Hotărârea nr. 90/2010

Hotărârea 90/2010 - Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 191/2009 (buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca).


CONSILIUL LOCALAI. MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 191/2009

(buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 191/2009 (buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca) proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 42607 /482/26.02.2010 al Direcției Poliția comunitară, prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 191/2009 (buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca);

Reținând prevederile O.G. nr. 2/2001. privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților rurale și urbane, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, cu modificările și comple.ărilc ulterioare;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se modifică și se completează Hotărârea nr. 191/2009 (buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca). după cum urmează:

La ari. 7 se introduce pct. 28 care va avea următorul conținut:

„Art. 7 pct.28 Ncamenajarca dc către persoanele fizice sau juridice. în mod corespunzător, a curților deținute sub orice formă, utilizate pentru parcarea autovehiculelor, astfel încât la ieșirea autovehiculelor din curți să nu se murdărească carosabilul drumurilor modernizate, cu amendă dc la 1500-2500 Ici."

Ari. II Cu îndeplinirea prevederilor hotărâr i se încredințează Direcția Poliția comunitară și I )irccția economică.
Nr. 90 din 9 martie 2010

(I lotărârca a fost adoptată cu 24 voturi)