Hotărârea nr. 85/2010

Hotărârea 85/2010 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Canalizare menajeră şi alimentare cu apă de pe strada Oaşului pentru cartier în zona Dealul Lomb”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții

“ Canalizare menajeră și alimentare cu apa de pe str. Oașului pentru cartier în zona Dealul Lomb“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Canalizare menajeră și alimentare cu apă de pe str. Oașului pentru cartier în zona Dealul Lomb“ - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 7813/446/12.01.2010 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Canalizare menajeră și alimentare cu apă de pe str. Oașului pentru cartier în zona Dealul Lomb“;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

II O T Ă R Â Ș T E:

Art.l Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Canalizare menajeră și alimentare cu apă de pe str. Oașului pentru cartier în zona Dealul Lomb“, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.


Nr. 85 din 9 martie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ


Anexa Ia Hotărârea nr. 85/2010


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHMCO-ECONOMIC1 AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Canalizare menajeră și alimentare cu apă de pe str. Oașului pentru cartier în zona Dealul Lomb”

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca și SC Impact Developcr& Contractor SA AMPLASAMENT: Dealul Lomb, Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

  • >  Valoarea totală a investiției conform devizului general, prețuri ianuarie 2010: 2.303.252 lei fără TVA (674.952 lei + TVA pentru rețeaua de apă, respectiv 1.628.300 lei +TVA pentru rețeaua de canalizare);

  • > din care, C+M: 1.750.471 lei fără TVA (383.266 lei fără TVA pentru rețeaua de apa + 1.367.205 lei fără TVA pentru rețeaua de canalizare);

  • > rețeaua de apă - țeavă PEHD cu De=180mm, Pn=10bari, Pn=16bari, lungime 121 Om (între punctul de racord la conducta existentă și stația de pompare) + 1060m (de la stația de pompare apă până la limita domeniului public), stație de pompare;

  • > rețeaua de canalizare - 1 lOOm conducta din PVC De=400mm (între rețeaua existentă de pe str. Oașului nr. 332B până la Podul Fetei) + 1130m conducta cu De=315mm (între str. Oașului- Podul Fetei, până la punctul de colectare de la cota 460m);

  • >  Finanțarea investiției se face din fonduri de la bugetul local;

  • >  Durata de realizare a investiției: 3 luni/ lucrarea de rețea apă, 12 luni pentru lucarea de canalizare menajeră.

Acești indicatori tchnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.