Hotărârea nr. 82/2010

Hotărârea 82/2010 - Aprobarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din taxa specială de apă în anul 2010.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei obiectivelor de investiții finanțate din taxa speciala de apă în anul 2010

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea listei obiectivelor de investiții finanțate din taxa specială de apă în anul 2010;

Analizând Referatul nr. 41279 din 25.02.2010 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea listei obiectivelor de investiții finanțate din taxa specială de apă în anul 2010;

Reținând prevederile Hotărârii nr. 19/2010;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36. 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă lista obiectivelor de investiții finanțate din taxa specială de apă în anul 2010. conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Apă Someș și Direcția economică.

Nr. 82 din 9 martie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOC AL AL MUNICIPII LUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 82/2010


Lista obiectivelor de investiții finanțate din taxa specială de apă pe anul 2010

Denumirea obiectivului

taxă specială de apă 2010 (lei)

Ob.l

Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă pe str. Oașului și Acces din str. Oașului la cartierul Lomb în municipiul Cluj-Napoca

674.952

Ob.3

Extinderea și reabilitarea rețelelor de canalizare pe str. Oașului și Acces din str. Oașului la cartierul Lomb în municipiul Cluj-Napoca

1.628.300

TOTAL:

2.303.252