Hotărârea nr. 57/2010

Hotărârea 57/2010 - Aprobarea P.U.D., unifamilială D+P, zona Tudor Arghezi; beneficiari: Hossu Sergiu şi Corina.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Pianului Urbanistic de Detaliu

locuință unifamilială D+P zona str. Tudor Arghezi

Consiliul local al municipiului C’luj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic dc Detaliu -locuință unifamilială D+P. în zona str. l udor Arghezi proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 228081 din 08.12.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - locuință unifamilială D* P, în zona str. Tudor Arghezi. beneficiari: Hossu Sergiu și Hossu Corina;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 231035/885 din 17.12.2009. precum și avizul comisiei dc specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit/’c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - locuință unifamilială D+P, în zona str. l udor Arghezi, beneficiari; Hossj Sergiu și Hossu Corina. prin care se reglementează amplasarea construcției pe parcelă, aliniată cf. P.IJ.Z. aprobat, la 4.5 m. dc la stradă, la 3.0 m. de la limita laterală nord-vesl. la 1,0 m. dc la limita laterală sud-est și la distanță mare de la limita posterioară. Se asigură accesul auto și pictonal din str. proiectată și se rezolvă gararea auto în demisol. Ocuparea terenului se înscrie în valorile zonei U.T.R. L3a - P.O.T. max. = 35%. C.U.T. max. = 0.6.

In vederea autorizării se va opera în C.T. dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu dc "drum" a suprafeței dc teren necesară pentru trasarea și regularizarea străzii.

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 231035/885 din 17.12.2009.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2, - Se atribuie străzii nou create denumirea "Radu Stanca".

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Secretarul municipiului,

.Ir. Aurora Țărm urc l/z

Nr. 57 din 9 martie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)