Hotărârea nr. 63/2010

Hotărârea 63/2010 - Prelungirea şi transcrierea Contractului de asociere nr. 312/2004, de pe SC BT ASIGURÃRI TRANSILVANIA SA pe SC GROUPAMA SA, pentru spaţiul cu altă destinaţie, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul. Eroilor nr. 38.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea și transcrierea Contractului de asociere nr. 312 din 28.12.2004, de pe SC B1 ASIGURĂRI TRANSILVANIA SA pe SC GROUPAMA SA, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 38

Consiliul local al municipiului C'luj-Napoca întrunit în .ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea și transcrierea Contractului de asociere nr. 312 din 28.12.2004, de pe SC BT ASIGURĂRI TRANSILVANIA SA pe SC GROUPAMA SA, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 38, deținut de BT. ASIGURĂRI TRANSILVANIA SA - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin, Nicoleta Niculescu, Ioan Horea Florea, Csoma Botond, Ghcorghc Ioan Vușcan și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 45182 din 02.03.2010 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea și transcrierea Contractului de asociere nr. 312 din 30.01.2002, de pe SC BT ASIGURĂRI TRANSILVANIA SA pe SC GROUPAMA SA, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 38, în suprafață de 30,38 mp;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

H O T Ă R Â Ș T E :

Art.l - Se aprobă prelungirea și transcrierea Contractului de asociere nr. 312 din 28.12.2004, de pe SC BT ASIGURĂRI TRANSILVANIA SA pe SC GROUPAMA SA, de la data expirării contractului până la data de 30.06.2010, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 38, în suprafață de 30,38 mp., având destinația de societate de asigurări.

Art.2 Cota de asociere de 5200 lei/lună. indexabilă cu rata inflației, va fi achitată de la data expirării Contractului de asociere nr. 312 din 28.12.2004. Contractul încetează de drept în cazul predării spațiului către revendicator.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Președinte dc&bdință. AdrianNr. 63 din 9 martie 2010

( Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi )