Hotărârea nr. 6/2010

Hotărârea 6/2010 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizelor

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, modificată - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 6092/43/11.01.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană, prin care se propune aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism: 11995/853/19.11.2009 - Construcție P+E pe durată limitată, str. Al. Vaida Voevod

SC HERCE IMOBILIARE CLUJ SRL

168369/886/17.12.2009 - Construire casă unifamilială D+P+E, în corelare cu PUD locuințe aprobat cu Hotărârea nr. 608/2006, str. George Bacovia

POP RADU 1OAN

175482/887/17.12.2009 - Amenajare platformă parcare, str. Buftea

SC TIM SA.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.


Președinte de ședință,


Adria opa

w --x-x' Contrasemnează:

• ,^d.7§£bretarul municipiului

1        Aurora Ț^tmure

Nr. 6 din 26 ianuarie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)