Hotărârea nr. 99/2010

Hotărârea 99/2010 - Alocarea sumei de 699.830 lei de la bugetul local, pe anul 2010, al Direcţiei de Asistenţă Socială, pentru acordarea de subvenţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 699.830 Iei din bugetul pe cinul 2010 al Direcției de Asistență Socială pentru acordarea de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998

Consiliul local al municipiului CIuj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind privind alocarea sumei de 699.830 Ici din bugetul pe anul 2010 al Direcției de Asistență Socială pentru acordarea ce subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali Claudia Anastase, Steluța Cătăniciu, Brândușa Alina Chiorean, Manuel Chira, Csomo Botond, Arthur Roland El Hayes, loan Horea Florea, Florin Valentin Gliga, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Remus Gabriel Lăpușan, Valtar Marcu, Radu Marin Moisin, Molnos Lajos, Petru Iacob Pantca, Teofil Claudiu Peter, Adrian Popa, Liviu Popa, loan Pop, Nicoleta Postolache, Radu Florin Rațiu, Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Marcclus Lucian Suciu, Ghcorghc Șurubaru, Constantin loan Tomoș, Gheorghe loan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 43.247 din 01.03.2010 al Direcției de Asistență Socială prin care se propune spre aprobare alocarea sumei de 699.830 Iei din bugetul pe anul 2010 al Direcției de Asistență Socială pentru acordarea de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998;

Reținând prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială și ale HG nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, modificată și completată;

Luând în considerare propunerile Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială și care pot primi subvenții de la bugetul local, numită prin Hotărârea nr. 418/2008, modificată prin Hotărârea nr. 143/2009;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 6 lit “a”, 39 alin. I și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HO TÂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 699.830 Ici din bugetul pe anul 2010 al Direcției de Asistență Socială pentru acordarea de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998, pentru cele 17 asociații și fundații cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială.

icipiului, JRMURE

Nr. 99 din 9 martie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 24voturi)

Consiliu] local al municipiului Cluj-Napoca

Direcția de Asistență Socială                                    Anexă la Hotărârea nr. 99/2010

privind modul de rapartizare a sumei de 699.830 lei din bugetul pe anul 2010 al Direcției de Asistență Socială pentru acordarea de subvenții .în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998

Nr. crt.

A soc i at i a/Organizaț ia/Funadația

l ipul de unitate

Nr.

beneficiari/ unitate

Suma/ beneficiar

Suma/ unitate

Total beneficiari

Total

sume

1.

Asociația de Ajutor Familial “Asistmed”

unitate de ingrijire la domiciliu

150

50

91800

150

90.000

2.

Asociația Caritabilă “Maria-GabrieF*

centru rezidențial pentru tineri

8

70

6.720

8

6.720

3.

Asociația Cari tas Eparhial Greco-Catolic Cluj

centru de zi - informare si consiliere pentru pers cu handicap

30

50

18.000

164

98.400

centru de zi pentru copii si familii in dificultate

50

50

30.000

centru de zi de acordare de servicii primare

34

50

20.400

centru de zi antidrog

50

50

30.000

7.

Asociația "Familia regăsită"

centru de zi pentru copii din familii defavorizate

15

50

9.000

15

9.000

8.

Asocația Femeilor Reformate din Ardeal. Casa •AKSZA"

centru de zi pentru copii

4

50

2.400

19

15.000

centru rezidențial pentru copii

15

70

12.600

11.

Asociația Filantropică Medical-C'reștină “Christiana"

centru de zi - informare și consiliere in adicții

45

40

21.600

165

118.440

centru de zi sfanțul Vasile cel Mare

30

51

18.360

cantina scciala

50

90

54.000

centru de zi Acoperământul Maicii

Domnului

40

51

24.480

16.

Asociația de îngrijire și Ajutor ia Domiciliu “Elena”

unitate de ingrijire la domiciliu

60

50

36.000

60

36.000

17.

Asociația “Providența Gondviseles"

centru de zi pentru adulti cu handicap

10

60

7.200

10

7.200

18.

Congregația "Surorile Maicii Domnului"

centru rezidențial pentru copii

10

70

8.400

10

8.400

19.

Fundația de binefacere “Christian Community

Ministries"

centru rezidențial pentru copii

6

70

5.040

6

5.040

11.

Fundația Creștină de Ajutorare

centru de zi - consiliere pentru părinți si copii

25

50

15.000

25

15.000

12.

Fundația pentru îngrijirea Vârstnicului

unitate de ingrijire la domiciliu

72

50

43.200

172

103.200

centru de zi pentru vârstnici

100

50

60.000

13.

Fundația Română pentru Copii, Comunitate și Familie

centru de zi "Clujul arc suflet"

25

50

15.000

25

15.000

14.

Fundația de caritate “Herald”

centru de zi pentru adolescenți

30

50

18.000

40

24.000

centru de zi - consiliere si suport pentru mame singure

10

50

6.000

15.

Frison Fellowship România

centru de zi pentru adulti fara adapost

40

75

36.000

127

101.880

centru rezidențial pentru copiii străzii

27

90

29.160

adapost de noapte Ruchama

60

51

36.720

16.

Serviciul de Ajutor Maltez din România

serviciu de distribuire a hranei

20

90

21.600

37

30.950

centru de zi pentru copii cu handicap

17

50

9.350

17.

Uniunea Creștină din România

centru rezidențial pentru adulti fara adapost

10

70

8.400

30

15.600

centru de zi pentru copii si tineri defavorizați

20

30

7.200

TOTAL

699.830

699.830