Hotărârea nr. 77/2010

Hotărârea 77/2010 - Aprobarea Protocolului de Colaborare între municipiul Cluj-Napoca şi oraşul Namur din Belgia.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Protocolului de Colaborare între municipiul Cluj-Napoca și orașul

Namur din Belgia

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare între municipiul Cluj-Napoca și orașul Namur din Belgia - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Brîndușa Alina Chiorcan. Horea Ioan I'lorea, Claud iu Teofil Pctcr, Ioan Gheorghe Vușcan și Arthur - Roiand El-I Iayes;

Analizând Referatul nr. 42286/107/26.02.2010 al Biroului Relații și informații externe prin care se propune aprobarea Protocolului de Colaborare între municipiul Cluj-Napoca și orașul Namur din Belgia;

Reținând Avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H2-1/2649 din 18.08.2009 și Avizul Ministerului Administrației și Internelor nr. 73984 din 31.08.2009;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă Protocolul de Colaborare între municipiul Cluj-Napoca și orașul Namur din Belgia, ce se constituie în anexă, care face parte integrantă din hotărâre. în cele două variante (română-franceză).

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul Relații și informații externe.


Nr. 77 din 9 martie 2010

Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi

PROTOCOL DE COLABOARE

ÎNTRE

MUNCIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ DIN ROMÂNIA

Șl

ORAȘUL NAMUR , PROVINCIA NAMUR DIN BELGIA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ DIN ROMÂNIA

Șl

ORAȘUL NAMUR. PROVINCIA NAMUR DIN BELGIA

Denumite în continuare "Părți**,

 • •  ținând cont de acordul bilateral de cooperare între Universitatea Babeș-Bolyai (Facultatea de Litere. Catedra de Limbi Modeme Aplicate) și Flaute Ecole Alberl Jacquard din Namur în domeniul comunicării publice:

 • •  având în vedere acordul de cooperare încheiat între Universitatea de Medicină și Farmacie „luliu llațieganu”și llaute Ecole de Namurpe segmentul asistenței medicale:

 • •  considerând acordul bilateral al Universității Babeș-Bolyai și llaute Ecole de Namur în domeniul gestiunii afacerilor;

 • •  analizând beneficiile reciproce ale stagiilor de practică desfășurate de studenții Haute Ecole Albert Jacquard din Namur la Primăria municipiului Cluj-Napoca;

 • •  înțelegând voința celor două colectivități de a intensifica și extinde cooperarea lor pe diverse domenii de interes comun;

 • •  dorind să faciliteze cunoașterea reciprocă între locuitorii celor două orașe;

 • •  considerând rolul lor important în promovarea francofoniei în cadrul Uniunii Europene:

Au convenit asupra următoarelor:

Articolul I. Obiectul protocolului

 • 1.  Părțile doresc să stabilească relații de cooperare bazate pe interesele comune ale locuitorilor lor. în domeniile aflate în sfera lor de competență.

 • 2.  Părțile declară:

a. Dorința de a crea condiții favorabile pentru dezvoltarea de contacte sociale , culturale și economice, precum și în sensul promovării turismului și valorilor tradiționale, în scopul extinderii și aprofundării relațiilor de colaborare și prietenie între locuitorii lor și instituții, cu organizații nonguvcrnamentale, asociații ale întreprinzătorilor și autorități ale administrației publice locale.

b. Dorința de aplicare a celor mai variate forme de cooperare , îndeosebi în ceea ce privește:

 • •  administrația publică

 • •  dezvoltarea durabilă

 • •  mediul înconjurător

 • •  cercetarea științifică și tehnologică,

 • •  învățământul și fomarea

 • •  schimburile de tineri

Articolul 2. Formele cooperării

.Această cooperare va îmbrăca toata formele stabilite prin proiectele încheiate de comun acord. Părțile evidențiază ca forme de cooperare, nelimitându-se la acestea:

 • •  conceperea și definitivarea de proiecte și programe comune

 • •   schimburi de experiență și bune practici

 • •   întâlniri între agenți economici, companii și asociații

 • •   organizarea și participarea la evenimente culturale, artistice și sportive

 • •   editarea de publicații comune

 • •   schimburi de stagiari.

Articolul 3: Definitivarea proiectelor - metode de lucru

Toate proiectele vor fi definitivate de comun acord. Ele vor face obiectul unor anexe la prezentul Protocol. Fiecare Parte o va informa pe cealaltă îr. ceea ce privește partenerii locali selectați pentru coordonarea fiecărui proiect, respectiv inițiative.

Articolul -f.Limba de comunicare

Comunicarea între Părți se realizează în limbile română și franceză.

Articolul 5. Respectarea prevederilor legale

Colaborarea trebuie să se realizeze respectând cadrul legislativ intern al ambelor Părți, directivele europene și tratatele internaționale.

Articolul 6. Soluționarea conflictelor

Eventualele divergențe apărute în interpretarea sau aplicarea prezentului Protocol se vor rezolva prin consultări reciproce.

Articolul 7. Data intrării în vigoare

Protocolul exprimând angajamentul voluntar al fiecăreia dintre cele două semnatare se încheie pe durata nedeterminată și intră în vigoare la data semnării lui. Prezentul Protocol de cooperare va putea fi modificat, în scris, prin acordul Părților.

Semnat la             (localitatea), la____________________________(data), în două exemplare

originale, fiecare în limba română și franceză, toate textele fiind egal autentice.

Sorin Apostu,

Jacques Etienne,

Orașul Namur, Primar


Municipiul Cluj-Napoca, Primar

PROTOCOLE DE COOPERATION

ENTRE

LA VILLE DE NAMUR, PROVINCE DE NAMUR, BELGIQLE

ET

LA VILLE DE CLUJ-NAPOCA, DEPARTEMENT DE CLI .J, ROI MANIE

LA VILLE DE NAMUR, PROVINCE DE NAMUR. BELGIQUE

ET

LA VILLE DE CLUJ-NAPOCA, DEPARTEMENT DE CLUJ, ROUMANIE

Ci-apres Ies Part ies,

 • • comptc tcnu de l'accord bilateral de cooperation entre l'Universite Babeș-Bolyai (l ăcuite des Lettres, Departement des Langues Modernes Appliquees) ct la I lăute Ecole Albert Jacquard de Namur en matiere de communication publique;

 • • considerant l’accord de cooperation entre l'Universite de Medicine et Pharmacie “Iul iu Hațieganu” et Haute Ecole de Namur concemant Ies soins infirmiera;

. compte tenu de l'accord de cooperation entre l’Universite Babeș-Bolyai ct Haute Ecole de Namur au domaine de la gestion des affaircs;

 • • vu Ies benefices reciproques des stages de pratique effectues par Ies etudiant(e)s de la Haute Ecole .Albert Jacquard â la Mairie de la Viile de Cluj-Napoca;

 • • alin d'intensifier et elargir leurs relations de cooperation dans divers domaines d'interet commun;

 • • dcsircuses de permcttre aux habitants des deux villes de mieux se connaîtrc,

. considerant leur role important dans la promotion de la Francophonie au sein de l’Lnion Europeenne;

sont convenues de ce qui suit:

Article I. Objet du Protocole

 • 1.        Les Parties expriment leur volonte commune d’elargir leurs relations de cooperation portant sur les intercts de leurs habitants, cn couvrant l'ensemble des competences qui y corrcspondcnt.

 • 2.         Les parties declarant:

 • a. leur volonte de creer Ies conditions favorables au developpement de divers contacts tant sociaux, culturels et economiques qu’en matiere de promotion du tourisme ct des valcurs traditionnelles, en vue d'elargir et d’intensifier Ies relations de collaboration ct d'amitie entre leurs habitants et entre leurs institutions, en liaison avec Ies organisations intcrnationales. Ies associations d’entrepreneurs et Ies autorites de l'administration publiquc locale;

 • b. leur volonte d’appliquer Ies formes Ies plus variccs de cooperation dans Ies domaines suivants :

. administration publique

 • • developpement durablc

. environnement

 • •  rechcrchc scientifique ct developpement technologique

 • •  cnseignemcnt ct formation

 • • echange dcjeuncs.

Article 2. Formes de cooperation

La cooperation prendra toutes Ies formes defmies lors de la conclusion de projets communs. Â cct effet. Ies deux Parties proposent. sans quc ce soit limitatif:

 • •  la redaction ct la mise en ocuvrc des projets el programmes communs

 • •  Ies echanges d'experience et bonnes praiiques

 • •  Ies rencontres d'agents economiques, d'entreprises et associations

 • •  l’organisation et la participation â des evenements culturels, artistiques et sportifs

. l’edition de publications

 • •  Ies echanges de stagiaires.

Article 3. Projets - methodes de travail

Lcs Parties prendront en commun Ies decisions concemant toul projet dans le cadre de la cooperation. I.es projets feronl l'objet d'annexes au present Protocole. Toule Pârtie s'oblige â informer l'aulre Pârtie au sujet des parlenaires locaux choisis pour chaquc projet ou inițiative.

Article 4. Langues de communication

La communication entre Ies Parties se fait en fran;ais ct en roumain.

Article 5. Respect des dispositions legales

La cooperation est definic par rapport au cadre juridique național des deux Parties, aux dircctives europeennes et aux trai Ies intemalionaux.

Article 6. Resolution des con fii ts

Toute situation conflictuelle issue de l'interpretation ou de l'application du present Protocole sera resolue au travers de consultations reciproqucs.

Article 7. Date d’entree en vigueur

Ce Protocole exprimării un engagement volontaire de chacun des co-signataircs sera conclu â durcc indeterminee el prendra effet des sa signature. Ce Protocole de cooperalion pourra ctre modific avec le consentement ecrit des deux Parlies.

Signe ă______________(localite), le (dale)____, cn deux exemplaires

originaux, chacun en langue francai se et en langue roumaine , toutes Ies textes ctant egalement valides.

Jacques ETIENNE

La viile de Namur,


Sorin APOS I U

I.a viile de Cluj-Napoca,

Bourgmestre

Mai re