Hotărârea nr. 73/2010

Hotărârea 73/2010 - Transcrierea Contractului de închiriere nr. 1773/1999, pentru spaţiul cu altă destinaţie, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Puieţilor nr. 4.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transcrierea Contractului de închiriere nr. 1773/1999

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind transcrierea unui contract de închiriere - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu Marin Moisin, Nicoleta Niculescu, Florea Ioan Horea, Csoma Botond, Vușcan Gheorghe, Claudiu Teofil Peter;

.Analizând Referatul nr. 43733 din 01.03.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune transcrierea Contractului de închiriere nr. 1773/1999, de pe dr. Cătinaș Elena pe dr. Sturz Eabiola Monica;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

II O T Ă R Ă SIE:

Art.l - Se aprobă transcrierea Contractului de închiriere nr. 1773/1999, de pe dr. Cătinaș Elena pe dr. Sturz Eabiola Monica, pentru spațiul cu altă destinație, în suprafață de 55,26 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Puieților nr. 4.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 73 din 9 martie 2010 (I lotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)