Hotărârea nr. 9/2010

Hotărârea 9/2010 - Rezilierea Contractului de asociere în participaţiune nr. 8/24.02.1998 încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca şi S.C. RFORMATEX IMPEX S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind rezilierea Contractului de asociere în participațiune nr. 8/ 24.02.1998, încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și S.C. REFORMATEX IMPEX S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind rezilierea Contractului de asociere în participațiune nr. 8/ 24.02.1998. încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și S.C. REFORMATEX IMPEX S.R.L.- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 227348 din 16.11.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune rezilierea Contractului de asociere în participațiune nr. 8/ 24.02.1998, încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și S.C. REFORMATEX IMPEX S.R.L.;

Văzând neîndeplinirea obligațiilor contractuale de asigurare a serviciilor de depozitare și pază a obiectelor abandonate pe domeniul public sau privat fără forme legale - mașini, caroserii, tonete, rulote, etc., precum și folosirea terenului în alte scopuri decât cel care face obiectul asocierii (construirea sediului de firmă și a unei hale pentru depozitare materiale refolosibile fără autorizație de construire);

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rezilierea Contractului de asociere în participațiune nr. 8/ 24.02.1998. încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și S.C. REFORMATEX IMPEX S.R.L., raportat la prevederile art. 9, pct. 9.2.1, respectiv art. 7, pct. 7.2 din contract, având ca obiect exploatarea terenului situat în municipiului Cluj-Napoca, str. Nădășel nr. 4, în vederea desfășurării activității de colectare și valorificare a materialelor refolosibile, precum și a activității de ridicare, transport, depozitare și pază a construcțiilor provizorii ilegale care ocupă domeniul public sau privat, tară forme legale.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Serviciul Juridic-contencios.Secretarul municipiului,

Jr. Aurorafffîărmure

J'

Nr. 9 din 26 ianuarie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)