Hotărârea nr. 79/2010

Hotărârea 79/2010 - Însuşirea documentaţiei topo-cadastrale de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. George Gordon Byron f.n.

CONSILII I. I OC AL AL MCNK IPil LI I C LI J-NAPOC A

II OTĂ RÂ R E

privind însușirea documentației topo-cadastrale de dezlipire a imohilulului situat în municipiul C luj-Napoca, str. George Cordon Bvron f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit in ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de dezlipire a imohilulului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. George Cordon Bvron f.n. proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 44279/45/02 03.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației topo-cadastrale de dezlipire a imohilulului situat in municipiul Cluj-Napoca. str. George Cordon Bvron f.n.;

Reținând prevederile Ordinului nr. 634/2006 și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 al. 2 lit. „c". al. 5 lit. ,.b". 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

HOI Â R Ă ȘT E:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca. str. George Cordon Bvron f.n.. înscris în CI nr. 36205 Cluj-Napoca. in suprafață de 14.035 mp., cu nr. topo. 19503/8 1. categoria de folosință spații verzi. în suprafață totală 14.035 mp., intabulat în favoarea Statului Român în administrarea Municipiului Cluj-Napoca. astfel:

parcela cu nr. topo nou 19503/8/1/1. în suprafață de 12180 mp., categoria de folosință spații verzi, care se va înscrie în CI- nou Cluj-Napoca. în favoarea Municipiului Cluj-Napoca. în administrarea Municipiului Cluj-Napoca;

parcela cu nr. topo nou 19503/8/1/2. în suprafață de 1855 mp., categoria de folosință spații verzi, care se va înscrie în CF nou Cluj-Napoca. în favoarea Municipiului Cluj-Napoca. în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Arț._2 Se însușește documentația topo-cadastrală de dezlipire întocmită de inginer cadastru Buzea Eugen-Cosmin, ce se constituie în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 79 din 9 martie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

PENTRU DEZLIPIRE TEREN

AMPLASAMENT:

STR. GEORGE GORDON BYRON, F.N. MUN. CLUJ - NAPOCA

JUD CLUJ

C.F. NR. 36205

NR. TOPO. 19503/8/1

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA STR. MOȚILOR. NR. 1-3 MUN. CLUJ - NAPOCA

JUD. CLUJ

EXECUTANT:

P.F.A. Buzea Eugen-Cosmin

Certificat de autorizare: Seria CJ, Nr. 187, Categoria B.C.

Str. Lazăr Gheorghe, nr. 9. ap. 14, mun. Cluj-Napoca.

Telefon: 0741/152064

B E. 3/10.2010


CLUJ-NAPOCA MARTIE 2010CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI

f                                                                             »

PARTEA SCRISĂ:

 • ■  Fișa proiectului

 • ■ Conținutul documentației

 • ■  Memoriul tehnic

 • ■ C.F. 36205 Cluj-Napoca

 • ■ Tabel de mișcare a parcelelor

PARTEA DESENATĂ:

 • ■ Plan de încadrare în zonă

 • ■ Plan de situație conform C.F.

 • ■ Plan de amplasament și delimitare a imobilului

cu propunerea de dezlipire

 • ■ Plan de amplasament și delimitare a imobilului

  1 pag.

  1 pag.

  1 pag.

  5 pag

  1 Pag


  planșa 1

  planșa 2

  planșa 3

  2 planșe


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării: Documentație tehnică pentru dezlipire teren, lucrarea fiind înregistrată în registrul de evidență la nr. 2/20'0.

 • 2. Beneficiarul lucrării: Consiliul Local al mun. Cluj - Napoca prin primar Sorin Apostu, cu sediul în mun. Cluj - Napoca, str. Moților, nr. 1-3, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Buzea Eugen - Cosmin, P.F.A. str. Lazăr Gheorghe, nr. 9, ap 14, mun. Cluj-Napoca, certificat de autorizare Seria CJ, Nr. 187, Categoria B, C.

 • 4. Obiectul lucrării: Terenul este situat în mun. Cluj - Napoca, str. George Gordon Byron, f.n., având ca suprafață măsurată 14035 mp.

 • 5. Scopul lucrării: întocmirea planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru dezlipire teren.

 • 6. Amplasarea bunului imobil: Corpul de proprietate se află situat în mun Cluj -Napoca, sstr. George Gordon Byron, f.n., între vecinii la:

 • - Nord - Municipiul Cluj-Napoca,

 • - Est - Str. George Gordon Byron,

 • - Sud - Str. Sobarilor,

 • - Vest - Valea Chintăului.

 • 7. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară: în prezent imobilul este intabulat pe Statul român, în C.F. nr. 36205, nr. topo. 19503/8/1, având suprafața de 14035mp. Conform prezentei documentații se propune dezlipirea imobilului în două imobile: imobilul cu nr. topo. 19503/8/1/1, cu suprafața de 12180mp și imobilul cu nr. topo. 19503/8/1/2, cu suprafața de 1855mp, care se vor înscrie în C.F. nou. în favoarea MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, în administrarea Consiliului local al mun. Cluj- Napoca, conform tabelului de mișcare anexat.

 • 8. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:

a. Lucrări de teren

- Au fost culese date privind actele pe care le deține proprietarul și au fost notate vecinătățile.

S-a făcut recunoașterea terenului în vederea identificării punctelor necesare determinării suprafețelor și redactării planului de situație.

Pentru realizarea rețelei de ridicare a corpului de proprietate s-au folosit punctele de triangulație: 1 (Punct vechi) și 2 (Punct vechi) Din punctul de stație 2 cu viză pe punctul 1, s-a transmis punctul de stație 3. Din punctee de stație 1, 2 și 3, cu ajutorul telemetrului

electro-optic, s-au determinat punctele de cc-ntur ale corpului de proprietate și punctele caracteristice ale terenului. Coordonatele punctelor au fost determinate în sistemul de proiecție Stereografic 1970, iar cotele în sistemul Marea Neagră 1975.

b. Lucrări de birou

 • - s-a făcut calculul acordului de orientare și a coordonatelor punctelor radiate;

 • - s-a făcut calculul suprafeței în mod analitic;

 • - au fost elaborate planurile de amplasament și delimitare ale imobilelor;

 • - a fost întocmit tabelul de mișcare al parcelelor;

Prelucrarea datelor și redactarea planului de situație s-au făcut cu ajutorul programelor de calculator specializate pentru lucrările topografice.


Martie 2010

Cluj - Napoca


întocmit:

ing. Buzea Eugen-Cosmin


«T certificai fo DE autorizare


fe SERIA CJNRI87 ș

V*- eugen

z -s *


D l C       m

BUZEA

-COSMIN -yTABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUP

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C. E | CAI).

TOPO.

MP

SITUAȚIA ACTUALĂ-CONFORM C.F.

36205

Cluj-Napoca

19503/8/1

14035

Spații verzi

Drept de proprietate, în favoarea: STATUL ROMÂN în administrarea operativă a G.I.G.C.L al jud. Cluj

SITUAȚIA PROPUSĂ-DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

NOU Cluj Napoca

19503/8/1/1

12180

Spații verzi

Drept de proprietate. în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-

Napoca

19503/8/1/2

1855

Spații verzi

A întocmit: ing. Buze a Eugen-Cosmin


2 0 ^.E ep


OG *2 o

cu 3 o


stâajiui


.9474


-1H42ÎZ ..^25 1950?


19203


ji.422/a


J 9492/3


Teren

Tu ren_____

Te ren cons t mit ai eren t b 1 o cu 1 ui d< }ocu.ințe cu tTQtaar de proiecție ’r 6tr»fîyrcn ar.2.

Tcrvfn construit aferent blocului de locuințe cu trotuar de proiecție in otrwByron nr»4»__

Teren construit aferent olocitiui-cămin de ncfamili^ti nr.?~cu troiua___


215


•J4 92./4


6U2/2 •'95Q2/1 29502/2


:9503/1


9505/3


1 JâQi/u


de profeție injșțr.B.vron»

Teren coas l ru 1ta?creat cent ral «i termice cu trotuar de protecție î 3tr.^yron»

Teren construit .aferent Liceului de


!,ocu.int-e cu trotuar de protecție m


Teren fonatruit afercut bJcculm de


i o c utilii o ea t ro t a ?. r c: e prot o a ț ie z n~


Teren construit aferent blocului de


str Byron nr.'J/a,______

IV1 r::n cens tru 1t aferent blocului de loc.rnf. cu trotuar de~t'»ro;ee?ic m


gir. Bvron nr>3/b>_______

1 ■’'e ren ne con r t ru ît •? f c n:n

Cașului.___

Teren nc-ntru str.Bvron,

Teren aferent fabricii de cărămidă


Te r

1 o ci               ___

nir M.I3.yrQn nr .lQ
A) Foaia de averea


3

i—

E a X


o c

•o

L~«

o


o

a 2 ~ bD *2 o

S CC 3 O X


Suprafața cadastrală in jugăre de I600 stânjini □


Notă


A-cn

!'■ joa


stânjini

r

<    * ! rj

2*;co

2-^-0&.2-


-r/I:


5 50


r, i r v> - ..


i >o


j.în-’Oil Îoe in-O p A

X • -r


twt.il doc


'7Mj

i »«! o f i        *.&&■


A) Foaia de avere


No


Numărul de ordine

o

□ 2

X:

<5 o *- CL

3 2

Z

Suprafa(a cadastrală in jugăre de 1600 stânjini □

Nota

1

!

c

siânjiui nitț?.

2o.

19503/7

Teren construit aferent chinului tk

Lnouîl do:

nci amu iot luezano

ui: cj »cu trotuar di

protectic,in str.jyron.

-

5oo

1

21.

19503/8

Spatii verzi

r

4690

22.

19504/1

Spatii 7erzi

6555

23-

Teren construit al

ercat pl o cui ui de

InoVil do-

<

locuințe cu trotuar dc pț-oprtecție .

n

nant n.6

str.Byron nr.lȘ.

-

bi5

24.

19504/3

Teren construit aferent blocului de

Imobil dor

-.

locu.jnțe cu trotaș

r de protecție in

nant B.4

str.Byron nr.14.

cir

25-

19505/1

Spații verzi

39.45.

r

26-

19505/2

Teren cons t ru it a.f c rent tio cului de

L-dSKÎ '’e'

.1

locuințe K cu trotuar de protecție»

nant T.7

î-n str.Sobarilor.

615

27.

19505/3

Peren construit aferent ilocuJua de

liao b îl d o?.

■J

locuințe cu trotuar de protecție in

nant 3.7

str.Sobarilor nr.2

525

28.

9505 /4

Te ren cons t rui t ai

erent blocului de

Tmobilcjdnn

]

1

locuințe cu trotuar de protecție în

-jiant_B.y

str,Sobarilor nr.4

-

525

2j.

19505/5

Spații verzi in str.Sobaxllor ni*. 153

273o

a^.6.z -xaa,^j n yi - \r'

4

30-

J-95o5/b

Teren neconstruit

pentru strada

Șobariîor.

38.

}»-w

*

/4^

y

;

32.

./fe

6);-7^

yy

lUO^,

/-/-—

SI &-< '*

1 l/' 1,      ! tAA* - •'■'S                               ^/S

**’■ 2-9

// _J         )                   C-^Iaj

-

p

>r-

JWr/V

m. 7țj

/>/)!, ~

V4>/

r/s

1

IW

/j{ fydms \W

—’

tpn

1


No.

seria]

1.

2.

!

3.

4.

-

O •

1

7.

1

8.

1

?.

Io.

.1

11.

,7

12.

13.

-

î f=— • _ *

16.

î

Foaia de /

^0CLUJIntrat le 19 aug.1976 cu ar.5970/0.1.conex cu nr.6345/1976 c.£.

In baza planului de comasare, i nobil ol de sub nr.ser-A.il se transcrie în aceasta c.f .respectiv din c.f.nr.12651,12652,12653,12654,12655,1473, 185,6681,12656,29820,și asupra lui sc iritabili cazi dreptul de proprietate în favoarea:

Statului Român,în administrarea operativă a G.I.G.C.L. al jud.Cluj.

NOTĂ


Apoi acoat imobil 3e împarte conform planului de redistribuire în imobilele înscrise sub nr. ser.A4-2-3o.

bll do.j t 3.7


Totodată se evidențiază că imobilele de sub lir. ser.A-J2-9JL5-16,19,2o,24,sînt imobile dominante, avînd drept de servitute- de trecere peste imobilul cu nr.top. 19503/8,înscris sub nr.ser.21.

Tel- imobil el cu nr.top.19502/2 are Trept de“~ servitute de trecere peste imobilul cu nr.top. 19505/5,înscris sub nr.ser.A+29.

Imobilele de sub nr.scr.A-t 14,13,23 au-drept” de servitute de trecere peste imobilul cu nr. top. 19504/1,înscris sub nr.ser.A+22.

Imobilele cu nr.ser.A1-26-28 au drept de servitute de trecere peste Imobilul cu nr.top. 1950.5/1,înscria sub nr.scr.A+25•

Apoi imobilul .cu nr.top.19492/2,do sub nr.sei. A+3 se dezlipește din această c.f.și ac transcrie în c.f.nr.36224 nou înființată în favoarea Statului Român.

Lnob?luT"de sub nr.ser.A4-6 se dezlipește din această c.f.o.1 se transcrie în c.f.nr.36:226 nou înființată în favoarea Statului Român.

li mobilul de sub nr.scr.A47 se dezlipește dm această c.f.și se transcrie în c.f.nr.36222 nou înființată în favoarea. Statului Român.

Imobilul de sub rn-.scr.A4-S sc dozîTpcște din . -si șe transcrie x - ... *.36220 n-.«u

1 inbată în favoarea Statului Român.

Imobilul do sub nr.0cr.A4y st-, ac costă e.f.șl se transcrie în c.f.nr

lin tată în favoare5 Statului Român

Imet/ilul de sub nr.ser.Ail4 3e-dezi.-±pcștf-

■ . . ■                                          .x. . nou

? mintă în favoarea Statului Român.

imobilul dc auo nr.scr.A+15 se dezlipește dit •iotă o.;'.și a a transcrie în c.f.nr.36216 nou nființată în favoarea statului Român.

imobilul de nub nr.ser.A+18 sc dezlipește dir această c.''.și sc transcrie în c.f.nr.56?Io nou

1.                                                     . n.

T- f •>nl .'In •-•»-« îi nv. eni’ A.»?C ?re» 1ta .> 1      OțC

36212 nou

d c z 1 ipe ș t o d m '56213 nou


Impf. P.' C. F. Cluj. M-.-iWînot?.!/J ?.c sub nr.ser.A*25 se dezliseșto din această c.î'.șj se tran; cric în c.f.nr.562oâ nou înființată în favoarea Statului Român.

Imobilul de Tiab nr.ser.A+24 se dezlipește din această c.f.și se transcrie în c.f.nr»562°9 nou înființată în favoarea Statului Român.

jmoLYfuT ic sub nr.ăer.A+26 se dezlipește din această c.f.și sc transcrie în c.f.nr.56266 nou înființată în favoarea Statului Român.

Imobilele de sub nr.ser.A+lo,il,17 Și 5o se dezlipesc din această c.f.si se transcriu în c.f ni.1475 în favoarea Statului Român.

NOTÂ
3LUJ


No.


CLUJ


IOTĂ


No. serial


NOTĂ/MM           ~

- w/.

\/e/eu 2

S-Vfap

^///2W?. &

Q ' ^ZX///W/ z/G&&

/0W3/2Z2

fc> _______z,

.__

/4/?rr^ *

/   12      >4   -! li. f.


zi^r'?                    jfytfcJa* e

No.


CLUJ


No. serial


NOTĂE £

=1 CZ> ZMĂI

4~> 7M fatfv               0^'


30f aoaq


«w 1-VO* m f~-

■J-i            «4A-CAA»           / 'ysJ:          ‘■" A as* <vt -ys? .-*»

uaaiX’-^ , \.\Mo4> A -v-i /}■! }£, (*• d*y£^.td,

Oiutd* 6,7      •■**                    f,4^..' C-.M/W .WA -W-. <

J-jy.                                       ** ->pc*A» vt*3>'r a~

xr*)7 j^-y~’                                           (
Comuna


B) Foaia de proprietate


A Ar lW*/*hlt, )w - tu^'

C^tfX „ 10, ~          Â

**. Lf a''/''         lihb , iki>-^-J<i

/o C^* t '•-p' ‘/•A y •?

Aj,^' q ui,                        w        If 4/ 3}~


A u un

/ fy           î* iA ■'^ ■

J4              c,

-y && t

tb^(^

i/Ă. nucnX-?

 • — **■ f^r

A W

 • -     {.f

d (>G --f,'

■- *r'~ /•■)■

1^ *7

_      !‘f

W -r


AA¥*


\r


fa


Notă• n?/? /

A*-- si A-C« .->v»? ( C, u<Z/<.Xzb c->^f> li.                        Cj «. O(! Șț

eyfa*** fwi.

*t£

A** -^,-t •’•}*’

VHJ>^ -*■'* AAy» •» «XcZ ’


/y^r/7’/7z,     *’•


a.-                                   '■ '


«e


***■ t-f'■'•'< .«r*r/?AZ//^ , /r5«’>")r/t -y

»u<^-           yy ^■'f^          d p^-


<71 U* ~-‘               ------------------ -----

'j^^U ---Xy w/ iwr/ih/'/^ nnr/rh ~

~ w?vib              ~ $c

~%hd-~& /9‘ 08 M. kk- / y •

!& ,/»M taÂiiduÂu. cLq utor

4-r % k buuMt Tu fr AMșo A /wm; (W<-< ?W &W C« (tidu JlWlux l&TUbl
Grop» XIX _

Model No. 48 Rsj


(Foaia B)


Plan de încadrare în zonă

scara 1:5000


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELlMiTAPE A IM03ILULUI Scara: 1. 500595 950


Nr codcstroi

Sup'otcto masuroto

Adrese .mob-ului

1855mp

STR. GEORGE CORDON 0YRON. FN


Cortea FunciO'O nr.

Cr no*,

UAT

C.UJ-NA?3CA


I ,' TE Rr f- f R1 i ( >. IRE LA TEELS Svp'c’ato


tf DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Sup'ctato construia >a so

(rrj)_____________

Altele


Sistem de p'ctclt. Ste^s

INVENTAR DE COORDONATE_______

1970

Pcl. |           E (m)

N (m)

152

395957 es-

589370 082

155

393947.2C9

589375 307

159

595965253

589383.114

129

393992 024

5393’8 750

150

393982 678

539318 087

151

393964 44-

539315 087

_


k SEB,aCbJNB.18V | buze* £7 .COSW WNr codostrol

Sup'ufoto masuroto

Adresa mooiuiui

14 035mp

STR GEORGE GORDON 9*RQN. F N

Carte* fancioro nr

36205

UA1

Ci UJ-NAPOCA


Situație octuola (•nainte de dezlipire)

Situația v«taare (după dezlipire)

Nr. cad.

Suprototo (mp)

Col e$ or io de tolosirrto

Descrierea imotx'vlu

Nr. cad.

Suprafața

("’P)

Categoria de folosita

Descrierea imobilului

14 035

Arte*

Spatii verzi

12 180

Altele

Spatii verzi

1.855

Altele

Spatii verzi

Totoi

14 035

14 035Ni parcela

Co!«jor< <J« fc'-osir.a

Suprolalo (mp)

Voioore <>« impozitare

Mențiuni

1.

Altele

12 ISC

««împrejmuit

Total

12.130