Hotărârea nr. 7/2010

Hotărârea 7/2010 - Înfiinţarea Centrului municipal de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind înființarea Centrului municipal de consiliere și sprijin pentru părinți și copii

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind înființarea unității de asistență socială "Centrul municipal de consiliere și sprijin pentru părinți și copii" - proiect din initiațiva primarului:

Analizând Referatul nr. 6918 din 12.01.2010 al Direcției de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca prin care se propune înființarea unității de asistență socială "Centrul municipal de consiliere și sprijin pentru părinți și copii”;

Reținând prevederile art. 33 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială, coroborate cu prevederile art. 1 1 1 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. 6 lit. "a”, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

II O T Â R Â Ș T E:

Art. I. Se aprobă înființarea Centrului municipal de consiliere și sprijin pentru părinți și copii. în cadrul proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa și instruirea personalului aferent", conform Anexei 1. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Centrul municipal de consiliere și sprijin pentru părinți și copii va funcționa în cadrul viitorului cartier Dealul Lomb. în clădirea ce urmează a se realiza pe terenul în suprafață de 400 mp. din care suprafața construită la sol va fi de ~87 mp. viabilizat în baza prevederilor Contractului-cadru nr. 55423/ 04.07.2007, încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și S.C. IMPACT DEVELOPER&CONTRAC’TOR S.A..

Art. 3. Destinația clădirii ce urmează a fi relizată pentru funcționarea Centrului municipal de consiliere și sprijin pentru părinți și copii va fi menținută pentru o perioadă de minim 10 ani de la darea în funcțiune.

Art. 4. Se aprobă contribuția Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în valoare de 13437 curo, din care: 106 euro reprezintă suma aferentă subcapitolului Evaluarea nevoilor și a grupului țintă, 759 euro reprezintă suma aferentă subcapitolului Pregătirea și elaborarea subproiectului, 2500 euro reprezintă suma aferentă subcapitolului Campanii pentru informarea publicului. I 188 euro reprezintă suma aferentă subcapitolului Obținere certificat de urbanism și pregătirea studiului de prefezabilitate, 2920 euro reprezintă suma aferentă subcapitolului Valoare teren pus la dispoziția subproiectului. 677 curo reprezintă suma aferentă subcapitolului Studii de teren, expertize tehnice, 1188 curo reprezintă suma aferentă subcapitolului Elaborarea Studiului de fezabilitate / documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, 2562 euro reprezintă suma aferentă subcapitolului Elaborarea documentației tehnice în fazele de PT, DE, asistența tehnică a proiectanților în timpul execuției, 183 euro reprezintă suma aferentă subcapitolului Verificarea de calitate a proiectării la cerințe esențiale, 1354 euro reprezintă suma aferentă subcapitolului Obținerea autorizației de construire, a acordurilor și a avizelor. Contribuția Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca reprezintă un procent de 14,4% din costul total al subproiectului, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă înregistrarea clădirii rezultată în urma implementării subproiectului Centrul municipal de consiliere și sprijin pentru părinți și copii la Oficiul de cadastru și Publicitate imobiliară, conform legii.

Art. 6. Se aprobă organigrama Centrului municipal de consiliere și sprijin pentru părinți și copii conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 7. Se aprobă suportarea din bugetul Municipiului Cluj-Napoca a costurilor de întreținere și reparare a clădirilor și a costurilor de funcționare a serviciilor rezultate, pe o perioadă de minim 5 ani de la darea în funcțiune a acestora.

Art. 8. Se aprobă asigurarea accesului personalului angajat în cadrul Centrului municipal de consiliere și sprijin pentru părinți și copii la cursurile de formare organizate în cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa și instruirea personalului aferent” și achitarea cheltuielilor de transport ocazionate de participarea la aceste cursuri.

Art. 9. Se împuternicește primarul municipiului Cluj-Napoca și directorul executiv al Direcției de Asistență Socială pentru încheierea contractului de finanțare.

Art. 10. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează primarul municipiului Cluj-Napoca și Direcția de Asistență Socială, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Președinte de ședință, Adrian POPA


v Contrasemnează:


Secretarul municipiului, Jr. Aurora ȚÂRMURE

Nr. 7 din 26 ianuarie 2010

(Hotărârea a fost aprobată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

ANEXA 1 la Hotărârea nr. 7/2010


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCI ALĂ

Centrul municipal de consiliere și sprijin pentru părinți și copii

 • 1. Denumirea și adresa furnizorului de servicii sociale solicitant: PRIMĂRIA MUNICIPIUL! I CLUJ-NAPOCA, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 3.

 • 2. Subproiectul: “Centrul municipal de consiliere și sprijin pentru părinți și copii”.

Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii este un serviciu de prevenire a separării copilului de familia sa. fiind astfel instrumentul prin care autoritățile locale intervin în toate situațiile de vulnerabilitate cu care se confruntă copiii aflați în familie. Acest centru va viza menținerea, refacerea și dezvoltarea capacităților copilului și ale părinților pentru depășirea situațiilor care ar putea detemina separarea copilului de familie și. de aceea, este extrem de important ca acest centru să fie ușor accesibil dar și dotat cu toate utilitățile necesare derulării unei intervenții la cel mai înalt standard de calitate.

Titlul: - “Centrul municipal de consiliere și sprijin pentru părinți și copii”

Durata de derulare/realizare a subproiectului: 15 luni.

Autoritatea finanțatoare: Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, prin Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului, prin linia de finanțare a subproiectelor din cadrul proiectului "Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa și instruirea personalului aferent".

Suma solicitată de la autoritatea finanțatoare: 80.000 euro.

 • 3. Sediul "Centrului municipal de consiliere și sprijin pentru părinți și copii : - municipiul Cluj Napoca, cartierul Dealul Lomb, în zona E2+V3b.

 • 4. Obiectivele subproiectului:

 • 1.  Dezvoltarea rețelei de servicii comunitare la nivelul municipiului Cluj-Napoca. în vederea prevenirii separării părinților de copii.

 • 2.  Facilitarea accesului la servicii de evaluare, asistență, mediere și consiliere a familiilor (copii și părinți) care prezintă anumite caracteristici, riscuri care pot afecta dezvoltarea copilului sau pot contribui la separarea acestuia de familie.

 • 3.  Informarea și educarea părinților ai căror copii se află în situații de risc cu privire la factorii ce pun în pericol sănătatea, securitatea, dezvoltarea morală, educația și integrarea socială a copilului.

 • 4.  Creșterea numărului de părinți care vor conștientiza nevoile copilului de a se dezvolta într-un mediu familial stabil din punct de vedere emoțional.

 • 5.  Dezvoltarea abilităților parentale și adoptarea unui stil parental interactiv în ceea ce privește creșterea și îngrijirea copiilor.

 • 6.  Dezvoltarea de rețele/grupuri care să ofere suport pentru părinți și copii.

 • 7.  Prevenirea instituționalizării copiilor ai căror părinți trec prin dificultăți socioeconomice sau se află în incapacitatea de a răspunde nevoilor fizice, sociale, cognitive, comportamentale ale acestora.

 • 8.  îmbunătățirea abilităților și creșterea nivelului de implicare a profesioniștilor din serviciile comunitare în depistarea precoce și diminuarea/cradicarea riscurilor care determină separarea copilului de familia sa.

 • 5. Beneficiarii subproiectului:

familii cu copii/tineri allați în situație de risc de abandon

copii care au beneficiat de o măsură de protecție specială și au fost reintegrați in familie;

copii care provin de familii care prezintă relații disfuncționale (părinți cu comportament violent, consumatori de alcool etc.);

părinți care au nevoie de consiliere pentru îngrijirea și educarea copiilor etc.;

copii aflați în situație de risc de abandon, abuz, neglijare și exploatare și familiile acestora.

 • 6. Justificarea înființării centrului municipal de consiliere și sprijin pentru părinți și copii:

In municipiul Cluj-Napoca problematica socială este una extrem de variată și bine reprezentată din punct de vedere cantitativ Astfel, principalele probleme de ordin social cu care se confruntă municipiul Cluj-Napoca se referă la următoarele categorii de persoane vulnerabile: tinerii dezinslituționalizați. care au nevoie de integrare socio-profesională, persoanele cu dizabilități și persoanele vârstnice, persoanele toxico-dependente, victimele violenței domestice, ale traficului de persoane și. nu în ultimul rând, copiii.

Problematicii copiilor ii este acordată o deosebită importanță la nivelul municipiului Cluj-Napoca. înființarea Direcției de Asistență Socială prin IICL nr. 846 din 18.12.2007. și. în cadrul acesteia, a Serviciului Protecției Copilului și Familiei, certifică interesul comunității și autorităților clujene pentru problematica copilului. în scurta perioadă de timp de la înființare. Serviciul Protecția Copilului și Familiei a identificat, evaluat și a intervenit asupra unui număr important de copii aflați în risc de separare de părinți sau ale căror drepturi sunt încălcate.

Pentru fiecare dintre acești copii, managementul de caz realizat de către Serviciul Protecția Copilului și Familiei a presupus atât evaluarea psiho-socială a familiilor, cât și intervenția în sensul prevenirii separării copilului de familie. în lipsa unui centru de consiliere și sprijin, care să realizeze componenta de intervenție. Existența unui astfel de centru ar permite concentrarea activității și resurselor Serviciului Protecția Copilului și Familiei pe partea de identificare a nevoilor comunității și pe cea de evaluare psihosocială.

Categoriile de copii allați în risc de separare suni extrem de variate. O primă categorie ar constitui-o copiii cu vârste sub doi ani, in risc de părăsire în unități medico-sanitare. Multora dintre acești copii le este încălcat dreptul la identitate prin lipsa certificatelor de naștere, dreptul la sănătate prin faptul că nu sunt înscriși la un medic de familie. Experiența Serviciului Protecția Copilului și Familiei a arătat că. printr-un demers coerent de consiliere și mediere, aceste probleme pot II rezolvate în sensul respectării interesului superior al copilului. O altă categorie de vârstă care incumbă anumite riscuri este perioada adolescenței. în ceea ce îi privește pe aceștia, s-a constat la nivelul municipiului Cluj-Napoca o incidență crescută a absenteismului școlar, a actelor auto și lieteroagresive. a consumului de alcool și de droguri. Explicațiile cu privire la etiologia acestor probleme sunt legate de lipsa de supraveghere a părinților, de perpetuarea unor mituri urbane (apartenența la o gașcă etc.). Toate aceste probleme succint enumerate justifică un demers de consiliere structurat în cadrul unui centru specializat de consiliere și sprijin la nivel municipiului Cluj-Napoca.

O a treia de copii aflați în risc de separare de părinți, sunt cei cu părinți plecați la muncă în străinătate. Conform datelor Serviciului Protecția Copilului și Familiei, in municipiul Cluj-Napoca au fost identificați un număr de 1028 de copii cu părinți plecați la muncă în străinătate. Din acest număr. în trimestrul III al anului 2009. specialiștii serviciului mai sus-amintit aveau active un număr de 293 cazuri. O atenție deosebită trebuie acordată acestor copii, ținând cont de faptul că. plecarea părinților la muncă in străinătate c percepută de către aceștia ca fiind un eveniment traumatizant sau stresant. Riscurile la care copiii rămași singuri acasă sunt: supraîncărcarea cu sarcini, vulnerabilitate la abuzuri, exploatare prin muncă, trafic de copii și prostituție, insuficienta dezvoltare a abilităților de viață independentă. însușirea deficitară a normelor etico-morale. etc. Toate acestea justifică necesitatea unei intervenții de specialitate în centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii, la nivel individual dar și prin întâlniri de grup, atal pentru copii, cât și pentru părinți sau persoanele în îngrijirea cărora a rămas copilul.

O categorie distinctă de copii care intră în atenția serviciilor primare de prevenție și care ar trebui să intre in atenția unui centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii sunt copiii reintegrați în familia naturală. In evidența Serviciului Proiecția Copilului și Familiei de la începutul anului 2008 s-a aliat un număr de 18 copii aflați în această situație.

Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca. aprobată prin IICI. nr. 353 26.06.2007 trasează mai multe direcții strategice în domeniul social. înființarea unui centru de consiliere pentru părinți și copii se încadrează în aceste direcții strategice ale strategiei de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca. Mai concret, crearea unui astfel de centru contribuie la dezvoltarea capacității insituționale a Direcției de Asistență Socială și. mai ales, la realizarea unui continuum de servicii individualizate centrate pe nevoile clienților prin faptul că. potențialii clienți identificați ar fl într-o situație de risc și evaluați din punct de vedere psiho-social de către Serviciul Protecția Copilului și Familiei din cadrul Direcției de Xsistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca ar putea să beneficieze de intervenție de specialitate în acest centru: consiliere psihologică, consiliere administrativă, consiliere juridcă etc. Mai mult, probleme la nivel de grup din comunitate identificate de către specialiștii serviciului mai sus-amintit în urma evaluărilor periodice (săptămânale) derulate in zonele de risc ale municipiului Cluj-Napoca își vor putea găsi rezolvare prin organizarea unor grupuri de suport, prevenție, educație, informare organizate în acest centru (grup de suport pentru mame adolescente, școala părinților, grup de suport pentru adolescenți, grup de informare cu privire la drepturile copilului). Astfel s-ar putea rezolva situații de risc pentru copil și familie, dar mai ales s-ar realiza reducerea considerabilă a numărului de copii cu măsură de proiecție specială de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

La data de 06.10.2009 a fost aprobat planul integrat de dezvoltare pentru zona metropolitană Cluj prin IICI. nr. 437/06.10.2009. Crearea unei zone metropolitane prin asociere pe bază de parteneriat voluntar între Cluj-Napoca și zonele aflate la o distanță de 30 de kilometri presupune o strânsă conlucrare pe mai multe planuri, dintre care și cel social. Elaborarea strategiei metropolitane a presupus o minuțioasă analiză a nevoilor sociale, consecutiv urmată de propuneri coerente de dezvoltare a rețelei de servicii sociale și de îmbunătățire a calității acestora. Protecția copiilor reprezintă un punct de maxim interes pentru următoarea zonă metropolitană. Ținând cont de faptul că. serviciile publice de asistență socială trebuie să își exercite la standarde ridicate de calitate atribuțiile ce le revin conform Legii nr. 47/2006 privind sistemul național și celorlalte legi cadru, legi speciale și acte normative și mai ales în domeniul proiecției copilului, să preia în mod eficient activitățile de prevenție primară care, până de curând, erau exercitate de DGASPC-uri. este evident faptul că. trebuie creată infrastructura care să permită acest lucru. Strategia de dezvoltare a zonei metropolitane subliniază importanța respectării dreptului copilului de a nu fl separat de părinți, cu excepția situațiilor în care separarea este în interesul superior al acestuia, închiderea instituțiilor de tip clasic de pe raza municipiului și sprijinirea copiilor pentru a 11 menținuți in familia naturală trebuie să fie susținute de crearea, dezvoltarea și diversificarea serviciilor alternative, un accent deosebit punându-se pe serviciile comunitare, reiterându-se astfel ideea necesității construirii unor centre specializate care să răspundă nu doar necesităților fiecărei localități, ci și ale zonei metropolitane in ansamblu.

 • 7. Activități care urinează a se derula în interesul beneficiarilor în cadrul noului serviciu:

 • a)  asistență juridico-administrativă

 • b) asistență pentru obținerea prestațiilor sociale

 • c) acompanierea pentru găsirea sau păstrarea unei locuințe

 • d) susținerea demersurilor de (reintegrare școlară și profesională

 • e)  asistarea mamelor în cadrul maternităților și spitalelor de pediatrie

 • f)  asistarea clienților cu dificultăți psiho-sociale, a persoanelor cu probleme psihologice, de comportament, dependențe de alcool, droguri, supuse abuzurilor din partea unor persoane, a copiilor cu risc de separare de familie

 • g) Consilierea familiei și a copilului

 • h) Consiliere de grup

 • i)  Consilierea în situație de criză

 • j)  Consilierea prin Ielelor.

 • k)  Sprijin și educație parentală

 • 8. Scopul activităților derulate în Centrul municipal de consiliere și sprijin pentru părinți și copii

 • -  dezvoltarea abilităților parentale, dezvoltarea abilităților de îngrijire și creștere adecvală a copiilor:

 • -  crearea și dezvoltarea rețelei de sprijin comunitar formată din părinții incluși în programele de educație parentală:

 • -  dezvoltarea capacității părinților de a face față provocărilor legate de creșterea și educarea copiilor:

 • -  reducerea izolării părinților prin relaționarea cu alți părinți:

 • -  asigurarea accesului la resursele comunitare.

Temele abordate eu predilecție în întâlnirile cu părinții sunt următoarele:

 • -  creșterea și educarea copilului;

 • -  etapele dezvoltării copilului:

 • -  importanța familiei în dezvoltarea copilului;

 • -  efectele separării și instituționalizării asupra copilului:

 • -  formarea atașamentului securizam:

 • -  prevenirea abuzului și neglijării copilului:

 • -  îngrijirea copilului cu dizabilități:

 • -  legislație în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului.

Date tehnice referitoare la Centrul municipal de consiliere și sprijin pentru părinți și copii:

Terenul, cu o suprafață de cca. 267.04 ha. este amplasat în partea de nord a cartierului Dâmbu Rotund, între Popești și Chinteni. în partea stângă a drumului județean DJ 109 A. Cluj Napoca - Jibou, deslășurându-se de la Podul Fetii, pe Dealul Lomb. Terenul destinat viitorului cartier este situat la nord-est de ferma Agroindustrială Steluța SA. Latura sud-estică este adiacentă fostelor livezi ale fermei Agroindustrială Steluța SA. cea sud-vestică este adiacentă Pădurii Orașului, iar laturile nord-vestică și nordică ale terenului sunt adiacente limitei teritoriului administrativ al municipiului Cluj-Napoca.

Centrul social municipal de consiliere și sprijin pentru părinți și copii va avea în componența sa:

• Teren în suprafață de 400 mp destinat amplasării clădirii centrului (suprafața construită la sol -87 mp) și amenajării curții interioare (—313 mp).

Clădirea va fi de tipul P+E, având o suprafață utilă de ~147 mp pe cele două nivele, respectiv 75 mp utili pe nivel. Luând în considerare dimensiunile pereților interiori și exteriori rezultați în urma compartimentării, suprafața construită desfășurată va fi cu ~ 25% mai mare decât suprafața utilă desfășurată. Astfel, clădirea va avea o suprafață construită desfășurată de -183 mp și o suprafață construită la sol de -87 mp.

Spațiul destinat Centrului municipal de consiliere și sprijin pentru părinți și copii va asigura desfășurarea în condiții optime a activităților cu beneficiarii centrului, din punct de vedere material, dar și funcțional. Spațiile în care funcționează centrul social vor asigura: primirea clienților. consilierea individuală și de grup a clienților, informarea acestora, organizarea grupurilor de părinți care participă la programele de formare a abilităților parentale, organizarea reuniunilor de echipă, păstrarea în siguranță a documentelor și informațiilor. Spațiile destinate consilierii vor fi separate de cele destinate activităților administrative.

Clădirea în care va funcționa centrul va conferi clienților. personalului și vizitatorilor siguranță și confort. Aceasta va îndeplini condițiile prevăzute de lege în ceea ce privește aulorizațiile/avizele de funcționare și va lî racordată la utilitățile necesare funcționării (apă curentă, electricitate, gaz. canalizare). Totodată. aceasta va lî adaptată nevoilor clienților cu dizabilități fizice, fiind dotată cu rampă de acces pentru persoanele cu handicap motor.

La parterul clădirii vor fi amplasate cele două săli de consiliere destinate beneficiarilor centrului, dar și sala de consiliere pentru părinți (—20 mp) și cea pentru copii (—17 mp). Pentru beneficiarii centrului este prevăzut un grup sanitar amplasat la acest nivel, în suprafață de -7 mp. Parterul va cuprinde și holul de intrare (~2 mp), recepția și sala de așteptare (~ 15 mp) și spațiul tehnic destinat amplasării centralei termice (~-7 mp).

Etajul centrului social va cuprinde spațiile destinate personalului centrului, respectiv biroul personalului cu suprafața de ~ 20 mp și un alt birou pentru coordonatorul centrului. în suprafață de 10 mp. Pentru personalul centrului este prevăzut la etaj un grup sanitar în suprafață de - 6 mp. fot la etaj vor exista o sală de workshop (—17 mp) și un oficiu (~ 3 mp). Casa scării va avea o suprafață de aproximativ ~6 mp. La etaj va fi prevăzută și o terasă acoperită (- 7 mp), cu accces direct din biroul personalului și al coordonatorului de centru.

Clădirea va 11 dotată cu echipamente electrocasnice și de birotică, precum și cu mobilier pentru utilarea tuturor încăperilor, cu echipamente tehnice și electronice (calculatoare, copiator, telefon și fax) necesare culegerii de informații, prelucrării informațiilor, realizării materialelor de promovare și a bazei de dale ce cuprinde clienții. Mobilierul centrului va fi adaptat clienților (copii și adulți) și activităților desfășurate de echipa pluridisciplinară.

Curtea exterioară a centrului va fi amenajată astfel încât să poată asigura intimitate și siguranță beneficiarilor. Amenajarea curții interioare cuprinde. în principal. împrejmuirea cu gard și amenajarea aleilor de acces.

Resurse umane:

Personalul centrului va fi format din 2 psihologi. 4 asistenți sociali, un coordonator de centru, o secretară, un agent de curățenie angajat cu jumătate de normă și un jurist angajat cu jumătate de normă

Rezultate preconizate în urma acordării finanțării:

r se va înființa un centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii:

r- numărul de copii care vor beneficia de serviciile Centrului municipal de consiliere și sprijin pentru părinți și copii va fl de 40/lună;

x- numărul de părinți care vor beneficia de serviciile Centrului municipal de consiliere și sprijin pentru părinți și copii va fi de 80/ lună:

r numărul de copii care vor beneficia de activității educative și informative (activități de prevenție a agresivității, activități de prevenire a transmiterii bolilor BTS și a apariției unei sarcini nedorite, activități de informare cu privire la drepturile copilului, etc) va fl de 1000/an școlar;

r- numărul de părinți care vor beneficia de grupuri informative și educative (de ex. școala părinților, școala mămicilor) va fi de 200/an;

r- numărul de copii care beneficiază de grupuri de suport va fi de 20/an: r  numărul de părinți care beneficiază de grupuri de suport va fi de 20/ an:

r-  numărul de personal de specialitate care va beneficia de cursuri de formare profesională continuă va 11

de 15/an;

r  numărul de materiale informative distribuite în cadrul campaniilor de informare va li de 2000 an;

r  numărul de voluntari formați și cu care se va colabora va fi de 20/an;

r  numărul de conferințe de presă va 11 de 1:

r  numărul de campanii de informare va 11 de I.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

ANEXA 2 la Hotărârea nr. 7/2010


CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Surse de Finanțare Descrierea costurilor

BDCE

Guvernul României prin ANPDC

Solicitant

Total fără taxe

TVA

Alte taxe

Total inclusiv taxe

1

2

3

4

5=2+3+4

6

7

8=5+6+7

Capitol 1. Pregătirea și elaborarea subproieetului

1.1. Evaluarea nevoilor și a grupului țintă

106

106

70

176

1.2 Pregătirea și elaborarea subproieetului

759

759

574

1.333

1.3. Campanii pentru informarea publicului

2.500

2.500

475

2.975,

1.4. Obținere certificat de urbanism și pregătirea studiului de prefezabilitate

1.188

1.188

1.188

1.5. Servicii de evaluare a terenului/clădirii puse la dispoziția subproieetului

-

-

Subtotal Pregătirea și elaborarea subproieetului

-

-

4.553

4.553

475

644

!

5 672

Capitol 2. Terenuri și/sau clădiri puse la dispoziția su

^proiectului

2.1 Valoare teren pus la dispoziția subproieetului

2.920

2.920

2.92C

2.2. Valoare clădire pusă la dispoziția subproieetului

-

Subtotal Terenuri și/sau clădiri

-

-

2.920

2.920

-

-

2.920

A

Capitol 3. întocmirea studiilor de teren, expertizelor tehnice, studiului <

e fezabilitate

3.1 Studii de teren, expertize tehnice

677

677

129

806

3.2. Elaborarea Studiului de fezabilitate / documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

1.188

1.188

226

1.414

Subtotal întocmirea studiilor de teren, expertizelor tehnice, studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

-

-

1.865

1.865

354

-

2.219

Capitol 4. Proiect tehnic, avize și autorizații,

asigurarea suprax

egherii execuției lucrărilor

4.1 Elaborarea documentației tehnice în fazele de PT, DE. asistența tehnică a proiectanților în timpul execuției.

2.562

2.562

487

3.049

4.2. Verificarea de calitate a proiectării la cerințe esențiale.

183

183

35

218,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------1

4.3. Servicii de dirigenție/inspecție de șantier.

800

800

152

952'

4.4. Obținerea, autorizației de construire, acordurilor, avizelor, etc.

1.354

1.354

1.354

Subtotal Proiect tehnic, avize și autorizații, asigurarea supravegherii execuției lucrărilor

-

800

4.099

4.899

674

5.573

_

Cap. 5 Lucrări civile și achiziții de bunuri

5.1.Executare lucrări civile: cheltuieli pentru construcții, instalații electrice, sanitare, termice și montaj echipamente, branșamente, amenajări exterioare etc

69.700

69.700

13 243

82.943

5.2 Achiziționare bunuri (conform Anexa B

1 A)

9.500

9 500

1.805

11.305

Subtotal Lucrări civile și achiziții de bunuri

69.700

9 500

-

79 200

15.048

-

94.248

TOTAL (cap. 1+ cap.2 + cap. 3 + cap.4 + cap. 5)

69.700

10.300

13.437

93.437

16.551

644

110.632

Total %

74,6%

11,0%

14,4%

100%

DIRECTOR EXECUTIV, VALFJR MORAR, /

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

ANEXA 3 la Hotărârea tir. 7/2010


DIRECȚI A DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Organigrama Centrului municipal de consiliere și sprinjin pentru copii și părinți


Nr. total de funcții contractuale ocupate

i

10

Nr. total funcții contractuale de conducere

1

Nr. total funcții contractuale de execuție

9