Hotărârea nr. 64/2010

Hotărârea 64/2010 - Prelungirea Contractului de asociere nr. 249/2002, pentru spaţiul cu altă destinaţie, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Einstein nr. 10.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea Contractului de asociere nr. 249 din 30.01.2002. pentru spațiul cu altă

destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. F.instein nr. 10


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 249 din 30.01.2002. pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Einstein nr. 10, deținut de SC ARSLONGA SRL - proiect Jin inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin, Nicoleta Niculescu. loan Horea Elorea. C'soma Botond, Gheorghe Ioan Vușcan și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 45177 din 02.03.2010 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea Contractului de asociere nr. 249 din 30.01.2002. deținut de SC ARSLONGA SRL. pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Einstein nr. 10. în suprafață de 18.17 mp;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

II O TÂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea Contractului de asociere nr. 249 din 30.01.2002. de la data expirării contractului până la data de 30.06.2010. pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Einstein nr. 10, în suprafață de 18.17 mp., având destinația de depozit materiale promoționale, cărți și înregistrări audio video, deținut de SC ARSLONGA SRL.

Art.2 - Cota de asociere de 312 lei/lună. indexabilă cu rata inflației, va fi achitată de la data expirării Contractului de asociere nr. 249 din 30.01.2002. Contractul încetează de drept în cazul predării spațiului către revendicator.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Președinte de ședință. Adrian Pdpa

Nr. 64 din 9 martie 2010


( Hotărârea a fost adoptată

cu 26 voturi )