Hotărârea nr. 67/2010

Hotărârea 67/2010 - Prelungirea Contractului de asociere nr. 305/2004, pentru spaţiul cu altă destinaţie, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 71.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea Contractului de asociere nr 305 din 28.07.2004. pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 71

Consiliul local al municipiului C'luj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 305 din 28.07.2004, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 71, deținut de SC BORZO1 SRL - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin, Nicoleta Niculcscu, loan Horea Horea, Csoma Botond, Gheorghe Ioan Vușcan și Claudiu Teofil Pcter;

Analizând Referatul nr. 45165 din 02.03.2010 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea Contractului de asociere nr. 305 din 28.07.2004. deținut de SC BORZO1 SRL, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 71, în suprafață de 18,25 mp;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TÂRĂȘTE:

Art.l - Se aproba prelungirea Contractului de asociere nr. 305 din 28.07.2004, de la data expirării contractului până la data de 30.06.2010, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 71, în suprafață de 18,25 mp., având destinația de magazin nealimentar și depozit, deținut de SC BORZOI SRL.

Art.2 Cota de asociere de 517 lci/lună, indexabilă cu rata inflației, va fi achitată de la data expirării Contractului de asociere nr. 305 din 28.07.2004. Contractul încetează de drept în cazul predării spațiului către revendicator.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii sc încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


z

/ *

I

Contrase ___

Secretarul /îunicipiului.

ărmure


Nr. 67 din 9 martie 2010


( I Iotărârea a fost adoptată


cu 26 voturi )