Hotărârea nr. 52/2010

Hotărârea 52/2010 - Aprobarea P.U.D., extindere, reamenajare şi mansardare locuinţă unifamilială, str. Morii nr. 18; beneficiar: Selăgean Ioan.


Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere, rea menaj a re și mansardare locuință unifamilială str. Morii nr. 18

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere, reamenajare și mansardare locuință unifamilială. str. Morii nr. 18 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 25803 din 26.02.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere, reamenajare și mansardare locuință unifamilială. str. Morii nr. 18. beneficiar: Selăgean loan;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 106328/888 din 17.12.2009, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2301 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Â R Â Ș T E :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - extindere, reamenajare și mansardare locuință unifamilială. str. Morii nr. 18. beneficiar: Selăgean loan, prin care se reglementează extinderea în partea posterioară a corpului de locuință cu un corp parter și refuncționalizarea și mansardarca corpului anexă existent. Corpul anexă (grajd) se va mansarda sau reconstrui la regim de înălțime P+M, și va avea destinația de locuință. Amplasarea pe parcelă a extinderii menține distanța laterală de min. 0.6 m. iar corpul anexă de asemenea își menține poziția, cu un colț la 0.5 m. de la limita posterioară. Se asigură accesul auto și parcarea/gararea auto în incintă.

Ocuparea terenului se înscrie în valorile maxime ale zonei U I R L3a: POT max. = 35%, CUT max. = 0.6 la P+E, spații verzi =119 m.p.

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 106328/888 din 17.12.2009.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Nr. 52 din 9 martie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)