Hotărârea nr. 56/2010

Hotărârea 56/2010 - Aprobarea P.U.D., locuinţă unifamilială D+P+E, zona Făget – prelungire str. Eugen Ionesco; beneficiar: Vădan Gheorghe Dorel.


Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

locuință unifamilială D+P+E, zona Făget - prelungire str. Eugen lonesco

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -locuință unifamilială D+P+E. zona Făget - prelungire str. Eugen lonesco - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 40497 din 01.03.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - locuință unifamilială D+P+E, zona Făget - prelungire str. Eugen lonesco. beneficiar: Vădan Gheorghe Dorel;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 42696/792 din 15.10.2009. precum și avizul comisiei de specialitate:

Reținând prevederile Eegii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - locuință unifamilială D+P+E. zona Făget -prelungire str. Eugen lonesco. beneficiar: Vădan Gheorghe Dorel. prin care se stabilesc reglementările urbanistice pentru amplasarea pe parcelă a locuinței, în retragere de la stradă, aliniată cu clădirea vecină, de la sud. și la min. 3 m. față de limitele laterale. Profilul străzii reglementat prin PUZ Făget este de 11 m. (7 m. carosabil + trotuare + spațiu verde), cu alinierea minimă a clădirilor la 12,5 m. din axul drumului. Este asigurat accesul auto și parcarea în incintă.

Se va face racordarea la rețelele edilitare existente în zonă.

In vederea autorizării se va reglementa numerotarea poștală.

Ocuparea terenului se înscrie în valorile maxime ale zonei de amplasare; U.T.R. 4: P.O.T. max. = 30% și C.U.T. max. = 0.6.

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 42696/792 din 15.10.2009.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

PREȘEDINTE DF. ȘEDINȚĂ.

Nr. 56 din 9 martie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)