Hotărârea nr. 76/2010

Hotărârea 76/2010 - Aprobarea taxelor care vizează concesiunile şi serviciile funerare ce urmează a fi încasate în cadrul Serviciului administrare cimitire domeniul public.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea laxelor care vizează concesiunile și serviciile funerare ce urmează a fi încasate în cadrul Serviciului administrare cimitire domeniul public

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor care vizează concesiunile și serviciile funerare ce urmează a fi încasate în cadrul Serviciului administrare cimitire domeniul public.

Analizând Referatul nr. 28975 442/10.02.2010 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea laxelor care vizează concesiunile și serviciile funerare ce urmează a fi încasate în cadrul Serviciului administrare cimitire domeniul public.

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivii dispoziliunilor art. 36. 45 și 39 alin. I din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă taxele care vizează concesiunile și serviciile funerare ce urmează a 11 încasate în cadrul Serviciului administrare cimitire domeniul public, după cum urmează:

z- Concesionare loc de veci în cimitirele clujene (Central. Crișan. Mânăștur. Pomet) - 100 lei/nr/20 ani:

r închiriere capelă - 20 lei/zi;

z- închiriere cameră preoți - 5 lei/olîcierc:

z- Staționare decedați - 2 Ici /oră:

z- Amenajare mormânt cu cadru de beton, soclu, monument • 70 lei lucrare:

z' Amenajare cavouri și gropi betonate - 1300 lei lucrare:

r Taxa pe obținerea avizului anual de către constructorii autorizați care execută lucrări de reparații și construcții funerare - 1200 lei/an:

z' Taxă eliberare adeverințe - 15 lei buc.:

z' Taxă eliberare copii index pentru notariale - 20 lei buc.;

z' Taxă privind întreținerea și curățenia cimitirului - 10 lei/an/loc;

laxă concesionare loc de veci anticipat decesului - 300 lei m 20 ani:

l axă transcriere loc de veci - 50 lei 'buc.

Art. 2. Cu data adoptării prezentei hotărâri iși încetează valabilitatea Hotărârea nr.

828 2006

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și

Direcția economică.

Nr. 76 din 9 martie 2010

(Hotărârea a fost adoptată eu 20 voturi)