Hotărârea nr. 51/2010

Hotărârea 51/2010 - Aprobarea P.U.D., amenajări aferente mansardării blocului din str. Mureşului nr. 54; beneficiar: Asociaţia de proprietari.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru amenajări aferente mansardării blocului din str. Mureșului nr. 54

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru amenajări aferente mansardării blocului din str. Mureșului nr. 54 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 133914 din 11.01.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru amenajări aferente mansardării blocului din str. Mureșului nr. 54, beneficiară: Asociația de proprietari;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 143849/132 din 19.02.2009, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pet. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru amenajări aferente mansardării blocului

din str. Mureșului nr. 54, beneficiară: Asociația de proprietari, prin care se reglementează amenajarea zonei adiacente blocului, respectiv realizarea locurilor de parcare aferente noilor apartamente ce sc vor construi. Mansardarca va fi realizată pe întregul bloc, respectând Hotărârea nr. 695/2005. Sc aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 143849/132 din 19.02.2009.

Sc stabilește perioada dc valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare

urbană.

PREȘEDINTE pE ȘEDINȚĂ,

Nr. 51 din 9 martie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)