Hotărârea nr. 93/2010

Hotărârea 93/2010 - Alocarea sumei de 5.800 lei de la bugetul local, pe anul 2010, pentru participarea municipalităţii clujene la expoziţia florală internaţională Florissimo 2010 din oraşul înfrăţit Dijon, Franţa, 11-21 martie 2010.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea suinei de 5800 lei de la bugetul local pe anul 2010 pentru participarea municipalității clujene la expoziția florală internațională Florissimo 2010, din orașul înfrățit Dijon, F ranța, în perioada 11-21 martie 2010

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea suinei de 5800 lei de la bugetul local pe anul 2010 pentru participarea municipalității clujene la expoziția florală internațională Florissimo 2010. din orașul înfrățit Dijon. Franța. în perioada 11-21 martie 2010   - proiect din inițiativa

primarului și a consilierilor locali: Brîndușa Alina Chiorean, Horea Ioan Florea, Claudiu Teofil Peter, loan Gheorghe Vușcan și Arthur - Roland El-IIayes;

Analizând Referatul nr. 43791/107/01.03.2010 al Biroului Relații și informații externe prin care se propune alocarea sumei de 5800 lei dc la bugetul local pe anul 2010 pentru participarea municipalității clujene la expoziția florală internațională Florissimo 2010, din orașul înfrățit Dijon. Franța. în perioada 11-21 martie 2010;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. Se aprobă alocarea sumei de 5800 lei de la bugetul local pe anul 2010 pentru participarea municipalității clujene la expoziția florală internațională Florissimo 2010, din orașul înfrățit Dijon. Franța, în perioada 11-21 mari tic 2010.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Biroul Relații și informații externe.


Nr. 93 din 9 martie 2010

Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi