Hotărârea nr. 59/2010

Hotărârea 59/2010 - Aprobarea P.U.D., ansamblu de locuinţe unifamiliale D+P+M, str. Al. Odobescu; beneficiar: Berari Cătălin.

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ansamblu de locuințe unifamiliale (D+)P+M zona str. Al. Odobcscu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ansamblu de locuințe unifamiliale (D+)P+M, în zona str. Al. Odobcscu proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 41206 din 26.02.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic dc Detaliu ansamblu de locuințe unifamiliale (D* )P i M. în zona str. Al. Odobcscu, beneficiar: Berari Cătălin Iulian;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 163813/757 din 22.10.2009. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile I.egii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.’c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Arț. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ansamblu de locuințe unifamiliale (D+)P+M, în zona str. Al. Odobescu. beneficiar: Berari Cătălin Iulian, prin care se reglementează amplasarea pe parcele a unor locuințe unifamiliale în regim de construire cuplat, la distanța de min 5 m. de la stradă, min. 3 m. de la limitele laterale și min. 5 m. de la limita posterioară. Fiecare locuință va avea acces direct din str. ?M. Odobescu sau din strada nou trasată, ce va avea lățime de 7 m. carosabil i trotuare de câte 1 m., și buclă dc întoarcere la capăt. Pentru locuința nr. 1 se trasează o alee de 5 m. lățime dinspre str. Dâmbul Rotund. Se asigură accesul auto și parcarea/gararea auto în incintă pentru fiecare locuință. Amenajările comune pentru ansamblu vor cuprinde circulațiile, sistematizarea verticală și un teren amenajat ca spațiu verde comun cu loc dc joacă pentru copii. Viabilizarea amplasamentului: drum, rețele, sistematizare verticală, se va realiza cu prioritate de către beneficiarul-investitor, în baza unor proiecte de specialitate, cu respectarea avizelor administratorilor de utilități, a normelor tehnice, juridice și sanitare.

In vederea autorizării se va opera în CF dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de „drum" a suprafețelor de teren necesare pentru trasarea sau regularizarea drumurilor și se va prezenta planul cu reglementarea adreselor poștale ale imobilelor atât pe str. Al.Odobescu cât și pe strada proiectată.

Ocuparea terenului se înscrie în valorile zonei U.T.R. I.3a - P.O.T. inax. = 35% și C.IJ.T. max. = 0.9 pe fiecare parcelă. Locul de joacă va avea 278 m.p.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.

163813/757 din 22.10.2009.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului

P.U.G.

Art. 2. Se atribuie străzii nou create denumirea "Emil Gârleanu".

Ari. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și

dezvoltare urbană.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian Popa


Secretarul municipiului,

Jr. Aurova Țărmure

Nr. 59 din 9 martie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)