Hotărârea nr. 69/2010

Hotărârea 69/2010 - Prelungirea Contractului de asociere nr. 93/2000, pentru spaţiul cu altă destinaţie, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 3.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea Contractului de asociere nr.93/2000 pentru spațiul cu altă destinație

situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr.3

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea unui contract de asociere - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin, Nicoleta Niculcscu, Horea Ioan Florea, Csoma Botond, Ioan Gheorghe Vușcan și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 20578 din 01.03.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea Contractului de asociere nr. 93 din 20.04.2000 pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 3, deținut de S.C.Art Impex SRL;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă prelungirea Contractului de asociere nr. 93 din 20.04.2000, până la data de 30.06.2010, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 3, în suprafață de 116,58 mp, având destinația de librărie, deținut de SC Art Impex SRL.

Art.2 - Cota de asociere de 3650 lei/lună, indexabilă cu rata inflației, va fi achitată de la data expirării Contractului de asociere nr. 93 din 20.04.2000, respectiv 14.03.2010. Contractul încetează de drept la data predării spațiului către revendicator.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul

municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 69 din 9 martie 2010(I lotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)