Proces verbal din 15.01.2010

Ședința din 15 ianuarie 2010


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Încheiat azi, 26 ianuarie 2010, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează consilierii locali: Remus Gabriel Lăpușan și Marcelus Lucian Suciu.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate.

Dl. cons. Pântea - președinte de vârstă - propune pentru funcția de președinte de ședință pe domnul consilier Adrian Popa.

Se supune la vot propunerea domnului consilier Pântea și se obține unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Dl. cons. Peter - solicită să i se dea cuvântul preotului paroh al Parohiei Făget, domnul Remus Tezeșiu, care dorește să-și prezinte doleanțele, transmise și în scris Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Dl. primar - arată că a primit adresa din partea Parohiei Făget, dorind ca, la Diverse, să prezinte situația.

Dl. cons. Pântea - solicită învoirea, începând cu ora 17:30.

D-na cons. Cătăniciu - „îmi cer scuze, aș dori să vă propun să retragem de pe ordinea de zi punctul 23 privind impunerea din oficiu a taxelor pentru titularii contractelor de închiriere; din punctul meu de vedere, comportă foarte multe discuții juridice acest punct, implicit modificarea articolului la care se face referire - 83, aliniatul 4, din Codul de procedură fiscală; de altfel, este și o problemă de retroactivare a legii privind aceste impuneri și cred că ar trebui să ne punem de comun acord cu privire la acest punct de pe ordinea de zi”.

Președintele de ședință - precizează că proiectul poate fi retras doar de către inițiator.

Dl. cons. Peter - insistă să i se dea cuvântul preotului paroh al Parohiei Făget, domnul Remus Tezeșiu.

Se supune la vot acordarea cuvântului domnului Remus Tezeșiu - preot paroh al Parohiei Făget, și consiliul votează pentru.

Dl. Remus Tezeșiu - preot paroh al Parohiei Făget - prezintă doleanțele enoriașilor din parohie - probleme de interes general, a căror rezolvare a solicitat-o în scris.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. și P.U.D. imobil de locuințe colective, cu garaj la subsol și parter comercial, S+P+3E la 6E Calea Mănăștur nr. 52; beneficiară:

S.C. Primarom S.R.L.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. - str. Bună Ziua - str. Trifoiului -ansamblu de locuințe colective, dotări, servicii și comerț; beneficiară: S.C. GAD REAL ESTATE S.R.L.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. - B-dul 21 decembrie 1989 nr. 95-97 și a P.U.D. - ansamblu cu funcțiuni mixte, birouri, spații comerciale, locuințe și parking subteran; beneficiară: S.C. Morava Expert S.R.L.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. locuință unifamilială D+P+M str. Eclipsei nr. 1; beneficiar: Miclea Răzvan Dan.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. locuință colectivă mică cu patru apartamente P+E+etaj retras, str. Mozart nr. 16; beneficiar: Tamaș Petrică Adrian.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism.

 • 7. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului municipal de consiliere și sprijin pentru părinți și copii.

 • 8. Proiect de hotărâre privind încetarea prin retragere a concesiunii asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nădășel nr. 4B.

 • 9. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de asociere în participațiune nr. 8/24.02.1998 încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și S.C. RFORMATEX IMPEX S.R.L.

 • 10. Proiect de hotărâre privind încetarea contractelor de concesiune încheiate pentru amenajarea de spații comerciale pe dala de acoperire a Canalului Morii, având ca obiect terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Argeș f.n., prin răscumpărare de către consiliul local.

 • 11. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 35-37, înscris în C.F. nr 260.925, cu nr. cadastral 20.991.

 • 12. Proiect de hotărâre privind atribuirea în regim de comodat a spațiului cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 16.

 • 13. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale.

 • 14. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere.

 • 15. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 135 din 03.08.2000, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8.

 • 16. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 166 din 26.10.2000, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 2.

 • 17. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 333 din 28.07.2005, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 24.

 • 18. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 127 din 09.06.2000, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 34, deținut de S.C. TEHNOFRIG S.A.

 • 19. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 451/2001 (privind indexarea taxelor locale care se derulează prin Direcția tehnică).

 • 20. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 467/2009 (privind eliberarea acordului de funcționare pentru agenții economici care desfășoară activități de comerț și servicii de piață, inclusiv cele de alimentație publică, pe raza municipiului Cluj-Napoca).

 • 21. Proiect de hotărâre privind modificarea între capitolele de venituri ale bugetului local aprobat prin Anexa nr. 2 a Hotărârii nr. 507/2009.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru transportul urban de călători practicate de către R.A.T.U.C. Cluj-Napoca.

 • 23. Proiect de hotărâre privind impunerea din oficiu și scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru perioada 01.01.2005-31.03.2010 a titularilor contractelor de închiriere a terenurilor aferente apartamentelor vândute/închiriate persoanelor fizice, pentru care aceștia sunt obligați la plata impozitului/taxei la bugetul local.

 • 24. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 189/2006 ce reglementează aprovizionarea și circulația autovehiculelor pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de închiriere a terenului pentru parcările, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plată orară, aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației din municipiul Cluj-Napoca.

 • 27. Proiect de hotărâre privind sistarea stării de indiviziune cu privire la terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 15.

 • 28. Proiect de hotărâre privind preluarea Centrului de Servicii Social Medicale pentru copiii cu disabilități neuromotorii de către Direcția de Asistență Socială, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 29. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. I a Hotărârii nr. 148/2008, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 255/2009.

 • 30. Informare privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul al II-lea al anului 2009.

 • 31. Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi și se obține unanimitate.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. și P.U.D. imobil de locuințe colective, cu garaj la subsol și parter comercial, S+P+3E la 6E Calea Mănăștur nr. 52; beneficiară: S.C. Primarom S.R.L.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. - str. Bună Ziua - str. Trifoiului -ansamblu de locuințe colective, dotări, servicii și comerț; beneficiară: S.C. GAD REAL ESTATE S.R.L.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. - B-dul 21 decembrie 1989 nr. 95-97 și a P.U.D. - ansamblu cu funcțiuni mixte, birouri, spații comerciale, locuințe și parking subteran; beneficiară: S.C. Morava Expert S.R.L.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. locuință unifamilială D+P+M str. Eclipsei nr. 1; beneficiar: Miclea Răzvan Dan.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. locuință colectivă mică cu patru apartamente P+E+etaj retras, str. Mozart nr. 16; beneficiar: Tamaș Petrică Adrian.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 7. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului municipal de consiliere și sprijin pentru părinți și copii.

Comisia VI - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 8. Proiect de hotărâre privind încetarea prin retragere a concesiunii asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nădășel nr. 4B.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 9. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de asociere în participațiune nr. 8/24.02.1998 încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și S.C. RFORMATEX IMPEX S.R.L.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 10. Proiect de hotărâre privind încetarea contractelor de concesiune încheiate pentru amenajarea de spații comerciale pe dala de acoperire a Canalului Morii, având ca obiect terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Argeș f.n., prin răscumpărare de către consiliul local.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

D-na cons. Cătăniciu - „domnule președinte, am înțeles că sunt reprezentanți ai concesionarilor în sală, care doresc să-și spună punctul de vedere”.

Se supune la vot acordarea cuvântului reprezentanților concesionarilor și se obține unanimitate. Dl. Tudor Brebenaru - reprezintă Societatea Civilă de Avocatură Cristea, Popovici și Asociații; prezintă poziția finală a societății, care nu dorește ca aceste contracte de concesiune să înceteze. D-na Ruxandra Popovici - avocat - susține că proprietarii nu au fost consultați cu privire la această problemă și doresc să știe cum s-a ajuns la această înțelegere privind răscumpărarea.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - precizează că documentația care stă la baza întocmirii proiectului stipulează faptul că această măsură se dorește a fi de interes public - redarea în circuitul turistic și în folosință publică a Canalului Morii; în ceea ce privește situația concesionarilor, proiectul face referire la o răscumpărare, urmând a fi găsită o soluție pentru ca aceștia să-și recupereze investiția, ținând cont de faptul că foarte mulți dintre ei au declarat o anumită valoare a investiției Direcției Impozite și taxe locale.

D-na Ruxandra Popovici - avocat - dorește să fie consemnată opoziția acestor proprietari față de proiect; reclamă faptul că aceștia nu au fost consultați înainte de a fi promovat proiectul.

D-na Lucia Turcu - avocat - precizează că actele avute la dispoziție nu probează interesul public.

Președintele de ședință - solicită reprezentanților concesionarilor să depună în scris poziția lor, la Primăria municipiului Cluj-Napoca.

D-na cons. Cătăniciu - „da, domnule președinte, aș vrea să spun că mi-am... punctul de vedere, pe care o să mi-l expun acuma, în plenul consiliului; l-am făcut, mă rog, l-am adus la cunoștința colegilor în cadrul comisiei; așa cum spuneau și reprezentanții concesionarilor, aici de față, eu cred că această problemă - implicit a răscumpărării - cred că trebuia discutată împreună cu acele persoane care sunt beneficiarii contractelor de concesiune, pentru că discutăm de interes public, dar nu cred că trebuie să primeze acest interes și nu trebuie să îl avem în vedere peste interesul cetățenilor; cred că această problemă ar fi trebuit discutată împreună cu beneficiarii acestor contracte, implicit modul de răscumpărare, modalitatea în care se face această răscumpărare; noi spunem aici, le-am spus că n-o să li se aducă niciun prejudiciu; nu cred că avem de unde să știm dacă le aducem vreun prejudiciu cetățenilor respectivi, pentru că, la această oră, nu cunoaștem exact sau poate cunoaștem și nu știu eu, în calitate de consilier; poate dumneavoastră cunoașteți exact care este valoarea investițiilor și, în momentul în care denunțăm unilateral asemenea contracte, în mod normal, ar fi trebuit să cunoaștem fiecare situație în parte; sunt de acord și cu ce-mi spunea domnul viceprimar, că există situații când sau subînchiriat, dar cred că fiecare situație în parte trebuia discutată; discutăm de răscumpărare; care este suma cu care răscumpărăm fiecare contract în parte?; deci, degeaba le spunem noi acuma că nu le aducem niciun prejudiciu, pentru că s-ar putea ca pretențiile fiecăruia să fie diferite, să fie mai mari decât consiliul local poate să-și permită să plătească această răscumpărare; deci, cred că aceste probleme ar fi trebuit discutate înainte”.

Dl. cons. Vușcan - consideră că acești cetățeni nu au nicio vină pentru faptul că, la un moment dat, primăria a realizat acea acoperire a canalului și a încheiat contracte de asociere; precizează că hotărârile adoptate în plenul consiliului local trebuie să fie foarte bine fundamentate.

Dl. primar - arată că acoperirea Canalului Morii, precum și încheierea acelor contracte de concesiune, a fost și este o greșeală, pe care municipalitatea are obligația să o îndrepte; „eu am anunțat acest proiect în două rânduri: la ședința de consiliu local - sigur că vă amintiți, dacă nu, avem și banda, în două rânduri am anunțat această intenție de a răscumpăra”; în ceea ce-i privește pe cei care au semnat contractul de concesiune, prin semanarea acestuia și-au asumat clauza de răscumpărare; precizează că răscumpărările se referă doar la investițiile care se regăsesc în contabilitate; de asemenea, pentru cazurile sociale, ale familiilor care au ca unică sursă de venit vânzările realizate în acea locație, cu acordul consiliului local, se va încerca găsirea unui alt amplasament; cei care dețin mai multe unități, pe care le subînchiriau sau, prin diferite forme juridice, le dădeau în folosință, nu vor beneficia de oportunitatea reamplasării; în ceea ce privește investițiile realizate, gheretele pot fi reutilizate.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și cinci abțineri.

 • 11. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 35-37, înscris în C.F. nr 260.925, cu nr. cadastral 20.991.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil; propune o taxă de concesiune de 1.000 lei pe m.p.

Dl. cons. Somogyi - are unele nelămuriri legate de suprafața terenului de concesionat.

D-ra Dacia Crișan - director Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății - oferă detalii în legătură cu cele sesizate de domnul consilier Somogyi.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 12. Proiect de hotărâre privind atribuirea în regim de comodat a spațiului cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 16.

Dl. primar - oferă detalii cu privire la proiect.

Comisia I - aviz favorabil.

D-na cons. Anastase - propune ca proiectul să fie și din inițiativa consilierilor locali.

Comisia II - aviz favorabil, cu următoarele amendamente: „din inițiativa doamnei consilier Cătăniciu - prima completare: se aprobă includerea în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca a spațiului situat la parterul imobilului din Cluj-Napoca, str. Eroilor nr. 16, în suprafață de 100 m.p., preluat în baza Procesului-verbal de predare-primire nr. 101.303 din 18 septembrie 2009, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; deci, este un articol nou propus; iar al doilea amendament - un nou articol: se revocă art. 2 al Hotărârii nr. 119 din 26 februarie 2009, în speță hotărârea de consiliu local prin care atribuiam un spațiu pe str. Locomotivei, ulterior refuzat; găsindu-se această soluție, revocăm atribuirea inițială”.

Se supune la vot amendamentul doamnei consilier Anastase și se obține unanimitate.

Se supun la vot amendamentele Comisiei II și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate și se obține unanimitate.

 • 13. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale.

Comisia I - „în principiu, aviz favorabil, dar în anexă, în referat, în acel tabel, la numărul curent opt, cred că s-a strecurat o eroare materială: pentru cabinetul medical stomatologic al lui Căpușan Daciana, cu o suprafață de 29,6 m.p., s-a stabilit o chirie de 10,06, în timp ce pentru un alt cabinet stomatologic, al doctorului Anghel Mihaela, cu o suprafață ceva mai mare, e adevărat - 36,96, s-a stabilit o chirie de 443,45; rugăm să se revadă această chirie, în spiritul Hotărârii consiliului local 238/2009”.

Președintele de ședință - „propunerea este să excludem punctul opt din anexă și venim cu proiect de hotărâre la ședința viitoare, strict pentru acel punct, să fim siguri că nu greșim”.

Dl. cons. Molnos - nu vorbește la microfon.

Dl. primar - „la activități diferite, prețurile sunt diferite, dar la stomatologic tot stomatologic rămâne”.

Președintele de ședință - „bun, deci optul am înțeles că poate să fie o problemă, propun scoaterea”.

Se supune la vot scoaterea punctului cu nr. opt din anexă și prezentarea acestuia într-o ședință viitoare și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obține unanimitate.

 • 14. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 15. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 135 din 03.08.2000, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 16. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 166 din 26.10.2000, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 2.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 17. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 333 din 28.07.2005, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ta Unirii nr. 24.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 18. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 127 din 09.06.2000, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 34, deținut de S.C. TEHNOFRIG S.A.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 19. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 451/2001 (privind indexarea taxelor locale care se derulează prin Direcția tehnică).

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 20. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 467/2009 (privind eliberarea acordului de funcționare pentru agenții economici care desfășoară activități de comerț și servicii de piață, inclusiv cele de alimentație publică, pe raza municipiului Cluj-Napoca).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Vușcan - consideră că ar trebui restricționată vânzarea de obiecte second hand în zona centrală, aceasta fiind o zonă turistică.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - consideră că observația domnului consilier Vușcan este corectă, municipalitatea căutând o formulă juridică pentru acest demers; arată că, în ceea ce privește spațiile deținute de primărie, a fost interzis ca, la noile proceduri de licitație, să fie permisă activitatea de second hand; referitor la spațiile care sunt proprietate privată, se caută o formulă juridică de interzicere, care să nu intre în contradicție cu legislația comercială.

Dl. primar - precizează că pe Canalul Morii sunt trei magazine second hand.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 21. Proiect de hotărâre privind modificarea între capitolele de venituri ale bugetului local aprobat prin Anexa nr. 2 a Hotărârii nr. 507/2009.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru transportul urban de călători practicate de către R.A.T.U.C. Cluj-Napoca.

Comisia I - „aviz favorabil, dar se propune să intre în vigoare această hotărâre de la 1 februarie 2010”.

Dl. cons. Vușcan - nu este de acord cu majorarea tarifelor pentru transportul urban de călători. Dl. cons. Sandu - atrage atenția asupra stării deplorabile în care se află stațiile mijloacelor de transport în comun, solicitând ca acestea să fie aduse la un standard corespunzător.

Dl. Liviu Neag - director R.A.T.U.C. Cluj-Napoca - explică motivele care au dus la majorarea tarifelor pentru transportul urban de călători, printre care menționează creșterea cursului pentru euro, deschiderea unor linii noi, sporirea numărului mijloacelor de transport în comun, înființarea transportului de noapte; consideră că această majorare va permite regiei să mențină ștacheta serviciilor oferite, care sunt la un nivel acceptabil; în ceea ce privește stațiile mijloacelor de transport în comun, anunță că vor fi luate măsuri imediate.

D-na cons. Cătăniciu - „aș vrea să vă spun că, din punctul meu de vedere, nu, nu mi se pare oportună această majorare; n-am spus nimic oridecâte ori am majorat taxele; am majorat taxele și impozitele care se plătesc o dată pe an, am trecut la tot felul de majorări și chiar nu mi se pare oportun deloc să impunem această majorare, pentru că este vorba de bilete de..., care se plătesc pentru transportul în comun și aceste bilete sau abonamente sunt plătite zilnic de persoane care, în general, merg la serviciu; spunea domnul director că, astfel, putem ridica ștacheta sau, mă rog, dânșii pot ridica ștacheta, regia pe care dânsul o conduce pentru clujeni; eu cred că ar fi trebuit să ne gândim și atunci când am acceptat încontinuu acele reduceri pentru pensionari, cu care noi am fost de acord, dar dacă pentru unii acceptăm astfel de reduceri și bugetul consiliului local poate să-și permită acest lucru, nu cred că acuma, în momentul în care se majorează tot ce se poate majora, este oportun ca din partea noastră să..., în continuare să scumpim și noi aceste..., să creștem costul la bilete; deci, mie nu mi se pare oportun deloc; sigur că va trebui să votăm, bănuiesc că va trece sau, cel puțin, așa mă gândesc că, având în vedere majoritatea pe care o are domnul primar, dânsul fiind cel care a promovat acest proiect, dar chiar nu mi se pare oportun deloc”.

D-na cons. Anastase - în legătură cu fundamentarea depusă pentru susținerea proiectului, îl întreabă pe domnul Liviu Neag - director R.A.T.U.C. Cluj-Napoca, care este baza argumentului „evoluția cheltuielilor cu personalul”, precum și la ce s-a referit, în adresa de susținere, când a vorbit despre „evoluția prestațiilor efectuate de terți pentru regie”; dorește să știe ce contribuție au aceste două elemente la necesitatea creșterii prețului.

Dl. Moldovan - director economic R.A.T.U.C. Cluj-Napoca - întrucât domnia sa a redactat această fundamentare, răspunde că, referitor la „evoluția cheltuielilor cu personalul”, nu a avut în vedere o creștere a salariului, decât în limita indicelui de inflație al anului trecut, de 4,74%; diferența, până la 8,6%, o reprezintă salariați care vor fi angajați ca urmare a creșterii numărului de mașini aflate în exploatare și a extinderii rețelei de transport în comun; în ceea ce privește „evoluția prestațiilor efectuate de terți pentru regie”, aceasta se referă la reparațiile capitale și de altă natură, pe care regia le realizează cu terțe întreprinderi; precizează că toți colaboratorii regiei au crescut prețurile.

D-na cons. Cătăniciu - „domnule președinte, îmi cer scuze; nu, nu, era un...; îmi cer scuze, este o doamnă, care este reprezentanta societății civile și dorește să ia cuvântul pe acest subiect; eventual, după ce își spun toți colegii punctul de vedere, să...”.

Dl. cons. Pop - consideră justificată majorarea tarifelor pentru transportul urban de călători.

Dl. cons. Chira - i se pare corectă fundamentarea economică a creșterii prețului pentru transportul urban de călători; însă, în condițiile în care cursul pentru euro a crescut încă de anul trecut, întreabă de ce nu s-a realizat atunci această majorare a prețului.

Dl. cons. Vușcan - deplânge modul în care arată stațiile și autobuzele după campania electorală; consideră că spațiile din autobuze nu ar mai trebui închiriate în vederea postării de afișe.

D-na Rodica Rusu - petentă - consideră că, în locul scumpirii biletelor, ar trebui raționalizat transportul în comun.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - arată că se încearcă această raționalizare, cu mențiunea că, pe site-ul primăriei, sunt foarte multe cereri ale cetățenilor, care solicită suplimentarea mijloacelor de transport în comun; „cealaltă replică cred că nu-și mai are sensul, având în vedere că, totuși, discutăm de majorarea tarifelor, dar să știți că, în general, costă mai mult să cureți după cei care fac mizerie cu aracet, decât veniturile obținute din închiriere”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I și se obțin 22 de voturi pentru și trei abțineri.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 22 de voturi pentru și trei voturi împotrivă.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - nu a luat cuvântul pentru a nu influența derularea votului; arată că municipalitatea avea de ales între două variante: să renunțe la o parte din facilitățile pe care le acordă sau să majoreze tarifele, în vederea continuării achiziționării de autobuze cu capacitate mare; de asemenea, se pune problema prelungirii unor linii de transport în comun; precizează că, mai devreme sau mai târziu, vor începe lucrările de modernizare a liniei de tramvai, deci vor fi perioade în care tramvaiele nu vor putea circula pe anumite tronsoane; arată că aceste tarife nu au fost modificate de mai bine de doi ani, însă dezvoltarea sistemului de transport local este costisitoare; în baza unei negocieri, s-a ajuns la varianta majorării prețurilor.

 • 23. Proiect de hotărâre privind impunerea din oficiu și scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru perioada 01.01.2005-31.03.2010 a titularilor contractelor de închiriere a terenurilor aferente apartamentelor vândute/închiriate persoanelor fizice, pentru care aceștia sunt obligați la plata impozitului/taxei la bugetul local.

Comisia I - aviz favorabil.

D-na cons. Cătăniciu - „păi, am întârziat în a ridica mâna, pentru că l-am auzit pe domnul primar că vor fi discuții cu privire la acest proiect”.

Dl. primar - nu vorbește la microfon.

D-na cons. Cătăniciu - „aștept atunci să-și prezinte doamna secretar punctul de vedere”.

Secretarul municipiului - „deci, promovarea acestui proiect de hotărâre a avut la bază mai multe acte normative; în primul rând, modificarea Codului fiscal, din anul 2005, în care se instituie această taxă pentru folosința terenului; n-are rost să vă mai citesc articolul, cred c-o știm toată lumea; de asemenea, s-a avut la bază Ordonanța de Guvern 8/2004 privind prelungirea acestor contracte de închiriere, pentru terenurile-curți private, proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, care, începând cu anul 2004, nu au mai găsit o reglementare legislativă pentru a le prelungi; până la această dată a existat Ordonanța de Guvern 40, dacă nu mă-nșel, pe 1999, da - 40/1999, care a prevăzut această posibilitate de prelungire a contractelor de închiriere cu cinci ani; începând cu 2004, n-a mai existat o prevedere legislativă de prelungire a acestor contracte de închiriere; un nou text de lege, care ne reglementează această prelungire a proprietății private a municipiului apare doar în 2009, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului 44/2009, care prevede în continuare prelungirea contractelor de închiriere pe o perioadă de cinci ani; urmare a scăpării legislativului de a reglementa situația acestor terenuri-curți, proprietatea privată a municipiului, promovăm un proiect de hotărâre și adoptăm o Hotărâre de Consiliu cu nr. 432/2009 cu privire la prelungirea acestor curți; ulterior adoptării acestei hotărâri, se încheie acte adiționale la contractele de închiriere pe aceste curți, în care se prevede, pentru prima dată, această obligativitate de plată a taxei, raportat la modificarea Codului fiscal; având în vedere că există nemulțumiri ale chiriașilor noștri cu privire la plata majorărilor, calculate la această taxă pentru curțile în proprietatea privată a municipiului, și având în vedere solicitările acestora temeinic justificate, cum prevede Codul de procedură fiscală, am promovat prezentul proiect de hotărâre, având în vedere două articole din Codul de procedură fiscală, respectiv art. 83, care prevede impunerea din oficiu a acestei taxe, a rolului fiscal pentru fiecare teren-curte în parte, și un articol doi, respectiv 125, al. 2, din același Cod de procedură fiscală, care reglementează posibilitatea autorității administrației publice de a acorda aceste scutiri la majorările respective; în acest sens s-a promovat prezentul proiect”.

D-na cons. Cătăniciu - „așa cum am spus și la începutul ședinței, din punctul meu de vedere, dacă vom promova o astfel de hotărâre de consiliu local, este nelegală pentru că, conform unui principiu de drept, legea civilă nu poate să retroactiveze; vorbim aici de o impunere din oficiu și în referatul pe care îl avem se arată că urma să se calculeze și să se încaseze impozit pe astfel de terenuri; deci, urma; se pare că cineva de la noi din consiliul local nu a calculat la timp aceste taxe; eu așa mă gândesc, din moment ce așa este formulat; din punctul meu de vedere, vreau să vă spun că, în situația în care pui o persoană să plătească pe această perioadă de timp, de la 1 ianuarie 2005 până în 31 martie 2010, s-a adunat o..., se va aduna o sumă foarte mare de bani; acuma, noi vorbim aici, mă rog, încercăm să spunem că le facem o favoare acestor oameni, că nu le luăm penalitățile; nici n-am fi avut cum să le luăm penalități, pentru că această impunere trebuia să se facă din oficiu și n-am făcut-o; este culpa noastră; deci, nu se poate ca să pui un om..., mi-am notat aici, unde, chiar în referat, se arată că sunt persoane cu venituri mici și foarte mici; ori, astfel de persoane, dacă pe astfel de persoane, dacă le obligăm să plătească retroactiv, pe ultimii cinci ani, o sumă pe care vor trebui s-o plătească, vor avea obligația s-o plătească, până în martie, anul acesta, vor plăti oricum penalități; iar penalitățile vreau să vă spun că vor fi calculate aproape ca și când le-ar fi plătit din 2005, pentru că suma se adună, va fi o sumă foarte mare, iar oamenii, neputând să o plătească, și sunt convinsă, la cât vor avea de plătit acuma, cu toate majorările taxelor noastre, sunt convinsă că nu vor putea”.

Dl. primar - „asta am întrebat; este vorba de prețul maximal care este astăzi, este 0,7 lei pe m.p. în centru; deci, ăsta este maximul - 0,7 lei pe m.p. în centru, pe an; nimeni nu are..., pentru că este vorba de terenul aferent unor apartamente, terenul variază maxim până la 90 de metri”.

D-na cons. Cătăniciu - „deci, asta era o discuție de fond, domnul primar, numai dacă..., să-mi permiteți să-mi termin ideea; sunt de acord cu dumneavoastră, asta era o discuție pe fond, ceea ce primează este discuția formală, referitoare la principiul neretroactivității unei legi, iar această discuție pe care eu am relatat-o am avut-o cu angajați de-ai dumneavoastră din primărie, care mi-au atras atenția că au venit persoane pensionare, chiar acuma, înainte cu câtva..., cu foarte puțin timp de începerea ședinței, care mi-au atras atenția că au venit persoane care, mă rog, sunt cu venituri foarte reduse și s-au plâns că au milioane de plătit; deci, acesta este motivul; este adevărat că eu nu am verificat, era vorba de 10-15 milioane, la care, practic, s-ar aplica aceste penalități, dar eu merg în principal pe această problemă formală, că legea nu poate retroactiva; probabil este culpa noastră; e adevărat că nici n-am avut suficient timp să verific aceste legi; nu știu dacă cineva dintre colegi a verificat și poate să-mi explice, în afară de doamna secretar, mă refer la colegii mei consilieri, pentru că totuși noi votăm, dar din punctul meu de vedere, eu cred că nu este legală această hotărâre de consiliu local, iar dacă cineva ne va acționa în instanță, ne va câștiga”.

Dl. primar - „am o singură precizare, și îmi cer scuze că am intervenit, am vrut doar să fac niște precizări, dar pentru că, totuși, ați continuat cu niște informații, îl rog pe domnul Rădoi să ne spună dacă acei angajați, n-o să cer numele, deși, dacă ar fi după mine, ar trebui să știm cine aruncă asfel..., avem situații în care un om plătește 15 milioane de lei? 10-15?”.

Dl. Victor Rădoi - director Direcția Impozite și taxe locale - „pe teren, nu; adică, în cazul de față”.

Dl. primar - „nu, dar mă iertați, domnul Rădoi, angajații dumneavoastră, înainte de ședință” (... se termină banda)...

D-na cons. Cătăniciu - „am discutat-o în comisie, nu s-a..., nu, n-au fost probleme decât cu privire la neretroactivitatea legii”.

Dl. primar - „trecând peste faptul că nu o cred pe doamna consilier că de la angajații..., dar totuși, lămuriți-ne și pe noi: există posibilitatea ca suma să ajungă la 15 milioane de lei?”.

Dl. Victor Rădoi - director Direcția Impozite și taxe locale - „deci, eu am făcut sau se poate face un calcul simplu: am plecat de la un leu metrul, da, în general nu se depășește 100 de metri ori cinci ani, de regulă nu depășește cinci milioane, în cazul ăsta cu majorări cu tot; dar aș vrea să revin; e greu acuma să vă dau un exemplu pe sume, pentru că, clar, suma depinde de..., de suprafață”.

Dl. primar - „mă iertați, domnul Rădoi, vreau încă odată să precizăm, pentru că nu toată lumea cunoaște tot ce cunoașteți dumneavoastră; în general, când prezentați o situație, prezentați-o de la zero; domnul Rădoi, când a pus un leu, a pus dacă am fi aplicat majorări; prețul maximal în primărie este de 0,7 lei”.

Dl. Victor Rădoi - director Direcția Impozite și taxe locale - „un leu am spus-o ca să fie simplu de socotit”.

Dl. primar - „domnul Rădoi, când jucăm cu banii oamenilor, nu mai fiți așa de simplist; așa, doi la mână: din știința mea, n-avem, per apartament..., vă dați seama că, să zicem, că într-un imobil, că am studiat, pentru un imobil sunt măcar cinci apartamente, că așa sunt imobilele constituite în zona centrală - ajungem și până la 40 de apartamente, și este vorba despre curtea lor interioară; uneori revine chiar 1/16, știți bine cazuri, sunt unii care plătesc, efectiv, un sfert de m.p. pe an; atâta le revine lor; sunt unii care stau mai puțin și plătesc...; n-avem cazuri care depășesc 90 de m.p.; dânsul a făcut o schiță, ca să înțelegeți cam cât ar veni maximul, de aceea n-am auzit de 15 milioane de lei”.

Dl. Victor Rădoi - director Direcția Impozite și taxe locale - „poate doar la aspectul retroactivității legii; impunerea fiscală se face pe perioada de prescripție; deci, pot să fac impunerea pe cinci ani anteriori; impunerea fiscală se face pe perioada de prescripție, adică cinci ani; altfel spus, se poate impune pe cinci ani din urmă”.

Secretarul municipiului - „nu se aplică legea civilă”.

Dl. primar - „iar legat de aspectul pe care l-ați enunțat dumneavoastră, acela este deja o chestiune internă, pe care noi am luat măsuri; o să vin, în ședințele următoare, cu cel care se face vinovat că n-a dat...”.

Președintele de ședință - „de dezinformare”.

Dl. primar - „nu, nu, n-a fost la timp; s-a pierdut; a sesizat bine doamna consilier”.

Dl. Victor Rădoi - director Direcția Impozite și taxe locale - „dacă-mi permiteți, impunerea din oficiu a fost o soluție; ea trebuia să fie legală, de altfel, prin declararea pe proprie răspundere”. D-na cons. Anastase - „eu am două aspecte de atins: referitor la o formulă pe care domnul viceprimar a folosit-o mai devreme, la punctul anterior; am tot încercat să intru, n-am reușit; spuneați, domnule viceprimar Laszlo Attila, că n-ați dorit să influențați votul prin intervenție; mie mi se pare normal, că de aia pledăm fiecare o cauză sau alta, pentru a fundamenta cât mai corect un vot; vă rog mult, dacă aveți ceva de spus, inclusiv la subiectul ăsta, spuneți-o fără niciun fel probleme; avem nevoie de fiecare argument pentru a fundamenta un vot; în al doilea rând, pe doamna secretar aș vrea să o întreb, referitor tot la principiul retroactivității sau neretroactivității: în situația în care nu s-a stabilit o bază nouă de impunere sau înțeleg că această bază n-a fost determinată, mai putem totuși calcula retroactiv, pentru că ați invocat un principiu al fiscalității, dar acela funcționează când a fost determinată baza”.

Secretarul municipiului - „modificarea din 2005 trebuia cunoscută de toți cetățenii municipiului Cluj-Napoca; este un text de lege la nivel național, deci oricine trebuie să-l cunoască; impunerea se face declarând, de către fiecare cetățean, rolul fiscal; știm foarte bine cum se face o impunere; dacă la data respectivă nu s-a făcut de către cetățeni și având în vedere că acum s-a verificat și s-au încheiat acele acte adiționale, de care vă spuneam..., că n-a prevăzut legea până atunci prelungirea acestor contracte pe ce perioadă se face; în 2009 a venit această ordonanță de guvern care le reglementează; oamenii, primind acel act adițional, scriindu-se pentru prima dată, negru pe alb, textul de lege, care este operabil din 2005, pe care trebuia să-l cunoască oamenii, atunci au intrat în panică acești oameni”.

D-na cons. Anastase - „mulțumesc, este complet răspunsul”.

D-na cons. Cătăniciu - „n-aș vrea să intrăm în polemici, dar aș vrea să vă spun care este punctul meu de vedere, tot argumentat juridic; eu nu m-am referit din punct de vedere fiscal, pentru că știu și eu că se prescriu creanțele la bugetul..., creanțele fiscale, în termen de cinci ani; eu m-am referit strict la principiul în baza căruia noi dăm această hotărâre de consiliu local, pentru că, doamna secretar, dumneavoastră spuneați că din 2005 oamenii aveau obligația să cunoască; sunt de acord cu dumneavoastră, dar obligația era a noastră, a consiliului local să facem impunerea, pentru că eu mă duc, eu mă duc la..., și plătesc impozit și mie mi se spune exact pentru ce trebuie să plătesc impozit”.

Președintele de ședință - „deci, nu; este pe declarație pe proprie răspundere”.

D-na cons. Cătăniciu - „impunerile se fac din oficiu”.

Președintele de ședință - „nu; impunerile se fac pe declarație pe proprie răspundere”.

D-na cons. Cătăniciu - „păi, așa am eu scris aici în referat, înseamnă că este greșit ceea ce scrie în referat”.

Dl. Victor Rădoi - director Direcția Impozite și taxe locale - „aia e o altă soluție”. Președintele de ședință - „aia e altă soluție, aici, în cazul ăsta, în cazul ăsta”.

D-na cons. Cătăniciu - „deci, în continuare, eu îmi susțin punctul de vedere, că nu putem să dăm o astfel de hotărâre, nu putem adopta o astfel de hotărâre de consiliu local, pentru că retroactivează”.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - „revenind la problema cu, mă rog, persoana sau persoanele care au avut anumite culpe în această problemă, dacă se dorește, consiliul local poate face o solicitare, prin intermediul Serviciului Relații cu consiliul local, către Comisia de disciplină...”. Dl. primar - „solicitarea s-a făcut, este verbală”.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - „... Comisia de disciplină a..., mă rog, constituită la nivelul aparatului de specialitate, care să facă o cercetare în acest sens și, dacă este cazul, să...”. Președintele de ședință - „da, chiar vă rog, și să ne prezentați un raport; mulțumim”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru, trei voturi împotrivă și două abțineri.

 • 24. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 189/2006 ce reglementează aprovizionarea și circulația autovehiculelor pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Dl. primar - prezintă consilierilor locali rovinieta care va fi vândută la punctele de intrare în oraș; arată că, în ciuda tuturor întrebărilor și opozițiilor, traficul greu a fost scos din municipiu; „continuăm să-l scoatem, chiar dacă a trecut campania electorală”; consideră că aceasta este o măsură bună, menită să-i descurajeze pe cei care nu folosesc Autostrada Transilvania și pe cei care, din luna iulie, nu vor folosi centura Vâlcele-Apahida.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Vușcan - precizează că, la punctul cu nr. 23 de pe ordinea de zi, s-a abținut de la vot; la acel punct s-au înregistrat trei voturi împotrivă și două abțineri; „și, pentru a-l decapita pe cel care nu știu ce-a spus; haideți să..., poate o fi fost și el un om cu suflet; dacă facem un simplu calcul, la 100 de metri, la 0,7 lei, e 70 de lei ori cinci - trei milioane jumate, care un amărât...; sigur, că nu-s 15, de aia nici nu trebuie să-i tăiem capul de tot, domnul Pop; așa că lăsați-l, domnul primar, nu-l pedepsiți”.

Președintele de ședință - „din contră, tocmai, că nu-i pedepsit omul”.

Dl. primar - „pe cel care a greșit, pe ăla da”.

Dl. cons. Chira - precizează că domnia sa a fost de acord cu a fost cu interzicerea traficului greu, nefiind de acord însă cu momentul ales - înainte de alegeri; de asemenea a mai subliniat că centura Vâlcele-Apahida încă nu este finalizată.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de închiriere a terenului pentru parcările, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - „aviz favorabil, cu un scurt amendament: la art. 2.2, respectiv 2.5, 2.10 și 2.11 introducem posibilitatea, în cazul în care proprietarii acestor garaje sau copertine nu mai dețin în proprietate autoturism sau nu-și mai prelungesc contractul de comodat, să se plătească taxa de ocupare abuzivă a domeniului public sau privat, cu posibilitatea alternativă a desființării -nu în toate locațiile este posibilă desființarea - și corelarea, în acest sens, a art. 2.5, 2.10, 2.11 și eliminarea prevederii - „eliberarea terenului de orice sarcină”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obține unanimitate.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plată orară, aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației din municipiul Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 27. Proiect de hotărâre privind sistarea stării de indiviziune cu privire la terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 15.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 28. Proiect de hotărâre privind preluarea Centrului de Servicii Social Medicale pentru copiii cu disabilități neuromotorii de către Direcția de Asistență Socială, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 29. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. I a Hotărârii nr. 148/2008, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 255/2009.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 30. Informare privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul al II-lea al anului 2009.

Informarea a fost luată la cunoștință.

31 a. Plângerea prealabilă a S.C. Atriss S.R.L., înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 10.378/2, în data de 15 ianuarie 2009, prin care solicită revocarea în parte a Hotărârii nr. 475/2009, însoțită de Informarea nr. 14.923/45/21.01.2010 a Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, privind preluarea cinematografului Dacia din domeniul privat al statului și din administrarea R.A.D.E.F. „Româniafilm” București, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca și de Informarea nr. 10.378/303/25 ianuarie 2010 a Serviciului Juridic-contencios, privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 10.378/2/15.01.2010 formulată de S.C. Atriss S.R.L.

Se supune la vot menținerea hotărârii inițiale și se obține unanimitate.

 • 31. Diverse.

Dl. primar - anunță că mâine, la ora 12:00, va avea loc o ceremonie de acordare a titlului de Cetățean de onoare; de asemenea, joi, la ora 15:00, se va desfășura ce-a de-a doua dezbatere cu privire la brandul municipiului și Zilele Clujului; dacă le face plăcere, îi roagă pe consilieri să participe.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - prezintă anumite aspecte referitoare la Legea nr. 112/1996, care a dat posibilitatea cumpărării locuințelor, cu terenul aferent de sub clădire, dar n-a instituit obligativitatea încheierii contractului de închiriere pentru acel teren, care este aferent acelui apartament; consideră că ar trebui reglementată și această situație.

Dl. cons. Somogyi - propune reabilitarea străzii Brassai.

Dl. primar - anunță că următoarea ședință de consiliu local va avea loc în data de 16 februarie 2010, când va fi votat bugetul local pentru anul 2010; până atunci, urmează să fie primite sumele defalcate.

Dl. cons. Vușcan - îl întreabă pe domnul primar când va fi organizată o dezbatere publică a bugetului și când pot primi consilierii o variantă a proiectului de buget.

Dl. primar - răspunde că această variantă există deja, putând fi solicitată Direcției economice, începând cu săptămâna viitoare.

Dl. cons. Vușcan - reamintește de discuțiile care au avut loc pe tema alocărilor de sume anul trecut.

Dl. primar - arată că, din acest punct de vedere, nu vor mai fi așa multe discuții, întrucât s-a redus plafonul.

Dl. cons. Vușcan - „e în regulă atunci; înseamnă că o să le reducem de tot dacă...; închidem prăvălia, anul 2010”.

D-na con. Anastase - în ceea ce privește starea trotuarelor de pe str. Fabricii de Zahăr, îl întreabă pe domnul primar dacă poate fi propusă executivului reabilitarea unor străzi, altele decât cele prezentate pe site.

Dl. primar - îi răspunde doamnei consilier Anastase că poate veni cu o propunere; precizează că ceea ce este postat pe site se referă la lucrări de investiții și la lucrări de modernizări sau reparații; în cazul străzii Fabricii de Zahăr, anul trecut au fost finalizate lucrările la rețeaua de canalizare, din această cauză ambele trotuare fiind foarte proaste; arată că pe aceste trotuare se pot amenaja parcări; precizează că în zonă va fi construit și un parking, sperând ca, astfel, în anii următori, traficul să fie decongestionat; arată că proiectul de buget a fost elaborat în urma dezbaterilor organizate împreună cu cetățenii în cursul anului trecut; o parte dintre proiecte și prioritatea lor pe listă au fost dezbătute împreună cu cetățenii, pe cartiere, toate acestea fiind postate pe site; solicită Direcției economice ca, începând de luni, să aibă pregătit proiectul de buget, pentru a putea fi solicitat de către consilieri.

D-na con. Anastase - întrucât pe site au fost postate marile capitole bugetare, întreabă dacă fundamentarea, cu un plafon ușor scăzut, a fost apropiată de ultima rectificare bugetară, cea din data de 15 decembrie 2009.

Dl. primar - răspunde că plafonul este mult mai scăzut decât în cazul ultimei rectificări; precizează că diferența este cauzată și de lipsa accesibilității unui credit. D-na cons. Cătăniciu - „aș vrea să vă rog, domnule primar, să faceți toate demersurile pentru a întabula cât mai repede acel spațiu de pe Eroilor 16, pentru că am văzut că s-a..., există acel proces-verbal de predare-primire din septembrie, din 9 septembrie, dacă nu mă înșel și, până la această oră, n-a făcut niciun demers pentru a intra, legal, în proprietatea noastră, acel spațiu și vreau să vă spun că vă solicit acest lucru pentru că cred eu că dintr-o eroare, mai mult sau mai puțin juridică, ne-am făcut cu acel spațiu, pentru că era vorba de acea clauză contractuală, în situația în care acea clădire - asta așa, ca o paranteză - acea clădire ar fi fost o clădire de interes public; acea clauză era peste redevența pe care se plătea pentru concesiunea terenului, dar este problema celor care au încheiat acel contract de concesiune, că nu au observat că acel caiet de sarcini nu s-a schimbat, în momentul în care s-a făcut licitația, pentru că era vorba, acolo, de încredințare directă - concesionare prin încredințare directă, dar în fine, asta este o altă discuție; deci, aș vrea ca, totuși, să atrageți atenția compartimentului juridic, deja cred eu că ar fi trebuit să facem demersurile pentru a intra în legalitate cu acest spațiu, pentru că la fel l-am atribuit acelei asociații de..., a pensionarilor, iar din punct de vedere juridic, spun eu că nu suntem acoperiți, pentru că nu avem actele necesare, există doar acel proces-verbal de predare-primire și ar fi trebuit să facem demersurile, din momentul în care am semnat acel proces-verbal de predare-primire, trebuia să facem demersurile pentru a intra legal acel spațiu în proprietatea noastră, și-mi pun, totuși, întrebarea: de ce, până acuma, nu s-au făcut aceste demersuri?; pentru că era un lucru prea important pentru consiliul local; vorbim de un astfel de spațiu, pe Eroilor, 100 de m.p.”.

Dl. primar - „am apreciat intervenția dumneavoastră, de aceea și amendamentul, ați văzut că a trecut fără probleme, nu s-a mai întâmplat, și în acest sens, departamentele - cele două departamente, nu numai juridicul, dar și domeniul public, sunt în sală și cred că au învățat ceva din acest lucru; mulțumesc”.

Mapa președintelui de ședință

 • 1. Plângerea prealabilă a S.C. Viorel & Dan Auto Import Export Service S.R.L., înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 245.795/45, în data de 14 decembrie 2009, prin care solicită revocarea Hotărârii nr. 456/2009, însoțită de Informarea nr. 245.795/451.1/15.12.2009, a Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății - Serviciul Administrare terenuri, privind încetarea prin retragere a concesiunii asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 1 Decembrie 1918 f.n.

Se supune la vot menținerea hotărârii inițiale și se obține unanimitate.

 • 2. Adresa Fundației Protecției Sociale Generale din România - Filiala Cluj, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 964/3, în data de 4 ianuarie 2010, prin care mulțumește pentru sprijinul acordat. Adresa a fost luată la cunoștință.

Nemafiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință, Adrian Popa

Secretarul municipiului, Jr. Aurora Țărmure