Hotărârea nr. 97/2010

Hotărârea 97/2010 - Alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul local, pe anul 2010, pentru organizarea manifestărilor dedicate sărbătoririi Revelionului 2011, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL, AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea alocării sumei de 200.000 lei de la bugetul local pe anul 2010. pentru organizarea manifestărilor dedicate sărbătoririi Revelionului 2011. cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit in ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 200.000 Ici de la bugetul local pe anul 2010. pentru organizarea manifestărilor dedicate sărbătoririi Revelionului 2011. cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inliativa primarului;

Analizând Referatul nr. 12173/42/19.01.2010 al Direcției Relații comunitare și turism prin care se propune aprobarea alocării sumei de 200.000 lei de la bugetul local pe anul 2010. pentru organizarea manifestări or dedicate Revelionului 2011. cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca:

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. I și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

11 O I Ă R Â Ș T E:

Art. L Se aprobă alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul local pe anul 2010. pentru organizarea manifestărilor dedicate Revelionului 2011. cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția economică. Direcția Relații comunitare și turism și Direcția tehnică.

Președinte de ședință.


Adrian Popa.

- JL-

Contrasemnează:

Nr. 97 din 9 martie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)