Hotărârea nr. 91/2010

Hotărârea 91/2010 - Aprobarea suportării de către municipiul Cluj-Napoca a procentului de 45% şi de către R.A.T.U.C. Cluj-Napoca a procentului de 55% din valoarea abonamentelor eliberate în baza Hotărârii nr. 715/2007.

( OXSll.il |, l.()( \|. Al. Ml \l( ll’ll I.l I

(1.1 .IX \P()( \

HO IAR ARI-

prix iml aprobarea suportării de către Municipiul ( luj-Napoca a procentului de 45% si de către R.A. I.l .('. (luj Napoca a procentului de 55% din valoarea abonamentelor eliberate in baza Hotărârii nr. 715/2007

Consiliul local ai municipiului ( luj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea suportării dc către Municipiul Cluj Napoca a procentului de 15% și de către R.A.I.C.C ( luj-Napoca. a procentului de 55% din valoarea abonamentelor eliberate in baza Hotărârii nr. 715 '2007 proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 45372 din 03.0'.2010 al Direcției economice prin care se propune aprobarea suportării de către Municipiul ( luj Napoca a procentului dc 45% și dc către R.A. 1.1 .(’. (luj Napoca, a procentului dc 55% din valoarea abonamentelor eliberate in baza Hotărârii nr. 715 2007;

Văzând asizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari 36. 39 alin I și 15 din l egea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

IIOI VRĂȘI I

Art.l. începând, cu dala de 1 martie 2010. valoarea abonamentelor eliberate gratuit pe mijloacele dc transport în comun, pentru persoanele vârstnice și pensionarii din municipiul ( luj-Napoca. va fi suportată in procent de 45% de către Municipiul ( luj Napoca și în procent dc 55% dc către R.A.T.I'.C. Cluj-Napoca, conform Hotărârii nr. 715 2007

Ari.2. Cu dala intrării in vigoare a prezentei hotărâri iși încetează aplicabilitatea Hotărârea nr 166 2009.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului și R. V I.C.C. Cluj N.ipoca.

Nr. 91 din 9 martie 2010 (Hotărârea a fost adoptata cu 24 v oluri)