Hotărârea nr. 65/2010

Hotărârea 65/2010 - Prelungirea Contractului de asociere nr. 173/2000, pentru spaţiul cu altă destinaţie, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bolyai nr. 4.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Hotărâre

privind prelungirea Contractului dc asociere nr 173 din 23.11.2000, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Bolyai nr. 4

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 173 din 23.11.2000, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bolyai nr. 4, deținut de SC IZZY LV1PEX SRL - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin, Nicoleta Niculescu, Ioan Horea Elorea, Csoma Botond, Gheorghc Ioan Vușcanși Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 45171 din 02.03.2010 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea Contractului de asociere nr. 173 din 23.11.2000, deținut dc SC IZZY IMPEX SRL, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bolyai nr. 4, în suprafață de 16.98 mp;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Â R Ă ȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea Contractului de asociere nr. 173 din 23.11.2000. de la data expirării contractului până la data de 30.06.2010, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Bolyai nr. 4, în suprafață dc 16,98 mp., având destinația de magazin mixt, deținut dc SC IZZY IMPEX SRL.

ArL2 Cota de asociere de 1610 Iei/lună, indexabilă cu rata inflației, va fi achitată de la data expirării Contractului de asociere nr. 173 din 23.11.2000.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 65 din 9 martie 2010

( Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)