Hotărârea nr. 49/2010

Hotărârea 49/2010 - Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 ale Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca, Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca şi Regiei Autonome de Termoficare.


CONSILII I LOC Al \l ML'NK 1PIUI I I CI I .IN \POCA

HOTĂRÂRI’.

privind aprobarea bugetelor de \ enilm i și cheltuieli pe anul 201(1 ale Regiei \utonomc (le transport ! rban de ('alături ( Iu j Napoca. Regiei \utononie a Domeniului Public ( luj-Napoca și Regiei \utnnoniv <lc Iermolicare < Iuj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cliij-Napoca întrunii in ședință ordinară.

! xaminând proiecții! de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și


cheltuieli pe anii! 2010 ale Regiei Autonome de I ransport l rban de Călători (luj-Napoca. Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj Napoca și Regiei \utouome de IcrmoTjcarc Cluj Napoca - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 43.757 din 01.03.2010 al Direcției economice prin care sc


propune aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anm ă)||) a!e Regiei Autonome de Iransport l rban de Călători Cluj-Napo<a. Regiei \ulonomc a Domeniului Public Cluj-Napoca și Regiei Autonome de lermolîcarc ( luj-Napoca:

Reținând prevederile Legii nr I I '2010 a bugetului de stal pe anul 2010 și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale:

Văzând avizul comisiei de .specialitate:

Potrivit dispo/ii’mnilor ari. 36 al I Iii. a . 30 alin I și -15 din Legea nr 215/2001 a

administrației pubhce locale, republicată, cu modificările ș.; completările ultermaic.

IK» TÂRÂȘ II

Ari 1 Se aproba bugetele de venituri și cheltuieli pe amil '010 ale Regiei Autonome de I ransport Urban de Călători ('luj-Napoca. Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj Napoca și Regiei Autonome de lermolîcarc ( luj-Napoca. conform anexelor I. 2 și 3. care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Ari..- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă de Transport Urban de Călători ('lui Napoca. Rvgieia Xutonomă a Domeniului Public ( luj-Napoca. Regia Autonomă de Icrmo licăre (luj-Napoca -.i direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Nr. 19 din 9 martie 2010 (I lotărârea a fost aprobata eu 23 voturi)

PIU Șl DIN I |/lll ș! DI N I

* s Xdrian 17) pa


REGLA Al TONOMÂ DE rRAXȘPORȚ l RB kX ( Al MORI ( IIJ-X \P()( AB-dul 21 Dccenbrie 1989. nr. 128-130 lei. O264-43(:9r.HK 0264-430931

\\ v\ w.raiue ro. enail: ratiic ti maiI.nise in


SlSTtW Of MANAGfMfNT Al CAUTATII


\rl 110.09.02.2010


Anexa I la Hotărârea nr.49 2010


bi geti l di. viaturi și ( iii in îr.i.i

PEAXUL 2010Mii lei

IXDICA TORI

RiL

Efectiv

2009

Prevederi

2010

Obs.

1 2

3

4                      5

I.VEXITURI TOTALE,

Din care : (rd. 02 + ni. 12 - rd. 13)

01

96.594

107.727

1.Venituri din exploatare, din care : (0.3-0.4-0.6)

02

96.559

107.692

a) Venituri din activitatea de ba/â

0.3

65.252

72.60.3

h) Venituri din alte activ itâii

04

6.92.3

6.8^5

c) Alte venituri din exp oatarc

05

djVcniluri din surse bugetare, din care:(07-l 1)

06

24.384

28.234

- subvenții pe produce și activ ităii

07

- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și de taril’(inclusiv TVA) de la CEC

08

21.71 1

26.000

-TVA aferent subvenției

09

-3.467

-4.151

-prime acordate de la bugetul statului

10

- alte sume primite de la bugetul de stal (reluarea la venituri a aniorii/nieniif.ui aferent investițiilor din alocații bugetare)

11

5.822

6.264


- venituri din subvenții pt. invest. Aferente dobânzii datorate

ir

318

121

e) Venituri din fonduri speciale

12

2.Venituri financiare

13

35

35

3.Venituri extraordinare

14

-

11.CHELTL1ELI TOTALE,

(rd.l6+rd.45+rd.46)din care:

15

96.571

107.532

1.Cheltuieli pentru exploatare-total din care:

16

95.039

106.811

a) Cheltuieli materiale

17

26.711

32.447

b) Cheltuieli cu personalul, din care rd. 19+20+21 +22+23+24+25+26

18

57.145

61.825

- salarii brute (641)

19

42.403

45.687

- contribuții la asigurările sociale de stat (6451) cota 20,8%

20

8 715

9.503

- ajutor de șomaj (6452) cota medie 0,5%

21

22

211

228

- contribuție la asigurările sociale pt.sănătate, conform OUG 88/2006 (ct.6453)5,2%

2.205

2.376

-fond pt. accident de muncă și boli profesionale(FAB)(6455) 0,325%

23

138

148

Contribuțiile Ia fondul pt.persoane cu handicap

L448/2006,(ct.6356)

24

82

279

Fond pentru creanțe salariale(L200)0.25% ct.6456

24’

106

114

Concedii+indemnizatii de boala 0,85%- ct.6454

25

360

388

-alte chelt.cu personalul, din care:

25

2.925

3.102

> Colaboratori, onorarii(ct.621 + ct.622)

27

18

19

> Chelt. deplasare, detașare, transfer(625)

28

20

21

> Alte chelt.cu munca vie

29

> Tichete de masă (ct.642 T)

30

2.887

3.062

c) Chelt.de exploatare privind amortizarea si provizioanele (681)

31

9.771

10.384

d) Chelt.social culturale (6458)

32

514

1.044

 • e) Cheltuieli de protocol(6231)_______________

 • f) Cheltuieli de reclama si publicitate(6232)

 • g) Che 1 tuieli cu sponsorizarea (6582 C)____________

g) Tichete parcare (ct.65888C)_____________________

i) Alte cheltuieli, de exploatare:__

 • - redevența din concesionarea bunurilor publice,

ct.612__

 • - taxe teren (6351)__

 • - fond pentru protecția mediului(ct.63568C)__

-alte impozite,taxe si varsaminte asimilate ct 6354,6350,6357______

-impozit clădiri (6352)__

-taxă mijloc de transport(6353)____

-cotizație URTP (62808 c)_______________________

-contribuția de 0, l%din venit (6355)________

-alte cheltuieli____________

 • 2. Cheltuieli financiare (665,666,667)_______________

 • 3. Cheltuieli extraordinare (671)___

 • III. REZULTAT BRUT-profit (pierdere)

 • IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE POTRIVIT LEGII, din care:

 • - fond de rezervă 5% din profitul brut__

 • V. ACOPERIREA PIRDERILOR DIN ANII

PRECEDENȚI______________________

 • VI. IMPOZIT PE PROFIT___________________

VR PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:

 • a) Rezerve legale__________

 • b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

  33

  26

  30

  34

  4

  10

  35

  13

  15

  36

  161

  200

  37

  694

  856

  38

  69

  76

  39

  5|

  “(T

  391

  11

  12

  39”

  376

  466

  40

  142

  191

  41

  14

  17

  42

  22

  24

  43

  55

  64

  44

  -

  45

  1.532

  721

  46

  -

  47

  23

  195

  48

  1

  10

  49

  1

  10

  50

  51

  22

  31

  52

  -

  164

  -

  53

  1

  10

  54

  -


c) Alte rezerve constituite ca surse . finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări de active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit

55

d) Alte repartizări prevăzute de lege

56

e) Până la 10% pi. participarea salariatilor la profit (rd.52.x 10%)

57

f) Min. 50% vârsăminte la buget local. în cazul regiilor autonome(rd.52-rd.53): 2

58

g) profitul nereparlizal pe destinațiile prev. la Iii. a-

Krd.52-rd.53-rd.57-rd.58)

59

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,din care :

60

1. Surse proprii

61

2. A locații de la buget

62

3. Credite bancare

63

- interne

64

- externe

65

i 4. Alte surse

66

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTI I II. din

care :

67

! 1. Investiții, inclusiv investiții in curs la linele i anului

68

2. Rambursări rate aferente creditelor pt. investiții :

69

- interne

7)

- externe

71

X. REZERVE, din care :

"2

1. Rezerve legale

73

2. Rezerve statutare

74

3. Alte rezerve

75


10

77

67

11.924

16.200

2.204

5.900

9.720

3.800

-

6.500

Creditul va Fi contractat de către Primărie

6.500

-

-

-

-

11.924

16.200

4.990

13.500

6.934

2.700

6.934

2.700

1

10

1

10

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

76

1. Venituri totale

77

96.594

107.727

2. Costuri aferente volumului de activitate

78

95.571

107.532

3. Nr. prognozat de personal la finele anului

79

1.580

1.650

4. Nr. mediu personal total, din care

80

1.604

1.650

81

82

5. Fond de salarii, din care

©

42.403

45.687

81

85

86

87

88

6. Câștigul mediu lunar pe salariat

89

2.203

2.307

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd 77/rd 79)-în preturi curente

90

60.221

65.289

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd 77/rd 79)-în preturi comparabile

91

57.496

63.081

9. Productivii muncii pe total pers, mediu (căi. / salariati)

92

89.778

91.147

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale x 1000 venituri totale

93

989,4

998.18

CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA


aprobat

'I "JL DE ADMINISTRAȚIE AL RADP. CLUJ-NAPOCA.

H.C.A. NR. +__* PREȘEDINTE (

DIRECTOR GEN INQ, I0AN


ANEXA 2 LA

HOTARAREA NR 49 .'2010

Agentul economic REGIA AUTONOMA \ DOMI-AII iThU.111


Cod 01                                   BUGETUL ACTIVITATII GENERALE PE ANUL 2010            lei

Indicatori

Nr

rd

reaizat m «nul

2009

Preved an

2010

Total

din care

T r i m e s t r u

1

II

III

IV

1

2

4

5

6

7

8

1 VENIT! Rl IOTAI.E.

(rd. 02 • 13 + l-l)

01

16 332 899

I6 727 000

2 477 000

1 300 000

5 300 OOO

4 650 000

1 Venituri din exploatare (rd.03 + 07 + 10)

02

16 371 522

I6 726 000

2 476 700

4 299 800

5 299 700

4 649 800

a) Venituri din activitatea de bază ( id.04 + 05 +06)

03

15 826 307

I6 566 000

2 461 700

4 256 300

5 246 200

4 598 S00

- producția vândută

(CI.701+702+ 703 f 704*705*706* 708)

04

13 754 622

I4 44I 000

2 189 700

3 721 300

4 506 200

4 023 800

- venituri din vânzarea mărfurilor (ct 707)

05

124.245

125 OOn

25 000

35 000

40 000

25 000

- producea stocată (ct.7l 1 +/-)

06

1.947.440

2 000 000

250 1100

500 000

700 00(1

550 000

b) Venituri din alte activități trd08 *09)

07

545 215

160 000

12 000

43 500

53 500

51 000

- producția imobilizată (ct. 721- 722 )

08

0

0

0

0

0

0

- alte venituri din exploatare si proviz (ct 754+758 + 7812+7813+7814)

09

545 215

160 000

12 000

43 500

53 500

5 1 000

c) Venituri din surse bugetare tct.741) trd II + 12 )

10

0

0

0

0

0

0

- venituli din subvenții de exploatare aferente acopriru deficitului

11

0

0

0

0

0

0

- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri (ct.74171

12

0

0

0

0

0

1)

2. Venituri financiare

<ct 7611+7612+7613+7614(7615 *7616+762-763 * 764+765+766

+ 767+768 +786)

13

11 377

1 000

300

200

300

200

3 Venituri extraordinare (ct.77l)

14

0

0

0

0

0

0

II CHELTUIELI TOTAl 1 (rd 16 +39 + 40 )

15

16 271 697

16 6)2 501

2 862 060

4 082 800

4 853 400

4 814 244

1 Cheltuieli pentru exploatate -total (rd 17+26 +28+34 *37)

16

15 401 121

15 XI2 504

2 652 060

3 892 800

4 633 400

4 634 244

a) Cheltuieli materiale (rd IX la 21 )

17

7 249 113

7 855 000

1 001 000

1 992 000

2 515 000

2 347 000

- cheltuieli plivind materiile prime și materiale consumabile (ct 601- 602)

18

5.09 191

5 255 000

600 ooo

1 301) 000

1 800 OOO

1 555 000

cheltuieli privind mărfurile (ct6O7i

19

76.158

X0 000

16 000

22 (NJO

25 000

17 OOO

- energie, combustibil etc (ct .605)

20

496 257

520 000

l 15 000

130 OOO

140 000

135 000

- alte cheltuieli directe

(ct 603+604 * 60(r+608+611’612

• 613+614-621-622+624+ 625

+ 626+627+628 t, din care

21

1 585.507

2 00* • 0011

270 OOO

540 000

550 000

640 000

Cod Ol                                   BUGETUL ACTIVITATII GENERALE PE ANUL 2010            lei

Indicatori

Nr

rd.

realizat in arul

2009

Preved an 2010 Total din care

T r i m e s t r u

1

II

III

IV

1

2

4

5

6

7

8

( - lichele de masă (ct. 642) )

22

n

o

0

0

0

0

(- redevenfa din concesionarea bunurilor public e (ct 612> )

23

0

0

0

0

0

0

(- chelluieli de protocol (el.623))

24

12 302

15 000

4 000

3 000

3 (8)0

5 (8)0

( ■ cheltuieli de reclamă fi publicitate (ci 623)   )

25

4.400

10 000

1 000

6 0(81

2 000

l 000

b) Impozite, taxe și vărșAinmlc asimilate ici 635). din care

26

28') 284

300 (8)0

120 018)

34 500

1II 000

34 500

- transferuri sau subvenții

27

0

0

0

0

0

0

c) Cheltuieli cu personalul

țrd.22a+22b+22c+22d+22c)

28

6 165 340

6457 504

1 245 060

1 580 300

1 709 4(8)

1 922 744

• salarii brute (ct 641)

29

4 731481

4 898 200

960 000

1 200 000

1 300 000

1 438 200

- contribuția uniiaii la asigurările sociale (ct.6451)

30

9X<751

1 018 826

199 680

249 600

271) 400

299 146

• contribuția unitati pentru ajutorul de șomaj (cl.6452)

31

24 539

24 491

4 800

6 000

6 500

7 191

- contribuția angajatorului la asigurările socialc de sanatate (ct.64 53)

32

28j305

296 341

58 080

72 600

78 650

87 011

cheltuieli fond garantare a creanțelor salariate

33

1) 940

12 246

2 400

3 18)0

3 250

3 596

chetuieh cu fond handicapați

34

27.180

32 400

8 100

X 100

8 100

8 100

- alte cheltuieli privind asigurările si proiecția sociale (ct 6458»

35

91 144

10(10(8)

12 000

41 000

5 000

42 000

tichctc de masa (ct 642)

36

0

75 000

0

0

37 500

37 500

dl Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele (ct 681) (rd.23a • 23b)

36

1 159 591

900 001)

220 000

220 00O

230 000

230 I8)(»

- chelluieli privind amortizarea imobilizărilor (ct (>xt Ij

37

1 159.591

900 000

220 000

22(10(81

230 000

230 000

- alte cheltuieli privind provizioanele (cl.6X12*6813+6X 14-686)

38

0

0

0

0

0

0

c) Alte cheltuieli de exploatare l. ci 654^-65X1. din care

39

546.793

300 000

66 000

66 001)

68 000

100 000

• chelluieli de școlarizare

40

16.785

10 000

1 500

3 001)

3 000

2 500

2. Chelluieli financiare

. cl 663»664*665’666 • 667+668-686)

41

872 576

800 000

210 0(8)

190 000

220 O(8J

180 000

3 Cheltuieli extraordinare (ct67l)

42

0

0

0

0

0

0

III Rl ZI 1 1 Al BRl'l - profit (pierdere)

43

109 202

II I 496

- 385 060

217 200

446 6(81

- 164 244

IV FOND DE REZERVĂ

44

5 460

5 725

5 725

V. ALTE CHEI TUIELI DEDUCTIBII 1 STABII III- IVIRI VII 11 Gll

45

0

0

0

0

i

0

VI ACOPERIREA PIERDERILOR DIN AMI PRI CI DENII

46

‘>6.409

97 771

0

0

0

97 771

VII IMPOZIT PI. PROFIT (cl 691)

47

7.333

1 1 0(81

2 750

2 750

2 750

2 750

Alte elemente care nu apar mai sus ( ct 698)

48

0

0

0

0

0

0

VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT, ict 129)                     din care:

49

0

0

0

0

0

0

1. Fondul de participare a salariaților la profit, din care

50

0

0

0

0

0

0

- cota managerului ia rcgu autonome

51

0

0

0

0

0

0

2 Vărsfiminte la buget din profitul net al regiilor autonome și al institutelor naționale de ccrcctarc-dczvoltarc

52

0

0

0

0

0

0

Cod 01                                   BUGETUL ACTIVITATII GENERALE PE ANUL 2010            lei

Indicatori

Nr

rd

rea izat in $nul

2009

Preved an 2010 Total din care

T r i m e s t r u

1

II

III

IV

I

2

4

5

6

7

8

3 Surse proprii de finanțare, din care

53

0

0

0

0

0

- cota de participare la profit a administratorilor

54

0

0

0

0

0

0

I Alte repartizări prevăzute de lege (denumirea și baza legală), din care.

55

0

0

0

0

0

0

cola managerului la societățile comerciale

56

0

0

0

0

0

0

- dividende cuvenite statului -1 P S

57

0

0

0

0

0

0

- dividende cuvenite altor acționați

58

0

0

0

(j

0

0

IX SURSE DE. I INAN IARE A INVESTIȚIILOR, din care

59

840 530

I 297 000

480 000

420 O(KJ

347 (810

50 000

I. Surse proprii

6C

214.015

200 000

50 000

50 000

50 000

50 000

2. Alocații de la buget

61

606 515

I 097 000

430 18)0

370 000

297 000

0

3 Credite bancare

62

0

0

0

0

0

0

- interne

63

0

0

0

0

0

0

- externe

64

li

0

0

0

0

0

4 Alte surse

65

0

0

0

0

0

0

X CHELTUIELI PENTRU INVESI IȚII din care:

66

84(1 530

I 297 000

480 000

420 000

347 0(81

50 000

I. Investiții, inclusiv investiții in curs la finele anului

67

840.530

I 297 (MIO

48(10(81

420 000

347 000

50 000

2 Rambursări de rate aferente creditelor

68

0

0

0

0

0

0

- interne

69

0

0

0

0

(1

0

- externe

70

0

0

0

0

0

0

XI REZERVE, din care

71

5.460

5 725

0

0

0

5 725

I Rezerv c legale

72

5.460

5 725

0

0

0

5 725

II. Rezerve statutare

73

0

0

0

II

0

0

III Alic iezerve (denumirea șt baza legata)

74

0

0

0

O

0


DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE ec GEORGETA NEGREA


Regia Autonomă de Termoficare

Cluj - Napoca

BUGETUL DE VENITURI $1 CHELTUIELI PE ANUL 2010

Anexa 3

la Hotărârea nr 49/2010

Corelat cu HCL 30/16.02 2010                                        mu lei

Indicatori

Nr rd

Estimat

2009

Prevederi an

2010

Indice %

col 3/col. 2

0

1

2

3

4

1. VENITURI TOTALE, din care: (rd .02 + rd.12 + rd.13)

1

104.505

102 553

98 13

1 Venituri din exploatare, din care

2

103 440

102 503

99.09

a) Venituri din activitatea de bază

3

45 824

45 040

98.29

bl Venituri din alte activități

4

2.944

2940

99 86

c) Venituri din surse bugetare, din care:

5

65 060

64.882

99 73

- subvenții pentru combustibil

6

31.665

33 385

105 43

subvenții pt. acoperirea diferențelor de preț și tarif

7

27 069

24 997

92.35

-transferuri

8

- prime acordate de la bugetul statului

9

- alte sume primite de la bugetul de stat ( OUG 5/2003)

10

6 326

6 500

102,75

d) TVA aferenta subvenției și ajutoarelor

11

-10.388

-10 359

99.72

2 Venituri financiare

12

1.065

50

4,69

3 Venituri extraordinare

13

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15+rd.37 + rd.38)

14

104.431

102 453

98,11

1 Cheltuieli ptr. exploatare total, din care

15

102.861

100.903

98.10

a) Cheltuieli materiale

16

88 911

86.512

97.30

b) Cheltuieli cu personalul din care

17

8.941

9.271

103.69

■ salam brute

18

6 864

7.118

103 70

- CAS 20,8%

19

1 415

1.481

104.70

- cota de contribuții concedii si indemnizații 0.85%

20

58

60

102,84

- ajutor șomaj 0.5%+fd de garantare 0.25%

21

51

53

102.95

- CASS 5.2%

22

357

370

103 64

- alte cheltuieli cu personalul, din care

23

196

189

96.43

- fond special de solidaritate sociala pt persoanele cu handicap

24

20

20

100.00

fond asig accidente de munca $i bob profesionale

25

22

22

100.00

c)Chelt de exploatare cu amortizarea și provizioanele

26

3.708

3900

105.18

d) Cheltuieli social culturale

27

86

86

100.00

- transferuri sau subvenții

28

e) Cheltuieli de protocol

29

35

35

100.00

f) Cheltuieli reclamă și publicitate

30

73

73

100 00

g) Cheltuieli cu sponsorizarea

31

4

4

100.00

h) Tichete de masă

32

325

337

103.69

-Plăți compensatorii

33

390

300

76,92

i) Alte cheltuieli, din care

34

388

385

99,23

- taxa ptr activitatea de exploatare a resurselor minerale

35

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

36

2 Cheltuieli financiare

37

1.570

1.550

98.73

3 Cheltuieli excepționale

38

III REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)

39

73

100

136.34

IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care

40

4

5

125.00

- fond de rezervă

41

4

5

125.00

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI

42

VI IMPOZIT PE PROFIT

43

11

15

136 36

VII PROFITUL DE REPARTIZAT din care:

44

62

85

136,33

a) Rezerve legale

45

4

5

125.00

b) Acoperirea pierderilor ct. din anii prec

46

c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de -’inanțare. aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit

47

d) Alte repartizări prevăzute de leqe

48

e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit

49

6

8

133 33

f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul soc naț, comp naț și soc. Cu cap. integral sau majoritar de stat

50

29

40

137.93

g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f)

51

23

32

137 06

VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

52

13 683

15 840

115.76

1 Surse proprii, din care:

53

6.216

4 600

74 00

-fond de dezvoltare

54

4 476;

2 000

44.68

2 Alocații de la buget

55

535

400

74.77

3. Credite bancare

56

-interne

57

- externe

58

4. Alte surse

59

6 932

10 840

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

60

13 683

15 840

115.76

1 Investiții, inclusiv investiții în curs 'a finele anului

61

11 027

12.807

116.14

2 Rambursări rate aferente creditelor pt investiții

62

561

600

106.95

- externe

63

561

600

106,95

3 TVA aferent investițiilor

64

2 095

2 433

116.13

X REZERVE, din care.

65

4

5

125,00

I Rezerve legale

66

4

5

125.00

II. Rezerve statutare

67

III Alte rezerve

68

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

69

1 Venituri totale

70

104.505

102.553

98,13

2 Costuri aferente volumului de activitate

71

104 431

102453

98.11

3. Nr proqnozat de personal la finele anului

72

---------T75

---TW70

4 Nr mediu personal total

73

161

175

108.70

5. Fond de salarii din care

74

6.864

7.118

103,70

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

75

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

76

6.710

6.958

103,70

6. Câștigul mediu lunar pe salariat

77

3.47

3,31

95.40

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mu lei/persoană)(rd 70/rd.73) - in prețuri curente

78

649

586

90.28

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitâți fizice/nr pers)

79

2.128

1.943

91,30

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale Ch. Totale/ venituri totale x 1000

80

999.00

999.00

100.00

Producție Gcal

81

342 594

340.000

99.24