Hotărârea nr. 80/2010

Hotărârea 80/2010 - Însuşirea documentaţiei tehnice pentru alipirea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sobarilor nr. 29.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației tehnice pentru alipirea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sobarilor nr. 29

C onsiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice pentru alipirea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sobarilor nr. 29 proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 46469/45 03.03.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației tehnice pentru alipirea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Sobarilor nr. 29;

Reținând prevederile Dccretului-Lcge nr. 115/1938 privitor la Cărțile funciare, ale Ordinului nr. 634/2006 și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/2006;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36. 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Ari. 1. Se aprobă alipirea terenurilor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Sobarilor nr. 29. identificate după cum urmează:

leren in suprafață de 386 mp., nr. topo 19505/1/1/3. teren curte. înscris în CF nr. 36205 Cluj-Napoca:

teren în suprafață de 370 mp., nr. topo 19505/2/2. teren construit. înscris în CF nr. 143371 Cluj-Napoca:

Imobilul format prin alipirea celor două terenuri. în suprafață loială de 756 mp., se va înscrie în ( 1 nouă Cluj-Napoca. la categoria de folosință curii construcții. în proprietatea municipiului Cluj-Napoca. în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Se însușește documentația tehnică de alipire a terenurilor identificate la ari. 1. situate în municipiul Cluj-Napoca. str. Sobarilor nr. 29. întocmită de ing. Cadastru Buzea Eugen-Cosmin, ce se constituie în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 80 din 9 martie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

WI.X.Ă I A HOTĂRÂREA NR. 80 2010

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

J

PENTRU ALIPIRE TEREN

AMPLASAMENT:

STR. SOBARILOR, NR. 29 MUN. CLUJ - NAPOCA JUD. CLUJ

C.F. NR 143371, NR. TOPO. 19505/2/2

C.F. NR. 36205, NR. TOPO. 19505/1/1/3

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA STR. MOȚILOR. NR. 1-3 MUN. CLUJ-NAPOCA

JUD CLUJ

EXECUTANT:

P F A Buzea Eugen-Cosmin

Certificat de autorizare: Seria CJ. Nr. 187, Categoria B.C

Str. Lazăr Gheorghe, nr. 9. ap 14, mun. Cluj-Napoca. Telefon: 0741/152064

CLUJ - NAPOCA MARTIE 2010

CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI

J                                                                             9

PARTEA SCRISĂ:

 • ■  Fișa proiectului                                                  1 pag

 • ■  Conținutul documentației                                     1 pag.

 • ■  Memoriul tehnic                                           1 pag.

 • ■ C.F. 36205 Cluj-Napoca                                  5 pag.

 • ■ C.F. 143371 Cluj-Napoca                                  1 pag.

 • ■ Tabel de mișcare a parcelelor                              1 pag.

PARTEA DESENATĂ:

 • ■ Plan de încadrare în zonă                            planșa 1

 • ■ Plan de amplasament și delimitare a imobilului

cu propunerea de alipire                             planșa 2

 • ■ Plan de amplasament și delimitare a imobilului        planșa 3

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării: Documentație tehnică pentru alipire teren, lucrarea fiind înregistrată în registrul de evidență la nr. 4/2010.

 • 2. Beneficiarul lucrării: Consiliul Local al mun Cluj - Napoca prin primar Sorin Apostu, cu sediul în mun. Cluj - Napoca, str. Moților, nr. 1-3, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Buzea Eugen - Cosmin, P.F.A. str. Lazăr Gheorghe, nr. 9, ap 14, mun. Cluj Napoca, certificat de autorizare Seria CJ, Nr. 187, Categoria B, C

 • 4. Obiectul lucrării: Terenul este situat în mun. Cluj - Napoca, str. Sobarilor, nr. 29, având ca suprafață măsurată 756 mp.

 • 5. Scopul lucrării: întocmirea planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru alipire teren.

 • 6. Amplasarea bunului imobil: Corpul de proprietate se află situat în mun. Cluj -Napoca, str. Sobarilor. nr. 29, între vecinii la

 • - Nord-S C. Noroc Corn S.R.L.,

 • - Est - S C. Poema S R L.,

 • - Sud - Str. Sobarilor,

 • - Vest - Municipiul Cluj-Napoca.

 • 7. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară: In prezent imobilele sunt întabulate pe Statul român, în C.F. nr. 36205, nr. topo. 19505/1/1/3, având suprafața de 386mp și în C.F. nr. 143371, nr. topo. 19505/2/2, având suprafața dc 370mp. Conform prezentei documentații se propune alipirea imobilelor, care se va înscrie în C.F. nou, în favoarea MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA, în administrarea Consiliului local al mun. Cluj-Napoca, conform tabelului de mișcare anexat.

 • 8. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:

a. Lucrări de teren

- Au fost culese date privind actele pe care le deține proprietarul și au fost notate vecinătățile.

S-a făcut recunoașterea terenului în vederea identificării punctelor necesare determinării suprafețelor și redactării planului de situație.

Pentru realizarea rețelei de ridicare a corpului de proprietate s-au folosit punctele de triangulație: 1 (Punct vechi) și 2 (Punct vechi). Din punctul de stație 2 cu viză pe punctul 1, s-a transmis punctul de stație 3 Din punctele de stație 1, 2 și 3, cu ajutorul telemetrului electro-optic, s-au determinat punctele de contur ale corpului de proprietate și punctele caracteristice ale terenului. Coordonatele punctelor au fost determinate în sistemul de proiecție Stereografic 1970. iar cotele în sistemul Marea Neagră 1975.

b. Lucrări de birou

 • - s-a făcut calculul acordului de orientare și a coordonatelor punctelor radiate;

 • - s-a făcut calculul suprafeței în mod analitic;

 • - a fost elaborat planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de alipire;

 • - a fost elaborat planul de amplasament și delimitare a imobilului;

 • - a fost întocmit tabelul de mișcare al parcelelor;

Prelucrarea datelor și redactarea planului de situație s-au făcut cu ajutorul programelor de calculator specializate pentru lucrările topografice.

Martie 2010

Cluj - Napoca

întocmit:

CARTEA FUNCIARA COLECTIVA


Proprietate pe apartamente(aUjs) in str._CO N U MA            _________


Partea a-I-a IMOBILUL

ȚJD ’JN wagj^ggMs:

NUMĂRUL TOPOGRAFIC AL PARCELEI

DESCRIEREA IMOBILULUI

ÎNTINDEREA

Proprietate individuala care are ca accesoriu părțile comune

observații

ha

mp

Nr.parc.

Cf nr.

1 £

wsoțfaz

f                    -jf

fâvrhli-

r 'V?

?2

j__

4              ....

?-

1 ...

Jiu ^J                /,<.-4

Awrlih/

h/       *•

MOrhh

t

-

PJcJĂ         ^pc^Ji

MorĂh,

>---

p*       h

•       :r—

ir* xjlLJ^z^c-

-

%>

--777

/vJi

*♦

1

/ '

i/           *1

ffatrhJt.

6/2 1

!«- -

■•&• • C'țt^« .        .     y.»jeZ.

■'    > LdJJJ

rX •

i ..             •.

COzw...^*/                       c(.

/Sn-rA/

/<>T *

1

PȚ • .Vl                  W

—' - - y

Awr/t/y

-

/'* 7

Aru r/z/v

fonf/L/l/

07/ w

.<

~T---1.MK y y. i------------i.-  .----

î

.* '                              i

i

i


?r—r


-r .-xrJny.waPg” — --~ ~ ---------------

---—--—-----:---

NR.CRT

ÎNSCRIERI privitoare la proprietate

OBSERVAȚII

VZi, 9 />*’’ T-VOf U, *v,. 24? */

4

1.

/uir/            ,/A'-C-^r.c----

-■ * 1

i •

v                                                                                                       ■!

- .        -                                     ~               '               ■                                            i

: *

■ >

- >i

■;i                                                                 '

’i

!

1ren


Sunraf.iț? cadastrală în jugârc de 1600 stânjini □


Notă


jugărc


stioiini

. O


ten ?c- ren Teren Teren •Ier ne.

1 T< ren construii njerent

. oaxinți' cc traLun.r de ;

■ tr»L'yeon n.

Te _vn conrr t ru.i t p 7 e rent________

localate cu trotuar de~pTO^t/cțic ~>n s t r. Rv eon ax. 4.
pl »!1


p ■<


ren construit nT» rent bi/cuJ ui~  ctukXH. de nefsmiXjujti xlt«2/cul tre-taa de ’xGlceție Vn jjtr.l3y,ro i <\rc n coas Irul :if e reni tcznice cq trotuar de s 11. By ron. roren construit uTereliDObil

B.4


J.'-rcm ecxin ru 1■■ ■ •/.•£L bl ocu.! ui d c !Craniile

_________________ L'abi'jCi. x de cui firida Tc rea ? i«• rcrit cl 'T u i ;• .?»•  ” cu 7T ? u

trotucr rte Gtectir ?u st • ■„ 'nnric’i a.-.155.

Teren r-on'Vlruit aferent pionului dc

■ ' bcttlu î
E S-

3 2 z


No. serial


Teren construit aferent căminului dc nul’auiTi n; c 1U ez ane ui ci /cu. t rOtua'r^dț protecție, în-st-r. tiv-ren.

Spații verzi ~

SpaVii Verzi______________~            “

iu ren construit af u rea î, b 1 ocu i ui de locuințe cu’trotuar de pVoprsccțic jn
str.Byron nr.15._______  _____

Teren construit aferent biocului de Locuințe cu trotuar dc protecție ? str.Bvron nr.14.__

Spații verzi_____ _________

'teren const ru it ai'erent blocului de

*_ ;ț" A* Qț U.M * . de'^roiucțlt:, în s L r. 3ob a ri l O r .________ '

Teren construit aferent VLocului de locuințe cu trotuar de protecție în str-Soberilor nr.2.

Teren construit aferent blocului de locuințe cu trotuar de protecție în sfcr.f-îobarilor nr,4 .___

Spații verzi in str.Sobarilor ar*153


////. AL


^3

3y.

)    7,       1 tA/^

'/c E

ir

i/i    7^.

3*

/>bl< fyfa

Y>

iw


615


A5

3945


3-a

-D T5 jr

}& W


/ ' C/fi &


7/7/


fiV?


6 7/-3^

•j

- i3 V’r

7 77

Ic-

11

12

13.□ tă


No. serial- B.7


uJ.rriOf


Q >

»

.3- .

1

Ic

i

11

i

1

12intrat la 19 aug.1976 cu ar.597o/c.f.conex cu nr.6345/1976 c.f.

In baza planului de comasare, mobilul de sub nr.ser.Ail se transcrie în această, c.f-respectiv din c.f.nr.12651,12652,12653,12654,12655,1473, 185,6681,12656,29820,si asupra lui se intabulcaz dreptul de proprietate-în--f-avoarea-:—=— “Statului Român,în administrarea operativă a G.I.G.C.L. al jud.Cluj.


NOTĂ


Apoi acest imobil de redistribuire în imobilele scr.A*-2-3o.


□e împarte conform planului înscrise sub nr.


imobilele de sub nr.


Totodată se evidențiază că ser.A+2-9,15 -16,19,2o,24,sînt avînd drept de servitute de trecere peste imobi-I.tȚi. cu nr. top.19\’G>/8, înscris *ub nr.3er.21.

~ier imobilul cu nr.top.195o2/2 arc drept de servitute do trecere peste imobilul nu nr.top. 19505/5.înscris sub nr.ser.A+29*

Imobilele de sub nr.ser.At.14,18,23 au drept-de servitute dc trecere peste imobilul cu nr. top.I9504/I,înscria sub nr.ser.A+22.

/imobilele cu nr.ser.A+26-28 au drept de’scr-' vitute de trarccrc peste Imobilul cu nr.top. 19505/1,înscri3 sub nr.scr.A+25.

îpoi imobilul cu nr.top.19492/2,de sub nr.sei A-fj se dezlipește din această c.r.și se tranoerj în c.f.nr.36224 nou înființată în favoarea Stntv Român.


e lui


Imobilul de sub nr.ser.A+6 ac dezlipește din această c.f.și se transcrie în c.f.nr.36226 nou n favoarea Statului Român.

Imobilul de sub nr.ser.Ai-T se dezlipește din această c.f.șl ec transcrie în c.f.nr.36222 nou înființată în favoarea Slutului Român.

imobilul de sub nr.aer.A+3 se dezlipești din această c.f.șâ ce transcrie în c.f.nr.3622c nou ■j ințată în favoarea Statului Român.

Imobilul do sub nr.ser.Ai 9 se dc zlinc ș t o*’îă“ rată c.f.și se transcrie în c.f.nr.36218 nou n11 i nț;; t ă 'n f avc a re * Statului Român.

in- bi.lul do sub nr.3er.A414 se dezlipește R.'rî :»ccz?ru:; r-.i’.și se transcrie în c.f.nr.36214 nou ințntft ?ii favoarea Statului Român.

nobilul dc 3uo nr.ser.Atl5 ac dezlipește du 7ei?asL:' c.C.și ce transcrie în c.f.nr.36216 nou înființată în favoarea Statului Român.

sui) nr.3er.A+18 se dezlipește cl ir sc transcrie în c.f.nr.36210 nou .r -vo'Tc? Sfatului Român.

oua nr.3er.Ail9 o3 -ieziipcștu Jir 3e transcrie în c.r.nr.36212 nou


mobi'ul de

această c.f.și ■'nființc'tu în

Iru-bllul de

această c.f.și înființată în f • vearea :>t îtul ui Rowîn


lmpr. R C. t*. Cluj. 541-1937


No. serial


13


19 <


20.


VijliotiluJ âe sub ni.ser.A<-23 se dezlipește din aoeaotă c.i.și se tranc-cric în c.f*nr.362oâ nou înființată în favoarea Statului Român.

Imobilul de sub nr.scr.A-<-24 se dezlipește din ageast& c»L»51 oe           în c.f.nr.âGPo'j nou

înființată In favoarea Statului Roman»

imobilul de. sub nr.ser.A+26 se dezlipește din această c.f-. și se transcrie în c.f.nr.36266 nou înființată Ir* favoarea Statului Român.

Imobilele de sub nr.ser.A+lo,ll,17 Qi 3o se dezlipesc din aceaotă c.f.și se transcriu în c.f nr.1473 în favoarea Statului Român..Y01MM&? oJ

■Cwg <&. V
NOTĂ


No. serial
v/


No. serial


NOTĂ


-y/Y^J , fl. YYYw'0^ 4^W4^


44

WM&T v Q&&
fa                     <fy^c J*4 **■

’ <A*v; /2»«r                v          - y?<2&>/&.

No. serial

NOTĂ

=

1 ~

<5

§ -

" cc z


3/


et

t•j


■'

9 J-tX)* ou a* /

£(>*)» OtAOOu                         w /• A~-CV, -V^ V, <« «-&U. •

V-vo-.Ă-X- U J-XlAvu/ lX«A . liMvl)       <O v-t /&"}&.

faiwF        î*-/m                    ciu^X £<.•>.** .KAZ' V.-. «

- A^<   /.^         W'idf/'it/t f -v£< -> 7^C»Z. -V**3J, •*.

1^)7                             ‘   <

L

4 r-> X (h


Gi


Model

M/ KhComuna ........


B) Foaia de proprietate î I


.           iwr/ih/i,                        ?t

;6t ~ 10, *■ -*7 -/«X 4 w ~?

Xy. 'vw -' wov/ihb^           4^4         jj.


h s-- 1%> u, »t/X X y x(

f4 a ui,                     ~       <r */     $~


46 c*^j U'f’i **» >-•  f)?/? >/

Om -X>y <X«A*«               <*Xf         *w ?4 -Av-<« .-»Mj

x              e. y,7’?t                   'Zx 4». x**. *• ‘.-f-

V mm iveu r <***'* 4

eU/i

(A^. yiUP^' «=•  ^'  ^  ;<-/-.'*/♦•<

 • - AM- Ăy. -MM, f53or/ ihfa//,       **' yX-

^4 7^ 'M ^-f

 • -

Ă 9 CC -^,-

_ ~- xr

W -7

_ ^4>f A

W -r

£.' &X ^ •**• f-f ~»t

c^k- of ^4^ yy<71 U* "’■

^u£-4Z u. _ /r

Vuhcf- Â /9.08M Ah- /3W / yT

$u /kw taAoidtz^u            -

JoU/UL

fajJc Mi k       m Cf A W)

xV ^wa;       &W <h

(Wli JlWlux U^CTttO..


S4


NotăGrupa XIX__

Model No. 48 Rsj


>pow


TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUP

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C. E

CAD.

TOPO.

MP

SITUAȚIA ACTUALĂ - CONFORM C.F.

143371

Cluj

Napoca

19505/2/2

370

Construcție cu 12 apartamente, având ca pârli indivize comune: terenul, coridorul exterior de acces ăn apartamente, fundațiile, fațadele, acoperișul șarpantă cu învelilioare. Notă: zidul despărțitor între corpul 1 și corpul 11 și fundația acestuia sunt comune imobilului de sub Pil și imobilului cu nr. top. 19505/2/1.

Drept de proprietate, în favoarea:

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ NAPOCA

36205

Cluj ■ Napoca

19505/1/1/3

386

Teren-curte aferent corpului

Il-str. Sobarilor, nr. 29

Drept de proprietate, în favoarea:

STATUL ROMÂN în administrarea operativă a G.I.G.C.L aljud. Cluj

SITUAȚIA PROPUSĂ- DUPĂ ALIPIRE TEREN

NOIJ

Cluj Napoca

19505/2/2

19505/1/1/3

756

Teren ăn str. Sobarilor, nr.

29 și construcție cu 12 apartamente, având ca părți indivize comune: terenul, coridorul exterior de acces în apartamente, fundațiile, fațadele, acoperișul șarpantă cu învclitioare. Notă: zidul despărțitor între corpul I și corpul II și fundația acestuia sunt comune imobilului de sub Pil și imobilului cu nr. top. 19505/2/1.

Drept de proprietate. în favoarea:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ -NAPOCA

întocmit:


.4. DATE REFERITOARE LA TEREX


Nr. purcele

Categoria de folos nto

Suprofa’.C

(mp)

valoare de

impozitare (iei)

Mențiuni

..      Cc __

756

împrejmuit cu aerd de Detor

fatal

756

!i. DA TE REFERITOARE LA COWTRl (TU

Cod constr

Suprafața constr..ilo a sol

(mp)

Vaioa-e de impozitare

(lei)

Mențiuni

364

înscrisa parțial in C.l

139

-1. ■■

neinscrisa ir. CT

fatal

INVFH’AR

Of COORDONAT

întocmii’

ing              -Cosmtn


Pct ioV


102


S''em de proiecție: Stereog raf ic 1970

T________N (r

589347


E (m)

394057.301/y ceRî»F'CA'oc M g JBSJS* 1 )i       BIC     m

V2 3'J2cA z ^eugen-cos^/


Suprafețe totala masurcta - 756mp Suprafața din act - 756mp


Se cori’i'-ra suprafața din rnusuiala' s ntrocucerca imobilului m bozc de dateNr. cadastral

Suprafața rrasurata

Adresa imobilului

756mp

Str. Sobarilor, nr. 29

Cartea Funciara nr.

UAT

CLUJ —NAPOCA


Situația actuaio (înainte de alipire)

Situația viitoare (dupo alipire)

Nr cad.

Suprofata

(mp)

Categoria

Ce folosmta

Oescriereo imobilului

Nr. cod

Suprafața

(mp)

Categoria de folosinto

Descrierea imobilului

370

Cc

Construcție cu 12 aportomente. ovond ca p. c: terenul, coridorul exterior de acces in apartamente, fundațiile, fatcdele, acoperișul, șarpanta cu invelitoore.

Nota: zidul desportitor intre corpul 1 si corpul U si fur.datio acestuia sunt comune imobilului de sub Pil si imobilului CU nr topo 19505/2/1.

756

Cc

lercn in str Soborilor.nr 29 s< construcție cu 12 aportomente. avana ca p i.c: terenul, coridorul exterior de acces in opartamente, fundațiile, fațadele, acoperișul, șarpanta cu invelitoore Nota zidul despărțitor intre corpul 1 si corpul II si fundația acestuia sunt comune imobilului de sub Pil si imobilului cu nr topo. 19505/2/1.

386

Cc

îercn-curtc aferent corpuui

II—str. Sobarilor. nr. 29

Total

756

756