Hotărârea nr. 54/2010

Hotărârea 54/2010 - Aprobarea P.U.Z. – Calea Baciului, zona Ruttrans – Constructorul; beneficiară: SC RUTTRANS SA.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Calea Baciului - zona Ruttrans - Constructorul

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Calea Baciului - zona Ruttrans - Constructorul - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 39683 din 01.03.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Calea Baciului - zona Ruttrans -Constructorul, beneficiară: S.C. Ruttrans S.A.:

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 7592/39 din 21.01.2010, Avizul de oportunitate nr. 238941/890 din 17.12.2009, aprobat de Consiliul local prin Hotărârea nr. 33/2010. precum și avizul comisiei de specialitate:

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare:

Potrivit dispo/.ițiunilor art. 36 pct. 5 lit.'c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Calea Baciului - zona Ruttrans - Constructorul, beneficiară: S.C. Ruttrans S.A.

Prin P.U.Z. pentru zona respectivă, încadrată conform P.U.G. în UTR A2a = zona destinată activităților de producție și servicii, se propune modificarea încadrării funcționale în UTR CM3 = stbzonă mixtă de instituții, servicii și echipamente publice, servicii de interes general, manageriale, tehnice, profesionale, sociale, colective și personale, comerț, hoteluri, restaurante, loisir. activități productive miei, nepoluante și locuințe. In mod special se urmărește realizarea în prima etapă a unei dotări comerciale de tip supermarket. necesară în zonă, alte obiective de investiții urmând a se detalia ulterior, după caz. Organizarea circulației se face prin propunerea a două noduri giratorii, la intersecțiile Calea Baciului - Cornelui C’oposu - Tudor Vladimircscu și. respectiv; Calea Baciului - Valea Seacă, astfel încât să se mențină fluența traficului în ambele sensuri. Accesul și ieșirea din incinta Ruttrans se va face pe bretea carosabilă din giratoriul de la intersecția cu str. Valea Seacă, nodul asigurând totodată legătura cu noul cartier l.omb. Pentru rezolvarea giraliei se va regulariza și corecta traseul Căii Baciului în baza unor proiecte de specialitate - drumuri, pe seama incintelor dinspre sud. Lateral-vest și parțial în partea poslerioară. vor fi realizate accese din drumul secundar existent. Distribuția la toate obiectivele din incintă se va asigura prin alei interioare, cu platforme de parcare adiacente, conform normelor. Amplasarea pe parcelă se va face cu respectarea reglementărilor urbanistice la min. 6 m. de la limitele de proprietate. In vederea autorizării se va prezenta dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafețelor de teren ce se cedează pentru corecția sau trasarea circulațiilor

Indicii urbanistici: POT max. = 45%. CUT max. = 1.8: Spații verzi min. 25%.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G. Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 7592/39 din 21.01.2010.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

PREȘEDINTE DB ȘEDINȚĂ,

Adrian PopaNr. 54 din 9 martie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)