Hotărârea nr. 84/2010

Hotărârea 84/2010 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare sistem de încălzire Colegiul Tehnic Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C LI J-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare sistem de încălzire Colegiul Tehnic Napoca*

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare sistem de încălzire Colegiul Tehnic Napoca* - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 41715/445/25.02.2010 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tchnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare sistem de încălzire Colegiul Tehnic Napoca*;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al.l și 45 din Legea nr. 215 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. I - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare sistem de încălzire Colegiul Tehnic Napoca*. conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.


Nr. 84 din 9 martie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

MUNICIPIUL ( LI JJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexa la Hotărârea nr. 84/2010

CARACTERISTICILE PRINCIPALE Șl INDICATORII TEHN1CO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Modernizare sistem de încălzire Colegiul Tehnic Napoca*

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT': str. Taberei nr. 3. municipiul Cluj-Napoca.

INDICATORI TEIINICO-EC ONOMIC1:

LEI (larăT.V.A)

LEI (Iară T.V.A)


Valoarea estimată a investiției este de:   1.044.048

din care C+M    598.868

Se impune achiziționarea și montarea unor centrale termice noi pentru furnizarea agentului termic și preparatrca apei calde menajere care să fie capabilă să alimenteze fiecare din clădirile colegiului.

  • •  Durata de realizare a investiției: 5 luni;

  • •  Finanțarea investiției: din bugetul local.

Acești indicatori lehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.