Hotărârea nr. 68/2010

Hotărârea 68/2010 - Prelungirea Contractului de asociere nr. 322/2005, pentru spaţiul cu altă destinaţie, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 13-15


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea Contractului de asociere nr. 322/25.04.2005 pentru spațiul cu alta destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Avram Iancu nr. 13-15

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 322/25.04.2005 pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 13-15. deținut de d-na Bratu Anca Cristina - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin, Nicoleta Niculcscu. Florea Ioan Horea. Csoma Botond. Vușcan Ioan Gheorghe și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 45186 din 02.03.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea Contractului de asociere nr. 322/25.04.2005 pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 13-15, deținut de d-na Bratu Anca Cristina. în suprafață de 71,17 mp;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36. 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aprobă prelungirea Contractului de asociere nr. 322/25.04.2005, de la data expirării contractului, până la data de 30.06.2010. pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Avram Iancu nr. 13-15. deținut de d-na Bratu Anca Cristina. în suprafață de 71.17 mp. având destinația de atelier de creație.

ART.2 - Cota de asociere de 1040 lei/lună. indexabilă cu rata inflației, va fi achitată de la data expirării Contractului de asociere nr. 322/25.04.2005. Contractul înceteză de drept în cazul predării spațiului către revendicator.

ART.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului

și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 68 din 9 martie 2010

(1 lotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)