Hotărârea nr. 70/2010

Hotărârea 70/2010 - Prelungirea Contractului de asociere nr. 235/2001, pentru spaţiul cu altă destinaţie, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 8.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea Contractului de asociere nr. 235/2001 pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 8

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungiriea Contractului de asociere nr. 235/2001 pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Iuliu Maniu nr. 8 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin. Nicoleta Niculescu. Horea Ioan Florea, C'soma Botond. Ioan Gheorghe Vuscau și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 43497 din 01.03.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea Contractului de asociere nr. 235/2001 pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Iuliu Maniu nr. 8. deținut de d-na Chișu Aurelia;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. I și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aprobă prelungirea Contractului de asociere nr. 235/2001, de la data expirării contractului până la data de 30.06.2010, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Iuliu Maniu nr. 8, deținut de d-na Chișu Aurelia.

ART.2 - Cota de asociere de 700 lei/lună. indexabilă cu rata inflației, va fi achitată de la data expirării Contractului de asociere nr. 235/2001. Contractul încetează de drept în momentul predării spațiului către revendicator.

ART.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul