Hotărârea nr. 78/2010

Hotărârea 78/2010 - Aprobarea proiectului şi a bugetului pentru proiectul „LA PAS PRIN ORAŞUL COMOARÃ, CLUJ-NAPOCA”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operaţional Regional Axa prioritară 5 – dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea – Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice.

CONSILIUI LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Â R Â R E

privind aprobarea proiectului și a bugetului pentru proiectul „LA PAS PRIN ORAȘUL COMOARĂ, CLUJ-NAPOCA”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului. Domeniul major de intervenție 5.3 -Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii alractivității României ca destinație turistică. Operațiunea - Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților tle marketing specifice

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului și a bugetului pentru proiectul ..La pas prin orașul comoară, Cluj-Napoca”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional Axa prioritară 5 Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului. Domeniul major dc intervenție 5.3 Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare. în scopul creșterii alractivității României ca destinație turistică. Operațiunea - Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Claudia Anastase. Steluța Gustica Cătăniciu, Brîndușa Alina Chiorcan, Manuel Chira. Csoma Botond, loan Horea Horea, florin-Valentin Gliga, Irsay Miklos. Lâszlo Attila, Remus Gabriel Lăpușan, Valtăr Marcu, Radu-Marin Moisin. Molnos Lajos, El Hayes Artur Roland. Petru lacob Panica, Nicoleta Niculescu, Claudiu Peter Teofil, loan Pop, Adrian Popa. Liviu Popa. Radu florin Rațiu. Mihai Sandu, Somogyi Gyula. Marcelus Lucian Suciu, Gheorghe Șurubaru, Constantin loan Tomoș și Gheorghe loan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 42838 din 26.02.2010 al Biroului Strategie și dezvoltare locală, evaluare proiecte prin care se propune aprobarea proiectului și a bugetului pentru proiectul „LA PAS PRIN ORAȘUL COMOARA, CLUJ-NAPOCA". în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional A.xa prioritară 5 Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul major de intervenție 5.3 Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, in scopul creșterii alractivității României ca destinație turistică. Operațiunea - Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice;

Văzând avizul comisiei dc specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

II Ol Ă R Ă Ș I E :

Art. L Se aprobă proiectul „L.A PAS PRIN ORAȘUL COMOARĂ. CLUJ-NAPOCA". depus de Municipiul Cluj-Napoca. în calitate de solicitant, in vederea atragerii dc fonduri ncrambursabilc din Programul Operațional Regional Axa prioritară 5 Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului. Domeniul major de intervenție 5.3 - Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare. în scopul creșterii alractivității României ca destinație turistică. Operațiunea - Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților dc marketing specifice.

Art. 2. Se aprobă bugetul proiectului in valcare totală dc 998.042.25 lei, din care 822.042.33 Ici reprezintă suma solicitată din cadrul programului, 16.776.37 lei reprezintă cofinanțarea de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca la cheltuielile eligibile și 159.223.55 Ic reprezintă valoarea TVA, cheltuială neeligibilă.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul Strategic și dezvoltare locală, evaluare proiecte. Serviciul I urisrn și Muzeul dc Speologie și Direcția economică.

Nr. 78 din 9 martie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)