Hotărârea nr. 55/2010

Hotărârea 55/2010 - Aprobarea P.U.D., extindere sediu Casa Corpului Didactic cu un corp D+P+2E+ etaj retras, str. Septimiu Albini nr. 91-93; beneficiară: Casa Corpului Didactic Cluj.

Consiliu! local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

extindere sediu Casa Corpului Didactic cu un corp D+P+2E+eta j retras

str. Septimiu Albini nr. 91-93

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere sediu Casa Corpului Didactic cu un corp D+P+2E+ctaj retras, str. Septimiu Albini nr. 91-93 - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 34984 din 26.02.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere sediu Casa Corpului Didactic cu un corp D+P+2E+etaj retras, str. Septimiu Albini nr. 91-93, beneficiară: Casa Corpului Didactic Cluj;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 248051/37 din 21.01.2010. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2301 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - extindere sediu Casa Corpului Didactic cu un corp D+P+2E+etaj retras, str. Septimiu Albini nr. 91-93. beneficiară: Casa Corpului Didactic Cluj, prin care se reglementează amplasarea pe teren a clădirii propuse, cu asigurarea distanței minime de 2 m. de la limitele suprefeței atribuite și. respectiv, a distanțelor de min. 6 m. de la limita nordică, de min. 2 m. de la limita sudică, spre curtea școlii, și min. 6 m. de la limita estică a incintei școlii. Un corp de legătură, etaj cu parter liber, leagă funcțional și volumetric noua construcție de corpul școlii în care se desfășoară activități ale C.C.D. Accesul se face pe latura estică, dinspre str. Arieșului, pe o alee ce cca. 6 m., cu parcări dalate. La demisolul clădirii se amenajează parcare colectivă. Perimetral se va amenaja și planta spațiu verde cu rol de protecție. Prin P.U.D. se stabilesc indicii de ocupare a terenului: POT = 31,72% și CUT = 0.92 pentru ansamblul incintei, corespunzător pentru zona de încadrare: UTR El = echipamente publice la nivel rezidențial și de cartier.

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 248051/37 din 21.01.2010.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.IJ.G.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.Secretarul mj/nicipiului,

.Ir. AuroNr. 55 din 9 martie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)