Hotărârea nr. 75/2010

Hotărârea 75/2010 - Modificarea Anexei 1 art. 42, 44 – 1, 44 – 2 şi 44 – 4 din Hotărârea nr. 158/2008 referitor la transcrierea dreptului de folosinţă a locurilor de veci.


CONSILIUL l.()( ALAI .Ml NIC1PIULI I

CU l-\ \P( )C \

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei 1, ari. 42, 44.1,44.2 și 44.4 a Hotărârii nr. 158/2008 (aprobarea noului Regulament de funcționare a cimitirelor administrate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei I. art. 42. 44.1. 44.2 și 44 4 a Hotărârii nr. 158 2008 (aprobarea noului Regulament de funcționare a cimitirelor administrate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 28.971 442 10 02 2010 al Direcției tehnice, prin care se propune modificarea Anexei 1. ari. 42. 44.1. 44.2 și 44.4 a Hotărârii nr. 158'2008 (aprobarea noului Regulament de funcționare a cimitirelor administrate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca);

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 45 și 39 alin. I din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Alt. L Se aprobă modificarea Anexei I a Hotărârii nr. 158/2008 (aprobarea noului Regulament de funcționare a cimitirelor administrate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca) in sensul modificării ari. 42. 44.1. 44.2 y/ 44.4. astfel:

Ari. 42 va avea următorul conținut:

„Art. 42 La baza efectuării fiecărei transcrieri va sta un act notarial (certificat de moștenitor, de legatar sau act de donație autentificate) ori hotărâre judecătorească irevocabilă în cuprinsul cărora va fi specificat expres locul de veci ce face obiectul transcrierii, precum și calitatea dobânditorului. Aceste documente și cererile aferente transcrierilor se arhivează și se păstrează la Serviciul administrare cimitire domeniu! public. "

Alt. 44.1 va avea următorul conținut:

„Art. 44.! Prin donații, dreptul de folosință se poate transmite intre rude până la gradul 1! de rudenie sau soț. Actul de donație va cuprinde următoarele:

  • - clauză rezol utorie potrivit căreia donația se consideră rezolvităi de drept și are efecte rezolutorii pentru situația în care donatorul nu va fi îngropat în locul de veci donat, dacă nu are o altă opțiune de îngropare, stipulată în actul de donație;

  • - dacă donatarul moare anterior donatorului, locul de veci donat se întoarce în patrimoniu! donatorului;

  • - in actul de donație va fi precizat gradul de rudenie sau calitatea de soț, fapt certificat de notarul public după verificarea actelor de stare civilă.

Donatorul unui loc de veci nu va fi îndreptățit la primirea unui alt loc de veci pe raza municipiului Cluj-Napoca, anticipat sau la deces."

Art. 44.2 va avea următorul conținut:

„zl/7. 44.2 Concesiunea obținută anticipat decesului în baza Art. 13.2 (Pot beneficia de atribuirea unui loc de veci persoanele suferinde de boli incurabile și persoanele trecute de 75 (le ani.) poate fi transmisă numai prin moștenire >/ numai dacă titularul este înhumat în ace! loc de veci".

Art. 44.4 va avea următorul conținui:

„/Ir/. 44.4 Transmiterea și transcrierea dreptului de folosință de către nou! dohânditor se face cu plata integrală a taxei legale de concesiune, indiferent de data la care urma să expire dreptul de folosință a! antecesorului. "

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 158/2008 rămân neschimbate.

Art. III, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.
Nr. 75 din 9 martie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)