Hotărârea nr. 5/2010

Hotărârea 5/2010 - Aprobarea P.U.D. locuinţă colectivă mică cu patru apartamente P+E+etaj retras, str. Mozart nr. 16; beneficiar: Tamaş Petrică Adrian.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

locuință colectivă mică cu patru apartamente P+E+etaj retras, str. Mozart nr. 16

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuință colectivă mică cu patru apartamente P+E+etaj retras, str. Mozart nr. 16 proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 207893 din 11.01.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - locuință colectivă mică cu patru apartamente P+E+etaj retras, str. Mozart nr. 16, beneficiar: Tamas Petrică Adrian;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 206321/654 din 03.09.2009, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - locuință colectivă mică cu patru apartamente P+E+etaj retras, str. Mozart nr. 16, beneficiar: Tamas Petrică Adrian, prin care se reglementează amplasarea construcției la 5,0 m. de la traseul regularizat al str. Mozart, la 3,0 m. de limitele laterale est și vest și la 6,0 m. de limita posterioară (sud). Se asigură accesul auto și pietonal din str. Mozart, precum și parcarea în incintă. In vederea autorizării se va opera dezmembrarea topografică și înscrierea cu titlu de "drum" a suprafeței necesare pentru regularizarea str. Mozart.

Se aprobă indicii urbanistici; P.O.T. = 35 % și C.U.T. = 0,9. U.T.R. = L3c.

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 206321/654 din 03.09.2009.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Secretarul municipiului,

Jr. Auro^Țărmure

Nr. 5 din 26 ianuarie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)