Hotărârea nr. 83/2010

Hotărârea 83/2010 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare sistem de încălzire Liceul cu program sportiv”.


CONSILIUL LOCAL AL Ml NICIPIl LI I (l.l l-X XPOCA

II O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare sistem de încălzire Liceu! cu program sportiv"

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare sistem de încălzire Liceul cu program sportiv" - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 37999/445/22.02.2010 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare sistem de încălzire Liceul cu program sportiv" \

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare sistem de încălzire Liceu! cu program sportiv", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Contrase nincază: Secretarul municipiului, .1 r. A u ro r/y iȚă r m u re

Nr. 83 din 9 martie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-N \P<)( A DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexă la Hotărârea nr. 83/2010

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al OBIECTIVULl I DE INVESTIȚII

“Modernizare sistem de încălzire Liceul cu program sportiv*

TITULAR: Municipiul C’luj-Napoca

BENEF ICIAR: Municipiul C’luj-Napoca

AMPLASAMENT: str. .Arinilor nr. 20. municipiul Cluj-Napoca.

INDICATORI TEIINICO-ECONOMICI:

Valoarea estimată a investiției este de:     524.582           LEI (Iară T.V.A)

din care C+M      264.813          LEI (fară T.V.A)

  • •  Durata de realizare a investiției: 3 luni:

  • •  Finanțarea investiției: din bugetul local.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.