Hotărârea nr. 74/2010

Hotărârea 74/2010 - Prelungirea unor contracte de comodat.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Hotărâre

privind prelungirea unor contracte de comodat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea unor contracte de comodat - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin, Horea Ioan Florea, Nicoleta Niculescu, Csoma Botond. Ioan Gheorghe Vușcan și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 43457 din 01.03.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea unor contracte de comodat;

Reținând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea unor contracte de comodat pentru spațiile cu altă destinație, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Durata prelungirii este până la data de 30.06.2010. de la data expirării, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Contractele încetează de drept la momentul predării spațiului către revendicator, pentru spațiile aliate în această situație.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 74 din 9 martie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr 74-2010


I. Lista spațiilor revendicate ale căror contracte de comodat au fost prelungite

Nr. crt.

Titular contract de comodat

Adresa spațiului

Suprafața

(mp)

Data expirării

Termenul comodatului

1.

Liceul de Coregrafie “Octavian Stroia”

Str. Iuliu Maniu nr.25

934.94

13.03.2010

30.06.2010

11. Lista spațiilor nerevendicate ale căror contracte de comodat au fost prelungite

Nr.

crt..

Titular contract de comodat

Adresa spațiului

Suprafața

( mp)

Data expirării

Termenul închirierii

1.

Uniunea Scriitorilor din Romania Filiala Cluj

Str. Universității nr.l

134.12

13.03.2010

30.06.2010

2.

Revista Tribuna

Str. Universității nr.l

141.20

13.03.2010

30.06.2010

3.

Ordinul „Sf.Vasile cel Mare"

Str. Moților nr.83

33,84

13.03.2010

30.06.2010