Hotărârea nr. 60/2010

Hotărârea 60/2010 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizelor

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 31832/43/01.03.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană, prin care se propune aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, modificată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism:

31832/122/18.02.2010 - CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA Modernizarea liniei de tramvai în municipiul Cluj-Napoca ruta Mănăștur - piața Gării;

13668/154/18.02.2010 - DRÂGAN MIRCEA

Construire casc unifamiliale D+P+M

Cartier Făget;

184731/74/28.01.2010 - SEBEDEAN IOAN

Mansardare locuință unifamilială P+M

Str. Munteniei nr. 15.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare

urbană și Direcția tehnică.Nr. 60 din 9 martie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)