totalul (... nu se înțelege), de cel puțin 2.300; îmi cer scuze, după locuințe construite prin programe A.N.L., deci tot la al doilea paragraf; să repetăm minimul de locuințe, de 2.300”.

Dl. cons. Lăpușan - întreabă dacă procentul de 40% este definitiv.

Dl. primar - oferă detalii cu privire la proiect.

D-na cons. Anastase - întreabă dacă precizarea numărului de unități locative este o cerință imperativă pentru derularea proiectului.

Dl. primar - răspunde că se dorește redactarea hotărârii de guvern cu datele cuprinse în hotărârea de consiliu; prin aprobarea acestui proiect de hotărâre, municipalitatea își asumă obligația ca, în viitorul plan urbanistic, să încapă minim 2.300 de locuințe A.N.L.

Dl. cons. Lăpușan - își exprimă speranța că municipalitatea va fi sprijinită financiar în derularea acestui proiect.

Dl. primar - „domnul consilier, în hotărârea de consiliu local am specificat foarte clar - construite din fondurile A.N.L., nici într-un caz de municipalitate”; arată că primăria trebuie să realizeze lucrările tehnico-edilitare.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Moisin - viceprimar, și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obține unanimitate.

Dl. primar - anunță următoarele ședințe, care vor avea loc în data de 15 iulie 2010 și 26 august 2010.

Nemafiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de vârstă,

Prof. univ. dr. Petru Iacob Pântea

Secretarul municipiului, Jr. Aurora Țărmure