Hotărârea nr. 8/2010

Hotărârea 8/2010 - Încetarea prin retragere a concesiunii asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nădăşel nr. 4B.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încetarea prin retragere a concesiunii asupra terenului situat în municipiul

Cluj-Napoca. str. Nădășel nr. 4B

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea prin retragere a concesiunii asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Nădășel nr. 4B - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 5548 din 08.01.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune încetarea prin retragere a concesiunii asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nădășel nr. 4B;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă retragerea concesiunii și rezilierea Contractului de concesiune nr. 28912/27.09.1995. raportat la prevederile cap. VI. art. 10. pct.lO.c.l. și pct. 10.C.3. din contract, având ca obiect terenul situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Nădășel nr. 4B. în suprafață de 3200 mp., cu nr. topo. 6865. beneficiară SC ”Reformatex Impex" SRL.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.


Nr. 8 din 26 ianuarie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)