Hotărârea nr. 88/2010

Hotărârea 88/2010 - Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 270/2009 (stabilirea unor măsuri pentru circulaţia animalelor domestice pe raza municipiului Cluj-Napoca).


CONSILII L LOCALA!. MUNICIPII III CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 270 2009

(stabilirea unor măsuri pentru circulația animalelor domestice pe raza municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit in ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 270'2009 (stabilirea unor măsuri pentru circulația animalelor domestice pe raza municipiului Cluj-Napoca) -proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 53.019/484/01.03.2010 al Direcției Poliția comunitară, prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 2702009 (stabilirea unor măsuri pentru circulația animalelor domestice pe raza municipiului Cluj-Napoca):

Reținând prevederile Legii nr. 421'2002. modificată și completată de Legea nr. 309/2006, privind regimul juridic al vehiculelor Iară stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, ale II.Ci. nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de apl care a Legii nr. 421'2002. ale H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a O.G. nr. 712002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local:

In urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică și se completează Hotărârea nr. 270 2009 privind stabilirea unor măsuri pentru circulația animalelor domestice pe raza municipiului Cluj-Napoca. după cum urmează:

Articolul 7 va avea următorul conținut:

„Art. 7 Animalele și atelajele neridicate în termenul și in condițiile stabilite la art. 6 vor trece de drept în proprietatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. prin dispoziție a primarului. In lipsa proprietarului sau a deținătorului legal al animalului sau atelajului ridicat. Primăria municipiului Cluj-Napoca va proceda la valorificarea acestora, conform prevederilor Legii nr. 421/2002, modificată și completată de Legea nr. 309/2006. Sumele obținute vor li virate în contul Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru acoperirea cheltuielilor efectuate cu operațiunile de ridicare, transport și cazare."

Art. II Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Poliția comunitară. Direcția tehnică. Direcția economică și R.A.D.P. Cluj-Napoca.


Nr. 88 din 9 martie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)