Hotărârea nr. 86/2010

Hotărârea 86/2010 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Restaurarea şi consolidarea fragmentului din zidul celei de a doua incinte a Clujului Medieval – str. Potaissa”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Restaurarea și consolidarea fragmentului din zidul celei de a doua incinte a Clujului Medieval- strada Potaissa”

Consiliul local al municipiului C'luj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor lehnico-economici la obiectivul de investiții „Restaurarea și consolidarea fragmentului din zidul celei de a doua incinte a C lujului Medieval - strada Potaissa”;

Analizând Referatul nr. 44046 din 01.03.2010 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor lehnico-economici la obiectivul de investiții „Restaurarea și consolidarea fragmentului din zidul celei de a doua incinte a Clujului Medieval -strada Potaissa ’;

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă indicatorii lehnico-economici la obiectivul de investiții „Restaurarea și consolidarea fragmentului din zidul celei de a doua incinte a Clujului Medieval - strada Potaissa", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Președinte deXydință.

Adrian Popa

Contrasemnează:

Secretarul municipiului.

Jr. Aurora^Sărmure

Nr. 86 din 9 martie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ


Anexă la Hotărârea nr. 86/2010


CARACTERISTICILE PRINCIPALE Șl INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al OBIECTIVI LUI DE INVESTI I II

“RESTAURAREA și CONSOLIDAREA FRAGMENTULUI DIN ZIDUL CELEI DE A DOUA INCINTE A CLUJULUI MEDIEVAL-STR. POTAISSA”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFIC IAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: municipiul Cluj-Napoca. Zona Centru Istoric, str. Potaissa

INDICATORI TEHNICO - EC()NOMICI:

VALOARE TOTALĂ A INVESTIȚIEI, conform devizului general:

Valoarea totală a investiției = 775,68 mii LEI fără T.V.A.

Din care C+M            =608,71 mii LEI fără T.V.A.

Lucrările propuse a se executa pentru “ RESTAURAREA și CONSOLIDAREA FRAGMENTULUI DIN ZIDUL CELEI DE A DOUA INCINTE A CLUJULUI MEDIEVAL -STR. POTAISSA", sunt următoarele:

• Capacități în unități fizice și valorice:

  • 1. Tronson A, cu o lungime de 88,10 m, incluzând și Turnul dreptunghiular

  • 2. Tronson B, cu o lungime de 100,62 m, compus din B1+B2

  • •  Bl cu o lungime de 84,10 m

  • •  B2 cu o lungime de 16,52 m, incluzând și Turnul de colț

  • 3. Tronson C cu o lungime de 66,10 m

Total A+B+C = 254,9 m (înălțimea 8.6 m).

Durata de realizare a investiției: 2 ani = 24 luni;

Finanțarea investiției:               bugetul local.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu Studiul de fezabilitate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.