Hotărârea nr. 87/2010

Hotărârea 87/2010 - Modificarea Anexei 2 la Hotărâriea nr. 217/2007 (aprobarea Regulamentelor-cadru de funcţionare a pieţelor agroalimentare, Flora, Hermes şi Zorilor din municipiul Cluj-Napoca), Cap. IV art. 4.


CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

II OTÂRÂ R E

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 217/2007 (aprobarea Regulamentclor-cadru de funcționare a piețelor agroalimentare Flora, Hermes și Zorilor din municipiul Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 217/2007 (aprobarea Regulamentelor-cadru de funcționare a piețelor agroalimentare Flora, Hermes și Zorilor din municipiul Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 25049/449/04.02.2010 al Direcției tehnice, prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 217/2007;

Având în vedere prevederile art. 9 al. 2 și 24 al. 1 din H.G. nr. 348/2004. privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, modificată și completată cu H.G. nr. 1334/2004. privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului în vederea întăririi ordinii și disciplinei comerciale în piețele agroalimentare;

Reținând avizul comisiei de specialitate.

Potrivit dispozițiunilor art. 36 lit.c. 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

H O T Â R Ă Ș T E :

Art.I. Se modifică .Anexa 2 a Hotărârii nr. 217/2007 Cap. IV, Art. 4, după cum urmează: Sectorizarca pieței este realizată astfel:

Pe latura nordică:

- un spațiu comercial în suprafață de 24.06 mp. destinat comercializării ouălor și produselor apicole;

  • -  patru spații comerciale în suprafețe de 22.72 mp. si un spațiu comercial în suprafață de 9.24 mp. care vor fi scoase la licitație pentru producătorii cu certificat de producător destinate comercializării produselor agroalimentare.

Pe latura sudică:

- două spații comerciale în suprafață de 31.73 mp., respectiv 30.30 mp., destinate comercializării cărnii și produselor din came;

  • -  un spațiu comercial în suprafață de 29,49 mp. care va fi scos la licitație pentru producătorii cu certificat de producător destinat comercializării produselor agroalimentare, cărnii și produselor din carne sau orice alte produse in conformitate cu utilitatea spațiului comercial;

- două spații comerciale în suprafață de 29.49 mp., destinate comercializării laptelui și produselor lactate;

Pe latura estică, sunt două birouri administrative cu S~22.14 mp., respectiv S— 17.34 mp., centrala termică, spălător, grup sanitar și pubele.

Pe latura vestică, sunt accese pictonale;

Pe zona centrală a pieței, sectorizarca grupurilor de mese comerciale este realizată astfel: Sectorul A - ocupând un procent de maxim 60% din numărul meselor comerciale: destinat producătorilor agricoli;

Sectorul B - ocupând un procent de 20% din numărul meselor comerciale: destinat persoanelor fizice/ asociațiilor familiale autorizate;

Sectorul C - ocupând un procent de 20% din numărul meselor comerciale: destinat societăților comerciale;

Sectorul D - ocupând un procent între 5-15% din numărul meselor, dar nu mai puțin de trei mese - destinat comercializării fiorilor.

Art. II. Se completează Hotărârea nr. 217/2007. după cum urmează:

Se mandatează executivul Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu modificarea destinației spațiilor comerciale din perimetrul piețelor agroalimentare. Schimbarea destinației spațiului se va face doar cu respectarea specificului pieței (produse agroalimentare. carne și produse din came sau orice alte produse în conformitate cu utilitatea spațiului) și doar de la momentul încetării sau rezilierii contractelor existente.

în cazul modificării destinației spațiilor, se va cuprinde în caietul de sarcini aferent

procedurii de atribuire a contractelor de închiriere și obligația locatarilor în privința utilării spațiului în funcție de destinație.

Art.lII. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 217/2007 rămân neschimbate.

Art.IV. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică. Direcția urbanism și dezvoltare urbană. Direcția Poliția comunitară și Direcția economică.Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

armure

Nr. 87 din 9 martie 2010 (1 lotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)