Hotărârea nr. 53/2010

Hotărârea 53/2010 - Aprobarea P.U.D., locuinţă unifamilială D+P+2E, str. Veseliei fn.; beneficiar: Nistor Flaviu.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Pianului Urbanistic de Detaliu locuință unifamilială D+P+2E, str. Veseliei

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuință unifamilială D+P »2E, str. Veseliei - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 36994 din 01.03.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - locuință unifamilială D+P+2E, str. Veseliei, beneficiar: Nistor Flaviu:

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 154354/805 din 12.11.2009. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare:

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - locuință unifamilială D+P+2E, str. Veseliei, beneficiar: Nistor Flaviu, prin care se stabilesc reglementările urbanistice pentru amplasarea pe parcelă a locuinței retrasă de la stradă la min. 5 m., la min. 3 m. față de limita laterală nordică și la min. 1 m. față de cea sudică. Parcarea auto se rezolvă în incintă. Regularizarea străzii va fi făcută la 7 m. carosabil +■ trotuare de min. 1 m. iar împrejmuirea se va poziționa la min. 4.5 m față de axul drumului. în vederea autorizării se va prezenta dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafeței de teren necesare pentru regularizarea drumului, conform documentației, în corelare cu parcelele vecine.

Ocuparea terenului se înscrie în valorile maxime ale zonei de amplasare; U.T.R. L3c: P.O.T. max. = 35% și C.U.T. max. = 0.9.

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 154354/805 din 12.11.2009.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Nr. 53 din 9 martie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)