Hotărârea nr. 62/2010

Hotărârea 62/2010 - Hotărâre privind trecerea terenurilor proprietate privată cu destinaţia de drum, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ( Ll .J-NAPOC A

II OTĂ R Â R E

privind trecerea terenurilor proprietate privată cu destinația de drum.

în proprietatea publică a municipiului (luj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea terenurilor proprietate privată cu destinația de drum. în proprietatea publică a niunicipiulu: Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia. Cătăniciu Steluța Gustica. Chiorean Brândușa Alina. Chira Manuel. Csoma Botond. El llayes Arthur Roland. Florea Ioan Horea. Giiga Florin-Valentin. Irsay Miklos. Lâszlo Attila. Lăpușan Renius Gabriel, Marcu Valtăr. Moisin Radu Marin. Molnos Lajos. Niculescu Nicoleta. Pânlea Petru lacob. Petcr leofil C’laudiu. Pop Ioan. Popa Adrian. Popa I.iviu. Raliu Radu Florin. Sandu Mihai. Somogyi Gyula. Suciu Marcel us Lucian. Șurubaru Ghcorghc. l omoș Constantin Ioan și Vușcan Gheorghe Ioan:

Analizând Referatul nr. 43366/45/01.03.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune trecerea terenurilor proprietate privată cu destinația de drum. în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca:

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale Ordinului nr. 134/2009 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii in cartea funciară, ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare și ale Ordinului nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane:

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. “c'\ al. 5 lit.“b”. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Ari. 1. Se stabilesc condițiile necesare includerii în proprietatea publică a municipiului ( luj-Napoca a terenurilor proprietate privată cu destinația de drum, conform documentațiilor de urbanism aprobate, după cum urmează:

drumul propus va respecta condițiile impuse prin documentațiile de urbanism aprobate și vizate spre ncschimbare:

se va prezenta cartea funciară în care să fie înscris drumul propus și documentația cadastrală aferentă. întocmită cu respectarea documentațiilor de urbanism aprobate și vizate spre ncschimbare;

se va întocmi procesul-verbal de trasare (conform prevederilor legislative în vigoare) a drumului propus, conform documentațiilor cadastrale avizate:

va fi întocmit actul de donație in formă autentică de către proprietari.

Art. 2. Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca. prin hotărâre, va accepta ofertele de donație pentru terenuri.

Art. 3. Fac obiceiul prezentei hotărâri drumurile propuse, care se încadrează in cele de categoria a lll-a. conform Ordinului nr. 49/1998.

Condițiile tehnice de proiectare pentru aceste categorii de drumuri sunt: străzi de categoria a lll-a colectoare, cu două benzi de circulație, având lățimea benzii carosabile de 3 3.5 m.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană Direcția tehnică și Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 62 din 9 martie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)