Hotărârea nr. 50/2010

Hotărârea 50/2010 - Aprobarea P.U.Z. str. Câmpului nr. 135-137 şi P.U.D., extindere clădire şi construire zece locuinţe unifamiliale înşiruite D+P+E+M, str. Câmpului nr. 135-137; beneficiar: Seleş Mihael.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Câmpului nr. 135-137 și a Planului Urbanistic de Detaliu - extindere clădire și construire zece locuințe unifamiliale înșiruite, D+P+E+M, str. Câmpului nr. 135-137

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Câmpului nr. 135-137 și a Planului Urbanistic de Detaliu - extindere clădire și construire zece locuințe înșiruite, D+P * E + M, str. Câmpului nr. 135-137 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 191725 din 03.12.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Câmpului nr. 135-137 și a Planului Urbanistic de Detaliu extindere clădire și construire zece locuințe unifamiliale înșiruite. D+P+E+M, str. Câmpului nr. 135-137. beneficiar: Seleș Mihael;

.Având in vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 78323/469 din 28.05.2009. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - str. Câmpului nr. 135-137 și Planul Urbanistic de Detaliu - extindere clădire și construire zece locuințe unifamiliale înșiruite. D+P+E+M, str. Câmpului nr. 135-137. beneficiar: Seleș Mihael.

Prin P.l.Z. se reglementează menținerea încadrării funcționale, conform P.U.G.. în U. I R. L3a - zonă de locuințe cu regim de construire înșiruit, cu regim de înălțime max. P+2E și U.T.R. V7 - zona spațiilor verzi de protecție a malului pârâului. pe care se pot face amenajări specifice și plantări.

P.O.T. max. - 35% și C.U.T. max. = 0.9 ADC/m.p. teren.

Prin P.U.I). se detaliază amplasarea construcțiilor și organizarea incintei, pe terenul alcătuit din două parcele care se cupleză, pentru a realiza accesul în comun, pe o alee carosabilă de 5,5 m. lățime, care prelungește accesul existent dinspre stradă. Clădirea existentă se va reamenaja. supraetaja și extinde în partea posterioară, menținând amplasarea pe limita laterală a proprietății, în regim cuplat cu casa vecină. Regimul de construire înșiruit, cu construcțiile dispuse în lungul parcelelor, cu același regim de înălțime, se regăsește și în incintele vecine.

Amplasarea grupului de zece locuințe uni familiale înșiruite se face cu asigurarea distanței posterioare și a distanțelor laterale de min. 5.0 m. și cu retragerea minimă de 5,7 m. față de alee. Zona posterioară a incintei care este încadrată cf. P.U.G. în U.T.R. V7, își menține încadrarea și se va amenaja ca spațiu verde comun și loc de joacă. Parcarea/gararea auto se rezolvă la demisol, la fiecare casă și pe parcări dalate în incintă, pentru oaspeți.

Se aprobă indicii de ocupare a terenului: P.O.T. max. = 35%, C.U.T. max. ~ 0,9. Spații verzi = 772 m.p. (28%). U.T.R. L3a.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G. Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 78323/469 din 28.05.2009.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

Adrian Popa

ONTRASEMNEAZÂ:

Secretarul municipiului.

.Ir. .Aurora Țărm urc

Nr. 50 din 9 martie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)