Hotărârea nr. 71/2010

Hotărârea 71/2010 - Prelungirea Contractului de asociere nr. 222/2001, pentru spaţiul cu altă destinaţie, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Hajdeu nr. 2.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea Contractului de asociere nr. 222/2001, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Hașdeu nr.2, deținut de S.C. Antilopa Prod S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prclungiea unui contract de asociere - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin, Nicolcta Niculcscu, Florea Ioan Horea, Csoma Botond, Gheorghe Ioan Vușcan și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 43853 din 01.03.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea Contractului de asociere nr. 222/2001 pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Hașdeu nr. 2, deținut de S.C. Antilopa Prod SRL;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Sc aprobă prelungirea Contractului de asociere nr. 222/2001, de la data expirării contractului, până la data de 30.06.2010, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Hașdeu nr. 2, deținut de S.C. Antilopa Prod S.R.L., în suprafață de 19,36 mp., cu destinația de atelier reparații.

ART.2 - Cota de asociere de 270 lei/lună, indexabilă cu rata inflației, va fi achitată de la data expirării Contractului de asociere nr. 222/2001, adică 12.12.2009.

ART.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii sc încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 71 din 9 martie 2010 (I Iotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Președinte de. ședință,

V7XMriailWa